ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นด้วย*, -เห็นด้วย-

เห็นด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นด้วย (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Syn. เห็นตาม Ops. ขัดแย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
cotton(คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย)
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt.,n. (การ) ไม่เห็นด้วย,ไม่ลงรอยกับ,ไม่สอดคล้องกับ
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
ocular(adj) เห็นด้วยตา,ประจักษ์แก่ตา,เกี่ยวกับตา
pro(adj) เห็นด้วย,ซึ่งสนับสนุน,ชอบ
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
sympathetic(adj) สงสาร,เห็นใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
sympathize(vt) สงสาร,เห็นอกเห็นใจ,เอาใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accede (vi.) เห็นด้วย See also: ยินยอม, ยอมรับ Syn. agree, consent
accept (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
accord (vi, vt.) เห็นด้วย See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง Syn. reconcile
agree (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นพ้อง
agree (vi.) เห็นด้วย See also: เห็นพ้อง Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform Ops. differ, disagree, refuse
approve (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ Syn. affirm, support, ratify Ops. refect, veto
assent (vi.) เห็นด้วย See also: ยอมรับ, ยินยอม Syn. agree, concur
be in harmony (vi.) เห็นด้วย Syn. accord
comport (vi.) เห็นด้วย Syn. agree with, accord with
concur (vi.) เห็นด้วย Syn. accord, be in harmony
fall in (phrv.) เห็นด้วย
OK (int.) เห็นด้วย See also: ตกลง Syn. yes, all right, okay Ops. no
okey-doke (int.) เห็นด้วย See also: โอเค, ตกลง Syn. ok
okey-dokey (int.) เห็นด้วย See also: โอเค, ตกลง Syn. ok
close with (phrv.) เห็นด้วยกับ
concur in (phrv.) เห็นด้วยกับ Syn. concur with
concur with (phrv.) เห็นด้วยกับ
fall in with (phrv.) เห็นด้วยกับ Syn. agree to
jibe with (phrv.) เห็นด้วยกับ See also: เข้ากันได้กับ, ไปกันได้กับ
take kindly to (idm.) เห็นด้วยกับ See also: เห็นพ้องกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
Why don't you agree?ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
They can't agree about…พวกเขาไม่สามารถเห็นด้วยเกี่ยวกับ
If you agree, I have nothing to sayถ้าคุณเห็นด้วย ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll keep looking for the break.- เห็นด้วย ข้ากำลังคิดมองหาที่อยุดพักหน่อย
Thanks very much for coming.และท่านประธานาธิบดี เห็นด้วย กับการประเมินของเรา.
You see? Nicholas agrees. You are much more ugly than me, Wzenga.นิโคลัส เห็นด้วย ว่านายขี้เหร่กว่าฉัน วเซนก้า
Support, support Choi Seok Gyun!เห็นด้วย, เห็นด้วย ชอยซอกกึน
Which will then make Rita more likely to say yes when I need a little time for myself.ซึ้งนี้จะทำให้ ริต้า เห็นด้วย เมื่อผมต้องการเวลานิหน่อยกับตัวเอง
Yeah. Yeah. Agree.อือ เห็นด้วย บ็อบบี้ ไง
Yeah. I agree. There's nothing at all.ใช่ เห็นด้วย มันไม่มีอะไรเลย
Good. Likewise, likewise.ช่าย เห็นด้วย เห็นด้วย
I thought, like, yeah ok, the Chinese, they're probably pretty good, but like how good can they be?ผมก็คิดว่า ใช่เลย เห็นด้วย คนจีน พวกเขาอาจจะเล่นได้ดีมาก แต่แบบ พวกเขา จะดีได้ซักแค่ไหนเชียว?
File says they volunteered for Strucker's experiments.- เห็นด้วย ข้อมูลบอกทั้งคู่อาสามาเอง เพื่อเป็นหนูทดลอง
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
He's right. We should be prepared for whatever we find.เห็นด้วย ควรเตรียมรับมือไม่ว่าเจออะไร
That were true, you wouldn't have come back.เห็นด้วย คุณไม่น่ากลับมา
And she's being a little shit here in the first class lounge.เห็นด้วย ชื่อโคตรโบราณ
I agree. Security!เห็นด้วย ซิเคียวริตี้!
I agree. And it's back that way.เห็นด้วย ซึ่งก็คือกลับไปซะ
I'm with her. Time for some action.เห็นด้วย ต้องทำอะไรซักอย่าง
I agree. Why don't you come over to my place?เห็นด้วย ทำไมคุณไม่มาหาฉันที่บ้านล่ะ
You're right. I have to be the one to do it.เห็นด้วย ที่จริงผมต้องลงมือเอง
[Exhales] This place is empty. He's not here, Diggle.เห็นด้วย ที่นี่ไม่มีอะไรเลย เขาไม่ได้อยู่ที่นี่
M24 shotgun, pump action.เห็นด้วย ปืนลูกซองเอ็ม ๒๔ ปั้มพ์แอคชั่น
See, I feel like I do know you.เห็นด้วย ผมรู้สึกเหมือนผมรู้จักคุณ
I agree. I grew up quite well.เห็นด้วย ผมโตมาค่อนข้างดี
Agreed. There's some time before we lock things in.เห็นด้วย ยังมีเวลาก่อนที่ จะกำหนดสิ่งต่างๆ
Agreed, the situation is untidy, but given the unpredictable nature of the assignment, she prosecuted her mandate perfectly.เห็นด้วย สถานการณ์อาจวุ่นวายหน่อย แต่เมื่อพิจารณาถึง ลักษณะของภารกิจอันคาดเดาไม่ได้นี้ ถือว่าเธอทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไร้ที่ติ
Most primates don't show that sort of discretion.เห็นด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ ไม่แสดงความเห็นใจขนาดนั้น
Because right now our primary concern is getting out of here alive.เห็นด้วย เพราะว่า เวลานี้มองเรื่องพื้นๆเลย ต้องออกไปจากที่นี่เอาชีวิตให้รอด
Done. We'll need something big, though.เห็นด้วย เราต้องการของบางอย่างที่ใหญ่ๆ คิดว่านะ
Agreed. There's no need to stoop to their level.เห็นด้วย เราอย่าลดระดับไปทำอะไรแบบนั้นเลย
I agree. We can't trust anyone in the CIA.เห็นด้วย เราไว้ใจใครในซีไอเอไม่ได้ มาเถอะ
You're right. Being right makes me right.เห็นด้วย แต่คำพูดข้าถูกเพราะมันเป็นจริง
I agree. But it works every time.เห็นด้วย แต่มันเวิร์คทุกครั้ง
Good point. I'll make a salad. Let me get out of these clothes.เห็นด้วย แม่จะทำสลัด ขอไปเปลี่ยนชุดก่อน
Agreed. What have you found out about tattoo artists down here?เห็นด้วย แล้วเราได้อะไรบ้าง เกี่ยวกับศิลปินรอยสักแถวนี้
A sucky, sucky friend. - Stipulated.เห็นด้วย และนายทำยังงี้ประจำ
It's supposed to hurt. It's an ass kicking.เห็นด้วย โดนใจอย่างแรง
And now with that decision out of the way,เห็นด้วย โอเคเรื่องนี้ตกประเด็นไป
Nothing sours a friendship more than over-familiarity with someone's toilet routine.เห็นด้วย ไม่มีอะไรทำลายมิตรภาพไปกว่า คุ้ยเคยกับกิจวัตรเข้าห้องน้ำ ของอีกฝ่ายเกินไป
Well, her brain waves... it appears that her signal is still being masked by Rusk's dominant pattern.เห็นด้วย,คลื่นสมองของเธอ เหมือนว่าสัญญาณสมองของเธอยังถูกปกคลุม ด้วยรูปแบบของรัสค์
Agreed, but he's right. We don't have enough to charge him.เห็นด้วย,แต่เขาก็ถูกนะ เราไม่มีเพียงพอที่จะจับกุมเขา

เห็นด้วย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นด้วย
Back to top