ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infectious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infectious*, -infectious-

infectious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infectious (adj.) ซึ่งติดเชื้อ See also: ติดต่อกันได้ Syn. contagious, spreading Ops. uninfectious
English-Thai: HOPE Dictionary
infectious(อินเฟค'เชิส) adj. ติดเชื้อ,ติดเชื้อโรค,ติดต่อโรค,ติดผู้อื่น,มีผลต่อผู้อื่น., See also: infectiousness n., Syn. catching,contagious,communicable,transmissible
English-Thai: Nontri Dictionary
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infectious-ติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectiousติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป
I'm giving a presentation at the conference on infectious diseases.ใช่, ฉันต้องแสดงผลงานที่งานประชุม เกี่ยวกับโรคที่ติดเชื้อนี้น่ะ
Yeah, you were starting to say last night... infectious disease or something.อืม. คุณบอกผมแล้ว เมื่อคืนนี้
With aortic valve disease from an infectious endocarditis.aortic valve disease จากการติดเชื่อของ endocarditis
Highly infectious influenza virus was crossed with the deadly Ebola genes.ไวรัสไข้หวัดใหญ่ติด่เชื่อระบาดอย่างรุนแรง ถูกจับมาผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อยีนส์มฤตยูอีโบร่า
I'm working on infectious disease.ตอนนี้ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดติดต่อ
We have Dr. Kujo of the infectious Disease Center here.ที่อยู่ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคระบาด คุณหมอคุโจคะ
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นชนิดที่มีการติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง และยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันรักษาได้
Fear is the most infectious condition.ความกลัวมีผลร้ายแรงกว่าศรัทธา
The infectious equivalent of a briefcase bomb.- - การระบาดนี่มันเร็วเหมือนกับระเบิดลูกย่อมๆ
I crosschecked the CDC's infectious diseases map for recent outbreaks of the fungus in the area.ผมตรวจสอบกับทาง กรมควบคุมโรคติดต่อ แผนที่เชื้อโรคระบาด ที่เพิ่งเกิดไปเมื่อเร็วๆ นี้ เชื้อราที่พบในบริเวณนี้
It's possible you've come in contact with an infectious disease and you're highly contagious.มีความเป็นไปได้ว่าคุณได้รับ/N เชื้อโรคติดต่อ และเชื้อนี้สามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย/N คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม?

infectious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
传染病[chuán rǎn bìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, 传染病 / 傳染病] infectious disease; contagious disease; pestilence
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, 感染力] inspiration; infectious (enthusiasm)

infectious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
伝染性単核球症[でんせんせいたんかくきゅうしょう, densenseitankakukyuushou] (n) infectious mononucleosis; mono; glandular fever
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] (n) infectious disease; contagious disease; epidemic; (P)
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P)
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence

infectious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
โรคติดเชื้อ[n. exp.] (rōk tit che) EN: infectious disease FR: maladie infectieuse [f]
โรคติดต่อ[n. exp.] (rōk tittø) EN: contagious disease ; infectious disease FR: maladie contagieuse [f]
ติดต่อ[adj.] (tittø) EN: contagious ; infectious ; communicable FR: contagieux ; infectieux
โรคไร้เชื้อ[n. exp.] (rōk rai che) EN: non-infectious disease ; non-communicable diseases [NCDs] FR: maladie non infectieuse [f]

infectious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infektionskrankheit {f}infectious disease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infectious
Back to top