ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบบแผน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบบแผน*, -แบบแผน-

แบบแผน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบบแผน (n.) custom See also: tradition
แบบแผนผัง (n.) plan See also: plot, proposal, scheme, design Syn. โครงสร้าง, แผนการ, แผนที่, แบบ, ต้นฉบับ, ผัง, เค้าโครง, แบบแปลน
English-Thai: HOPE Dictionary
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
misrule(มิสรูล') n. กฎที่เลว,การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด,ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
pattern(แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
purism(เพียว'ริสซึม) n. ลัทธิบริสุทธิ์,ความพิถีพิถันในภาษา รูปแบบหรืออื่น ๆ ,ความเจ้าระเบียบแบบแผน., See also: purist n. puristic adj. puristical adj.
red tapen. ระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป,แถบโบแดงที่ใช้ผูกหนังสือราชการ,ระเบียบราชการ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
routineer(รูทีเนียร์') n. ผู้ปฏิบัติตามระ-เบียบที่ใช้ประจำ,ผู้ยึดแบบแผนที่ตายตัว
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
method(n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traditionแบบแผนประเพณี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Dump เท, กอง, เทกอง การนำขยะไปเทหรือสุมไว้โดยไม่มีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Panmixia การจับคู่แบบสุ่ม เป็นวิธีที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของยีนส์ ในมนุษย์เป็นไปอย่างมีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
form (n.) แบบแผน See also: แบบแผน
pattern (n.) แบบแผน See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ Syn. practice
ceremony (n.) ความมีระเบียบแบบแผน
eccentrically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. individualistically Ops. conventionally
formalize (vi.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize (vt.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
idiosyncratic (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, individualistic Ops. conventional
individualistic (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, idiosyncratic Ops. conventional
individualistically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically Ops. conventionally
methodically (adv.) อย่างมีแบบแผน Syn. neatly
methodize (vt.) ทำให้มีแบบแผน Syn. organize
methodizer (n.) ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodological (adj.) เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน See also: เกี่ยวกับวิธีการ Syn. technical
methodologist (n.) ผู้มีระเบียบแบบแผน Syn. pedant
publishing guide (n.) หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ
random (adj.) ซึ่งไม่มีแบบแผน See also: ตามอำเภอใจ Syn. haphazard
randomly (adv.) อย่างไร้แบบแผน Syn. incoherently
randomness (n.) ความไม่มีแบบแผน
stylebook (n.) หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ Syn. publishing guide
tidy (adj.) ที่เป็นแบบแผน See also: ที่เป็นระบบ Syn. methodical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is ritual, routine, control.ชีวิต คือ พิธีกรรม, แบบแผน การควบคุม
Curse, pattern... we're gonna figure it out together.คำสาป แบบแผน เราจะต้องหาคำตอบให้ได้
The mathematical pattern underlying the game is exactly the same as-แบบแผนทางคณิตศาสตร์ ถูกซ่อนอยู่ในเกมส์ มันเหมือนกับ...
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์
The schematic I left with your mother...แบบแผนผังที่พ่อฝากแม่เอาไว้...
These patterns must have taken weeks to devise. Ah.แบบแผนพวกนี้ต้องใช้เวลา คิดค้นหลายสัปดาห์แน่ โรแลนด์เหมือนส่วนผสมระหว่าง
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
There will be no order, only chaos.ไม่มีหรอกระเบียบแบบแผน จะมีก็แต่ความอลหม่าน
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด
Especially not those who seek truth beyond tradition beyond definition beyond the image.โดยเฉพาะคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับแบบแผน ไม่ยึดติดกับกรอบ และภาพลักษณ์
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา
Of course you were rite at something, especially you I wasหลักสตรแบบแผนบางอย่าง ฉันเคย
You rely too much on precedent, you never allow for the unexpected.คุณยึดติดกับแบบแผนมากเกินไป/Nคุณไม่เปิดโอกาสให้ความคาดไม่ถึงบ้าง
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง
You were right to tell morgan not to rely on precedent.คุณพูดถูกที่บอกให้มอร์แกน/Nอย่าไปยึดติดกับแบบแผนเดิม ๆ
But to the unsub, once that pattern hits, bam-- he sets a fire.นอกแบบแผน แต่สำหรับ อันซับ/Nเมื่อแบบแผนบังเกิด แบม- -/Nเขาก็่ก่อเพลิง
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย
Well, that is exactly the kind of crack police work I'd expect out of you guys.หิมม์ นั่นเป็นแบบแผนของพวกตำรวจโง่ๆจริงด้วยแหะ ฉันไม่น่าหวังกับพวกคุณเลย
He drew the connections between the larger changes in our civilization and this pattern that was now visible in the atmosphere of the entire planet.ท่านวาดการเชื่อมโยง ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอารยธรรมของเรา กับแบบแผนอันนี้ที่เริ่มปรากฏให้เห็น
After the first seven, eight, nine years, you could see the pattern that was developing.หลังจากปีที่ 7, 8, 9 คุณจะเห็นว่าแบบแผนกำลังพัฒนาไป
And so all those wind and ocean current patterns that have formed since the Iast ice age and have been relatively stable, they're all up in the air and they change.เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ ที่ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย และดำเนินมาอย่างค่อนข้างเสถียร มันเริ่มไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไป
So the same phenomena of changing all these patterns is also affecting the seasons.ปรากฏการณ์เดียวกันกับที่เปลี่ยนแปลงแบบแผนเหล่านี้ ก็ส่งผลกับฤดูกาลด้วย
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้
We both have a hard time shaking loose the familiar patterns that we've relied on in the past.เราทั้งคู่มีช่วงเวลายากลำบาก ในการสลัดแบบแผนอันคุ้นเคย ที่เราวางใจในอดีต
The idea that we had been part of that economic pattern that produced the cigarettes, that produced the cancer, it was so... lt was so painful on so many levels.ความคิดที่ว่าเราเป็น ส่วนหนึ่งของแบบแผนเศรษฐกิจ ซึ่งผลิตบุหรี่
I mean, she's unconventional, But i think she's the best sponsor... for me.คือ เธอไม่ค่อยมีแบบแผน แต่ผมว่าเธอดีที่สุดแล้ว
I'll need a breakdown of procedure and protocol.ฉันต้องขอให้หยุดขั้นตอนและ แบบแผนการทำงานของคุณ
It mined for patterns in the chatter saw things we didn't.รูปแบบแผนการต่างอยู่ในนั้น เห็นสิ่งที่เราไม่เห็น
You said that's the order you do things!เธอพูดอย่างกับว่ามันเป็นแบบแผนที่เธอต้องทำตาม!
This is kind of, this is unique, this is, this is not the norm, so uh...นี่มันเป็นสิ่งที่ มันเป็นเอกลักษณ์ มันไม่ใช่แบบแผน ดังนั้น เอ่อ...
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา
But perhaps the most bizarre social patterns can be found within the small island community of Manhattan.แต่บางครั้งสิ่งที่ประหลาดที่สุด ในแบบแผนของสังคม ก็ถูกค้นพบได้ในเกาะเล็ก ๆ ชุมชนแมนฮัตตัน
Our God, our faith, our values, our very lifestyle.เยาะเย้ยค่านิยมเรา แบบแผนชีวิตของพวกเรา
Different from Takao, he doesn't have any debts and is very methodical.ต่างจากทาคาโอะ, เขาไม่มีหนี้สินและเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน
The game- it follows a pattern.เกมส์นี้เป็นไปตามแบบแผน
But these boxes used a complicated Fibonacci sequence.แต่กล่องนี้ใช้ การเรียงลำดับแบบไฟโบนาชชี่ (คือ แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่3 เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า)
And an essential part of that routine:และแก่นของ แบบแผนนั้น:
But around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบบแผน
Back to top