ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แห้งแล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แห้งแล้ง*, -แห้งแล้ง-

แห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้งแล้ง (v.) dry Syn. แห้ง, แล้ง Ops. ชุ่มชื้น
แห้งแล้ง (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร, แร้นแค้น
English-Thai: HOPE Dictionary
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
La Ninaลานีญา, ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dead (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren, unproductive Ops. fertile
dried (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered
parched (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered, dried
unproductive (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren Ops. fertile
wild (adj.) แห้งแล้ง See also: ห่างไกล, รกร้าง
aestivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
drought (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. rainlessness, scarcity
estivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง Syn. aestivation
rainlessness (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. scarcity
xerophilous (adj.) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophily (n.) การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerosere (n.) การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerothemic (n.) เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hot, dry, 120-degree-in-the-shade desert.ร้อน แห้งแล้ง ทะเลทรายที่อุณหภูมิ 120 องศาในร่ม
Barren. Some even shattered.แห้งแล้ง บางก็เป็นผุยผง
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด
And one fine day did his field go dry too?แล้วอยู่ๆที่ดินเกิดแห้งแล้งเหมือนฉันมั้ย
Global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought.น่าฉงนว่าภาวะโลกร้อนไม่เพียงเป็นเหตุ ให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น แต่ยังทำให้แห้งแล้งมากขึ้นด้วย
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้
The region is heading for the worst drought in living memory.เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
It's a disaster. The worst drought in years.มันคือความหายนะ ความแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายๆปี
We must pray about the violence and droughts and everything because the problem is, every farmer thinks he's on his own.เราต้องสวดมนต์เกี่ยวกับความรุนแรง ความแห้งแล้งและทุกอย่าง เพราะปัญหาคือ ชาวไร่ทุกคนคิดว่าตัวใครตัวมัน
We're just holding out. Yeah, I know the farmers are struggling.แค่แห้งแล้งมากๆ พวกเราต้องอดทนรอ
I'm sure you guys are starting to get the drift.ผมมั่นใจว่าพวกคุณ เริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้งแล้ว
Not in a promise of a drought from hell.อย่าเชื่อเรื่องความแห้งแล้งจากนรก
That's impossible.ปลูกมันฝรั่งท่ามกลางความแห้งแล้ง นั่นเป็นไปไม่ได้
It's so dry and so thirsty, God.มันแห้งแล้งและหิวกระหาย
Overpopulation, global warming, drought, famine, terrorism.ประชากรล้นโลก ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง รัฐประหาร
But we have to act quickly because very soon these fields will be dry.แต่เราต้องรีบลงมือ เพราะพื้นที่แถบนี้จะเริ่มแห้งแล้ง ในไม่ช้า
There's a million acres, corn and soy, outside Cordoba that was arid scrub before your mother's research.ข้างนอก cordoba นั่นมีไร่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง นับล้าน ที่นั่นแห้งแล้งมาก ก่อนที่แม่คุณจะมาทำการวิจัย
Droughts are occurring all over the planet.ความแห้งแล้งเกิดขึ้นทั่วโลก
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ..
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง
Games to appease the gods and end the drought!การแข่งเพื่อบรรเทาความโกรธของเหล่าทวยเทพ และทำให้ความแห้งแล้งสิ้นสุด
As you well know, the drought has parched the cityอย่างที่เจ้ารู้ ความแห้งแล้งทำให้ทั้งเมืองต้องการน้ำ
This drought is driving the city mad!ความแห้งแล้ง กำลังจะทำให้เมืองนี้เกิดจลาจล
This drought seems never to end.ความแห้งแล้งดูท่าจะไม่ยอมสิ้นสุด
It's just a sip, but, you know, the drought--มันน้อยมาก แต่นายก็ต้องเข้าใจ ความแห้งแล้ง
It's as barren as me in here, Will.ดูแห้งแล้งจังนะ วิลล์
You showed me the towers because you didn't know what they were.อืมม แห้งแล้งหน่อย หาดชายสวยงาม เป็นรัฐล่มสลาย
Obadiah wants me to take a job as a teacher because there's a drought and corn isn't gonna save us this year.โอบาดีย์อยากให้ ฉันทำงาน.. เป็นครูเพราะ มีแต่ความแห้งแล้ง.. ..และข้าวโพดก็จะ ช่วยเราไม่ได้ปีนี้
Let's hope this Bass can survive on dry land.หวังว่าแบสคนนี้\ จะเอาตัวรอดในดินแดนที่แห้งแล้งได้
♪ this bone dry land's still alive. ♪"แผ่นดินที่แห้งแล้งนี้ยังคงอยู่รอด"
Drought, disease, bugs.ความแห้งแล้ง โรค แมลง
It was a year in which the rain had not fallen.ปีนั่น เป็นปีที่แห้งแล้งมาก ฝนไม่มีซักหยดที่จะหล่นจากฟากฟ้า
An empty vessel, barren of life and prophecy.ภาชนะว่างเปล่า แห้งแล้งของชีวิตและคำทำนาย
Ooh, same barren landscape as South Dakota, but colder.เป็นพื้นที่แห้งแล้งเหมือนเซ้าท์ ดาโกต้าแต่หนาวกว่า
The larvae he's depositing at the crime scenes are indigenous to the southwestern United States.ตัวอ่อนหนอนแมลงที่ใช้ในที่เกิดเหตุ พบในเขตแห้งแล้งทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
'The early settlers needed beasts of burden better suited to the harsh climate of the outback, so they imported camels.ผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ต้องการอูฐตัวหนึ่ง ซึ่งมันอยู่ในชนบทและแห้งแล้งมาก ดังนั้นพวกจึงนำเข้าอูฐจากที่อื่น
The trip will take me through some of the most beautiful and barren country the desert can show.ในการเดินทางของฉันต้องเดินผ่าน สถานที่บางแห่งที่สวยงามและพื้นที่แห้งแล้ง ทะเลทรายกว้างใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แห้งแล้ง
Back to top