ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แพร่กระจาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แพร่กระจาย*, -แพร่กระจาย-

แพร่กระจาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพร่กระจาย (v.) spread See also: circulate, disseminate, propagate Syn. แพร่ขยาย, แพร่, แพร่ระบาด, แพร่ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
emit(อีมิท') {emitted,emitting,emits} vt. ปล่อยออกมา,ฉาย,ส่อง,แพร่กระจาย, See also: emitter n. ดูemit, Syn. discharge abbr. enzyme muliplies immunoassay technique
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
disperse(vi,vt) แพร่กระจาย,หายไป,แยกย้ายไป,จากกันไป
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastasisการแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการแพร่กระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Geographical distributionการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metastasis, Hematogenousการแพร่กระจายทางเลือด [การแพทย์]
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Migratory Inhiliting Factorsปัจจัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ [การแพทย์]
Neoplasm metastasisเนื้องอกชนิดแพร่กระจาย [TU Subject Heading]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Sea ทะเล ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก พื้นน้ำทะเล เชื่อมติดต่อถึงกันโดยตลอดทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถแพร่กระจาย ถึงกันได้อย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
virusไวรัสโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ไว้รัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยการติดจากแผ่นบันทึกที่มีไวรัสนี้อยู่ เมื่อไวรัสในเครื่องของเราแล้วก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มต่างๆ ต่อมาเมื่อเราเมื่อเรานำแฟ่นบันทึกมาใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไวรัสก็จะก๊อบปี้ตัวเองลงไปในแผ่นบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสบางตัวยังอาจแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบข่ายงานได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get about (phrv.) แพร่กระจาย See also: กระจาย, แพร่ไปทั่ว Syn. go about
get round (phrv.) แพร่กระจาย See also: แพร่สะพัด Syn. go about
go round (phrv.) แพร่กระจาย See also: แพร่ไปทั่ว Syn. go about
percolate (vi.) แพร่กระจาย See also: เริ่มเกิดขึ้น, งอกเงย, เติบโต Syn. spread
go round (phrv.) แพร่กระจาย (ข่าว, โรคฯลฯ) Syn. go about
permeate with (phrv.) แพร่กระจายด้วย See also: แทรกซึมด้วย Syn. imbue with, penetrate with
rage (vi.) แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ Syn. blow up
penetrate with (phrv.) แพร่กระจายไปด้วย See also: อบอวลไปด้วย Syn. imbue with, permeate with
overspread (vt.) แพร่กระจายไปทั่ว See also: แผ่ไปทั่ว, แพร่กระจาย, ปกคลุมไปทั่ว Syn. spread over
contagion (n.) โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. contagious disease
contagious (adj.) ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย
contagious (adj.) ที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. catching, communicate, infectious
contagious disease (n.) โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. contagion
diffusible (adj.) ซึ่งสามารถแพร่กระจาย See also: ซึ่งแผ่ซ่าน
dispersion (n.) การแพร่กระจาย See also: การแผ่กระจาย Syn. dissolution, spread
dissemination (n.) การแพร่กระจาย See also: การหว่าน Syn. circulate
interpenetration (n.) การแพร่กระจาย See also: การแผ่ซ่าน Syn. penetration, transmission
invasive (adj.) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (เชื้อโรค)
keep something in check (idm.) ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของ
metastasis (n.) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย Syn. cancer, change
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Radiation would get up through the tunnels in the rat's nest.รังษี แพร่กระจาย ครอบคลุมอุโมงค์ ใน เขาวงกต แห่งนี้
By mid-day, the awful news had spread throughout the entire town like lightning.โดยข่าวเที่ยงวันอันยิ่งใหญ่ที่มีการ แพร่กระจาย ทั่วเมืองทั้งเมืองเช่นการลดน้ำหนัก
Spread them, pops!แพร่กระจายพวกเขาปรากฏ!
And if that became... public knowledge, she'd face discrimination.แพร่กระจายออกไป ลูกจะต้องเจอการเลือกปฏิบัติ
How wide-spread is the power outage?แพร่กระจายไปถึงไฟฟ้า ไฟดับ ?
Not at first, but it spread.{\cHFFFFFF}ได้ในตอนแรก แต่มันแพร่กระจาย
It spread. It was madness.{\cHFFFFFF}มันแพร่กระจาย มันเป็นความโง่เขลา
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้'
Good news is spreading' all aroundข่าวดีแพร่กระจายไปทั่ว
It's seems that you're spreading chaosมันดูเหมือนว่าคุณกำลังแพร่กระจายความวุ่นวาย
By the time Skynet became self-aware it had spread into millions of computer servers across the planet.ทันทีที่สกายเน็ตเริ่มสั่งการ มันก็แพร่กระจาย ไปสู่คอมพิวเตอร์นับล้านเครื่อง ที่เชื่อมต่อ
The virus escaped and everybody died.ไวรัสได้แพร่กระจายและทำให้ทุกคนในนั้นตาย
I think whatever was eating away at her, is spreading to him.ผมคิดว่าสิ่งที่ถูกกินไปที่เธอกำลังแพร่กระจายไปกับเขา
You saw it, it was spreading. We'd be dead by now.คุณเห็นมันก็คือการแพร่กระจาย เราต้องการจะตายโดยขณะนี้
Don't, now you're going, you're going to have to be quarantined, and you will, too.อย่า ทีนี้ล่ะ คุณจะต้องถูกกักกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
Authorities are attempting to control its deadly spread.เจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุม เชื้อมรณะที่กำลังแพร่กระจาย
We assume Bishop already delivered his disk... which means the programs have merged, and the worm is operational, ready for delivery.บิชอปคงจะส่งมอบดิสก์ไปแล้ว โปรแกรมคงถูกนำไปใช้ และเตรียมแพร่กระจายออกไป
And two years after that, it had spread across the continent.และ 2 ปีต่อจากนั้น มันแพร่กระจายข้ามทวีป
"Homo No More. Stop the Spread of Faggotry!""ไม่เอาตุ๊ด หยุดการแพร่กระจายของเกย์"
"Homo No More" is gonna become a national catch phrase."ไม่เอาตุ๊ด หยุดการแพร่กระจายของเกย์"
Stop the spread of faggotry!หยุดการแพร่กระจายของเกย์!
No, nothing, it's just that I've heard some rumors going on.ไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่ได้ยินข่าวลือบางอย่างกำลังแพร่กระจาย
If there is actually a third case- then it is spreading.ถ้าเกิดมีรายที่สาม ขึ้นมาจริงๆ-- งั้นมันก็กำลังแพร่กระจาย
If it spreads... so you did not believe what you said.ถ้ามันแพร่กระจาย... แสดงว่าคุณไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูด
After that the shanti virus spread across the globe.หลังจากนั้นไวรัสชานติ แพร่กระจายไปทั่วโลก ระบาดไปทั่ว
Large cell lymphoma Is incredibly aggressive.เซลล์มะเร็งมันแพร่กระจาย รวดเร็วอย่างน่าตกใจ
You see, when the sound waves, they propagate, then it's like an...- รู้ไม๊ เมื่อคลื่นเสียง แพร่กระจายออกไป มันจะเหมือน...
To keep your poisons from spreading... your government has sealed you in this dome.ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันพิษไม่ให้แพร่กระจายไปที่อื่นๆ รัฐบาลจำเป็นต้องขังพวกคุณไว้ในโดมนี้
It shouldn't come across as some news flash.ไม่ใช่เรื่องที่ตกเป็นข่าวจะต้องแพร่กระจายออกไป
Non-small-cell adenocarcinoma.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Stage 3A, which means it's spread from the lung to the lymph nodes.ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่า แพร่กระจายจากปอดไปยังต่อมน้ำเหลือง
Hey, hey, this is gonna sound crazy, but-but viruses are spread airborne, right?นี่อาจจะฟังดูบ้าแต่ว่า ไวรัสจะแพร่กระจายทางอากาศ ใช่มั้ย?
Mere anarchy is loosed upon the world."ความสับสนวุ่นวายเริ่มแพร่กระจาย
Leek won't know a thing about it until it turns round and bites him.ลีคไม่มีวันรู้เกี่ยวกับมันนี่ จนกว่ามันจะแพร่กระจายและกัดเค้า
I understand that was the initial diagnosis, but once we got in there, it appears to have spread to the hippocampus as well.ฉันเข้าใจว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรคขั้นต้น แต่สิ่งที่เราได้จากที่เห็นคือมันกำลังแพร่กระจาย ไปยังส่วน ฮิปโปแคมปัสอย่างรวดเร็ว
Noise we made at the Mayan gun sale is about how pissed off we are.ข่าวที่เราได้ยินขายปืนให้พวกมายันแพร่กระจาย มันทำให้พวกเราไม่พอใจมาก
If these things have spread, there's no stopping them.ถ้าเจ้าสิ่งนี้แพร่กระจายออกไป จะไม่มีอะไรหยุดมันได้
That's metastasized.มันเป็นระยะแพร่กระจาย
Bacteria gets into the lungs, spreads to the heart.แบททีเรียเข้าไปยังปอด แพร่กระจายไปสู่หัวใจ
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แพร่กระจาย
Back to top