ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แข็งแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แข็งแรง*, -แข็งแรง-

แข็งแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข็งแรง (v.) be healthy See also: be strong Syn. ล่ำสัน Ops. อ่อนแอ
English-Thai: HOPE Dictionary
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง,กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
choppingadj. ใหญ่และแข็งแรง
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
he-man(ฮี'แมน) n. คนที่แข็งแรงทรหด,คนที่เป็นลูกผู้ชาย -pl. hemen
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
hefty(เฮฟ'ที) adj. หนัก,ใหญ่,แข็งแรง,ล่ำสัน,เต็มไปด้วยกล้ามเนือ., See also: heftiness n. heftily adv., Syn. weighty,heavy
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
husky(adj) มีเปลือก,แหบห้าว,ใหญ่,แข็งแรง
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง
recuperate(vi,vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
able-bodied (adj.) แข็งแรง Syn. healthy, fit
feel fit (idm.) แข็งแรง See also: มีสุขภาพดี
hearty (adj.) แข็งแรง Syn. healthy, robust, vigorous
hefty (adj.) แข็งแรง See also: ล่ำสัน Syn. brawny, robust Ops. infirm, sickly, weak
husky (adj.) แข็งแรง See also: ล่ำสัน
in shape (idm.) แข็งแรง See also: มีสุขภาพดี
lusty (adj.) แข็งแรง See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา Syn. strong
powerful (adj.) แข็งแรง Syn. strong, forceful, potent Ops. weak, impotent
red-blooded (adj.) แข็งแรง See also: ซึ่งมีกำลังวังชา Syn. vigorous, high-spirited, robust, healthy
robust (adj.) แข็งแรง See also: กำยำสมบูรณ์ Syn. healthy, muscular, strong Ops. frail
sound (adj.) แข็งแรง Syn. well, healthy
staunch (adj.) แข็งแรง See also: แข็งแกร่ง Syn. strong, substantial
stout (adj.) แข็งแรง See also: บึกบึน, ทนทาน Syn. strong, sturdy, forceful, vigorous Ops. flimsy
strong (adj.) แข็งแรง See also: มีกำลัง, มีพลัง Syn. muscular, robust, powerful
substantial (adj.) แข็งแรง See also: แน่นหนา Syn. solid, strong, sturdy
tough (adj.) แข็งแรง Syn. robust
very healthy (adj.) แข็งแรง
vigorous (adj.) แข็งแรง Syn. very healthy
brace up (phrv.) แข็งแรงขึ้น See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น Syn. cheer up
get into shape (idm.) แข็งแรงขึ้น See also: แข็งแกร่งขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our kid is strong, our kid is lovely.เด็ก ๆ เรา แข็งแรง เด็ก ๆ เรา น่ารัก
THE MAN WE'RE LOOKING FOR IS, UH, JUST LIKE YOUR DAD.เค้าดูฉลาด แข็งแรง มีความมั่นใจในตัวเอง
Well, if you like that sort of thing, big, brawny, and perfect.ก็ ถ้าเธอชอบแบบ ตัวใหญ่ แข็งแรง สมบูรณ์แบบ
You're strong, tough, and decent.ลูกเข้มแข็ง แข็งแรง และมีคุณค่า
I remembered you like your coffee same way you like your men-- strong... and Irish.ชั้นจำว่าคุณชอบกาแฟแบบใหนได้ เหมือนคุณชอบผู้ชายที่ .. แข็งแรง ...
Smart, tough, competent, sexy wouldn't hurt--ที่ฉลาด แข็งแรง หล่อเซ็กซี่
According to the Mi'kmaq tribe, it's a human spirit that's stronger, faster, tracks prey like a lion, survives on human flesh.เรียกตามชนเผ่ามิคแมค สัตว์ที่มีจิตวิญญานของคน แข็งแรง รวดเร็วกว่า
She was intelligent, and strong, and...อีกทั้งฉลาด แข็งแรง และ...
Your healthy, normal legs are beautiful.ขาที่ปกติ แข็งแรง ช่างงดงาม
We know she was a woman ...strong, agile.เรารู้เพียงแต่ว่า เป็นผู้หญิง แข็งแรง ว่องไว
Two, abilities-- strong, sonic hearing, fast, some of them can even fly.ข้อสอง ความสามารถ แข็งแรง หูดี ว่องไว พวกมันบางคนบินได้
Muscle spasms in the upper torso and legs looks good.กล้ามเนื้อ แข็งแรง ส่วนบนและเท้ามีปฎิกิริยาที่ดี
Regal, strong, virile, aquiline.สง่าผ่าเผย แข็งแรง สมชาย จมูกงุ้ม
That's why we have to be strong. All right?นั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมีความ แข็งแรง ทั้งหมดใช่มั้ย?
Sturdy, bright, good little pooches.แข็งแรง ฉลาด เป็นมาตัวเล็กที่ใช้ได้
Strong. Commanding.แข็งแรง ผู้บังคับบัญชา
They're fed, they're warm, they feel safe.แข็งแรง อบอุ่น รู้สึกปลอดภัย
Strong, brave, born to be an adventurer.แข็งแรง แกล้วกล้า เกิดมาเพื่อเป็นนักสู้
Strong. Healthy.แข็งแรง และ มีสุขภาพดี
Strong, agile.แข็งแรง, กระฉับกระเฉงชึ้น
Strong... like his father!แข็งแรง... เหมือนกับพ่อของมัน
Stronger than a normal heart.แข็งแรงกว่าหัวใจธรรมดา
Stronger. Stronger.แข็งแรงขึ้น แข็งแรงขึ้น
Yes, he's strong alright. Smells like the rear end of a Minotaur.แข็งแรงงั้นเหรอ กลิ่นเหมือนหางของตัวMinotaur เลย
And strong too. Jon knew it.แข็งแรงด้วย จอนรู้ดี
The stronger the issues, the more powerful the catharsis.แข็งแรงปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ่าย
Strong enough to stop your ass from getting to new york.แข็งแรงพอที่จะหยุดคุณ ไม่ให้ไปนิวยอร์คได้
That's super healthy. Clean bill. Nothing.แข็งแรงมาก ไม่ป่วย ไม่เจ็บไม่ไข้
Strong for his age. He works hard.แข็งแรงมากสำหรับคนอายุเช่นเขา ทำงานหนัก
Tough as nails, solid feline all around.แข็งแรงยังกะหิน ไว้ใจได้เลย
These boys... Hey, boys, be firm! Go down, go down!แข็งแรงหน่อย ก้มลง ก้มลง
Strong. Give me some booty.แข็งแรงหน่อย โชว์ก้นหน่อย
Strong as a bull?แข็งแรงอย่างกับวัวเหรอ
As strong as Hercules.แข็งแรงอย่างเฮอคิวลิส
Yes, you are. Lean forward and push.แข็งแรงเหมือนกันสิ เอนมาข้างหน้า แล้ว ดัน
Deceptively strong.แข็งแรงแบบหลอกหลวงจริงๆ
Just hold on. You all right?แข็งแรงไว้ นายพอไหวใช่มั้ย
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก
This is one of the reasons why we are strong.นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเรามีความแข็งแรง
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง?

แข็งแรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แข็งแรง
Back to top