ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนวทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนวทาง*, -แนวทาง-

แนวทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวทาง (n.) way See also: path, course, method, trail, mean, channel, model Syn. ครรลอง, หนทาง, วิถีทาง, ทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
saaเอสเอเอ ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
vector(เวค'เทอะ) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง,ทิศทางหรือแนวทางของเครื่องบิน ขีปนาวุธหรือจรวด,แมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคที่เป็นไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย., See also: vectorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coursingแนวทางเดิน [การแพทย์]
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drift (n.) แนวทาง See also: แนว, แนวโน้ม
line (n.) แนวทาง See also: นโยบาย, วิถีทาง Syn. procedure, thought, policy
trend (n.) แนวทาง See also: ครรลอง, ทิศทาง
course (n.) แนวทางปฏิบัติ See also: แนวความคิด, แนวคิด
process (n.) แนวทางปฏิบัติ See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน Syn. means, rule, method
way (n.) วิธีหรือแนวทาง See also: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง Syn. means, method, mode
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is the Castithan way really something you're eager to preserve?แนวทาง แคสธี้ มันทำให้คุณเป็นอย่างนั้น คุณอยากจะรักษามันไว้ เหรอ?
"Guidelines for western-style baking"...แนวทางการทำขนมสไตล์ตะวันตก ...
Treatments include contact with friends and loved ones.แนวทางการรักษา คือ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วคนที่รัก
What are the cutting edge treatments?แนวทางการรักษาล่าสุดคืออะไร
A way to prove if she's innocent or guilty...แนวทางในการพิสูจน์ว่าเธอบริสุทธิ์หรือมีความผิด...
New guidelines are being raised this year.แนวทางใหม่ที่ถูกยกขึ้นในปีนี้
That's my theory.นั่นคือทฤษฎีแนวทางของฉัน ฮึ
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่
You don't like the way I talk?นายไม่ชอบแนวทางที่ฉันพูดนี่?
Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ
Good. There are many stops along the road to divorce.มันมีหลายวิธีแนวทางที่จะเลิกกัน
They sort of get to you in a way.ประมาณว่าแนะแนวทางให้คนอ่าน
Just so you know, I don't agree with his politics.ก็ขอให้รู้ ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเขา
I do not have a path before me,ถึงผมจะไม่มีแนวทางให้เดินตาม
Put my reputation on the line for you !ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน ดูแนวทางให้นาย
I want to ask of you graduates the following as you enter the real world.ฉันอยากจะแนะแนวทาง เพื่อให้เธอเข้าไปเผชิญ กับโลกที่แท้จริงได้อย่างไม่ลำบาก
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น
According to Taiyo TVตามแนวทางของTaiyo TV
(Victor) ...AND NOT FOLLOW THIS TREND.(วิกเตอร์) ...และต้องไม่ตามแนวทางนี้
Explore new rituals, evolve.สำรวจแนวทางใหม่ๆ พัฒนา
But to keep us in line.แต่เพื่อคอยให้เรา อยู่ในแนวทาง
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
You always do things your way.คุณทำแนวทางของคุณสำหรับเรื่องเสมอ
My sister computer was merely following the most logical path for the preservation of human life.พี่สาวคอมพิวเตอร์ของฉันเพียง ทำตามแนวทางเหตุและผล... ...เพื่อช่วยรักษาชีวิตมนุษย์
For the new spirit inside me is so powerful I have a new way to communicate.พลังอย่างใหม่ภายในตัวผม ได้ให้แนวทางใหม่แก่ผม
They used their powers for personal gain.เราต้องการบางอย่าง บางอย่างที่ จะดึงมันลงมาตามแนวทาง
This is your life, your journey.นี่ชีวิตของเธอ แนวทางของเธอ
* Catch the mystery, catch the drift... **รับรู้เรื่องลึกลับ รับรู้เรื่องแนวทาง*
Inspiration... and guidance.แรงบันดาลใจ และชี้แนวทาง
I've been down this road before.ฉันเคยเลือกแนวทางนี้มาก่อนแล้ว
It's french for "Guidelines for western-style baking"เป็นภาษาฝรั่งเศษน่ะแปลว่า แนวทางการทำขนมสไตล์ตะวันตก
Music really was searching at that moment.ดนตรีในยุคนั้นยังหาแนวทางไม่เจอ
I'm following the lead of an 8 year old kid.ผมทำตามแนวทางของเด็ก 8 ขวบ
The code has always been my guide.กฎเป็นแนวทางให้ผมมาตลอด
And I taught him how. I guided him to this.และผมเป็นคนสอนวิธีเขา ผมแนะแนวทางเขา
SHE DID THIS. WHAT DO YOU MEAN?ผู้สร้างนางฟ้าทำจากความจำ แต่เธอต้องมีแนวทางเพื่อให้มันถูกต้อง
While i pray for god's guidance.ขณะที่ผมขอแนวทางจากพระเจ้า
It's a lifeline from me to those other women, because I want them to know there's always a chance to get something right... even if it's just a casserole.มันเป็นแนวทางชีวิตของฉันที่จะเป็นแบบอย่างกับผู้หญิงคนอื่น เพราะว่าฉันอยากให้พวกเขารู้ว่า มันมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอ
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่
How's your pupil coming along?วางแนวทางให้ศิษย์ของเจ้าไว้ยังไง

แนวทาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนวทาง
Back to top