ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหล่า*, -เหล่า-

เหลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลา (v.) sharpen See also: hone, whet, edge, grind
เหลา (n.) restaurant See also: bistro, diner Syn. ภัตตาคาร
เหลาะแหละ (adj.) frivolous See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ
เหลาะแหละ (adv.) frivolously See also: unreliably, worthlessly Syn. เหยาะแหยะ
เหลาะแหละ (v.) be frivolous See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ
English-Thai: HOPE Dictionary
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
flabby(แฟลบ'บี) adj. อ่อน,ยาน,ปวกเปียก,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่แน่ไม่นอน., See also: flabbily adv. flabbiness n., Syn. flaccid
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
frivolous(ฟริฟ'โวลัส) adj. เล่น ๆ ,เหลาะแหละ,ไม่มีความหมาย., See also: frivolously adv. frivolousness n., Syn. petty
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant,minor,meager
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
whiffle(วิฟ'เฟิล) vi. vt. เป่าเบา ๆ ,พ่นเบา ๆ ,ผันแปร,แปรปรวน,เหลาะแหละ, Syn. shift about,vacillate
whittle(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลา,เฉือน,ตัด,เกลา,ถาก,หั่นให้น้อยลง,เอาออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ., See also: whittler n.
whittling(วิท'ลิง) n. การเหลา,การเฉือน,การตัด,การเกลา,การถาก,การหั่น,การทำให้น้อยลง,เศาที่หั่นออก
English-Thai: Nontri Dictionary
chamfer(vt) ขูด,เหลา,เกลา
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
mercurial(adj) เกี่ยวกับปรอท,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whittle (vt.) เหลา See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา Syn. carve, pare, shape
whittle (vi.) เหลา See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา
light-minded (adj.) เหลาะแหละ See also: ไม่เอาจริงเอาจัง Syn. frivolous
flannel (n.) คำพูดเหลาะแหละ See also: คำพูดเหลวไหล Syn. waffle, humbug
horse-play (idm.) ความเหลาะแหละ See also: การไม่จริงจัง, ความไม่แน่นอน
waffle about (phrv.) พูดเหลาะแหละเกี่ยวกับ
whittler (n.) ผู้เหลาออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่
Lau is holed up in there good and tight.เหลากบดานอยู่ในนั้น คุ้มกันแน่นหนา
Sharpening those pencils. Sharp, sharp, sharp.เหลาดินสอพวกนั้น แหลม แหลม แหลม
Lightweight.เหลาะแหละจริง ฉันจะดื่ม
Everyone, hone in on Martinez's suit.เหลาในชุดมาร์ติเน มันจะได้รับคุณไปผนึก
Getting them nice and sharp?เหลาให้แหลมและก็เนียบ
Lau's halfway to Hong Kong.เหลาไปฮ่องกงครึ่งทางแล้ว
My Krca was taller, more handsome.Krka ฉันสูงและหล่อเหลามากขึ้น
Sorry D.J, we got to get back right now to our Sweat-world jingle Wait! hold it!ฉันคืออัญมนีที่มีค่าและหล่อเหลาของอันย่า และเอว่า
Jafar! I never realized how incredibly handsome you are.ข้าไม่เคยรู้เลยว่า ท่านหล่อเหลาเพียงนี้
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย
I had a career... friends...ผมเคยหล่อเหลา มีงานที่มั่นคง มีเพื่อนฝูงมากมาย ครบรสชาติเลย
Mom says that when I'm old enough, my handsome prince Charming will rescue me from my tower and bring me back to my family.แม่บอกว่า ต้องให้ฉันโตพอก่อน , เจ้าชาย ชาร์มมิ่ง อันหล่อเหลา จะต้อง มาช่วยฉัน ออกจากหอคอย และพาฉันกลับมาสู่ครอบครัวของฉัน.
I'll go sharpen the propeller.ผมจะไปเหลาไม้.. ใบพัด
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน
It's those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners.มันก็พวกเศษไม้เล็กๆที่เราได้จากกบเหลาดินสอนะละ
Nice-looking piece of steel; bit of work.เหล็กดีนี่นา เหลาอีกหน่อย...
BETTY HAS ME SHARPENING PENCILS. I MEAN, I LOVE HER, BUT YAWN.เบ็ตตี้เหลาดินสอให้ฉัน ฉันหมายถึง รักเธอ แต่แย๊..
A little delicacy called sizzling shrimp. That's right.กุ้งผัดฉ่า อาหารขึ้นเหลา
But I feel better after looking at my handsome face. Hey guys.แต่ชั้นรู้สึกดีขึ้นหลังจากมองหน้าอันหล่อเหลา ของตัวเอง พวกนายดูชั้นซิ
I'm too young to die, talented, and good-looking and modest!ฉันยังเด็กเกินกว่าจะตาย ฉลาด หล่อเหลาและสงบเสงี่ยม
Well, Mr. Lau I speak for the rest of the board and Mr. Wayne, in expressing our own excitement.เอาหล่ะ, คุณเหลา ...ผมขอพูดแทนคณะกรรมการ... ...และคุณเวนย์ ที่กำลังแสดงถึงความตื่นเต้นของเรา
Lau's company has grown by 8 percent annually like clockwork.บริษัท เหลาเติบโต 8%ทุกปี เดินตรงเหมือนนาฬิกา
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ
I think Mr. Lau deserves a more personal touch.คุณเหลาน่าจะได้รับ การบอกโดยตรงมากกว่า
Mr. Lau regrets he is unable to greet you in person today.คุณเหลาขอโทษด้วยที่ไม่ได้มารับคุณด้วยตัวเอง
Well, I do appreciate you bringing me out here in such style, Mr. Lau, but I re...ผมยินดีนะที่คุณพาผมมาที่นี่ คุณเหลา แต่ผมมา...
Enjoy your time in County, Mr. Lau.งั้นเชิญคุณติดคุกให้เปรมนะคุณเหลา
Well, I don't know about Mr. Lau's travel arrangements, but I'm sure glad he's back.ผมไม่รู้รายละเอียดการเดินทางของคุณเหลา แต่ผมดีใจที่เขากลับมา
As long as they don't get to Lau, we've cut off their funds.ไม่ตราบใดที่มันตามตัวเหลาไม่ได้ เงินมันเราก็ยึดอยู่
This is our chance. I want Lau alive. The Joker, either way.นี่เป็นโอกาสของเรา ฉันต้องการให้เหลามีชีวิต โจ๊กเกอร์ด้วย
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ
That's them. - They're gorgeous.ว้าว หน้าตาหล่อเหลาค่ะ โอ้ คุณพระช่วย
You've been scrubbing that pencil sharpener for an hour.คุณขัดที่เหลาดินสอนั่น เป็นชั่วโมง
From these pictures you want me to estimate what she'd look like 15 years later, right?จากภาพเหลานี้... ...นายต้องการให้ฉันคาดการณ์ว่าเธอหน้าตาอย่างไหร่หลังจาก 15 ปีผ่ามาใช่ไหม?
By the time we finish a more general search, you'll actually have to shave.เวลาเราเสร็จสิ้นการค้นหา อย่างกว้างๆ แล้ว จริงๆแล้ว เราจำต้องเหลา ให้มันคมชัดอีกที
Gossip girl's going to college, and this class has a lot to learn.ฉะนั้นแล้วเอาสมุดออกมาและเหลาดินสอซะนะจ๊ะ เด็กๆ Gossip girl's กำลังก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย
Old friends fought.เพื่อนเก่า เกาเหลากัน
And now, to assist hiro the magnificent,และตอนนี้ ขอเชิญผู้ช่วย ของฮิโร่ผู้หล่อเหลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหล่า
Back to top