ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสื่อมลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสื่อมลง*, -เสื่อมลง-

เสื่อมลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื่อมลง (v.) be retrogressive See also: move backwards, be decadent, turn back the wheel of Syn. ตกต่ำ, หวนกลับ
เสื่อมลง (v.) decline See also: be depressed, be in recession Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย Ops. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
retrogress(รี'ทระเกรส) vi. ถอยหลัง,เสื่อมลง,เสื่อมทราม, See also: retrogression n. retrogressive adj.
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
wany(เว'นี) adj. ลดลง,ถอย,เสื่อมลง,ค่อย ๆ หายไป, Syn. waning,decreasing
English-Thai: Nontri Dictionary
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
corupt (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. deteriorated, ruined
decay (vt.) เสื่อมลง See also: ด้อยลง, ตกต่ำ, เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย, ทรุดโทรม Syn. crumble, deteriorate, decline, ruin
degenerate (vi.) เสื่อมลง See also: ทำให้แย่ลง Syn. deteriorate
degenerate (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, deteriorated, ruined
deteriorated (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, ruined
ruined (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, deteriorated
atrophy (n.) การเสื่อมลง See also: การโรยรา
decay (n.) การเสื่อมลง See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย Syn. deterioration, decadence, degeneration
decay (vt.) ทำให้เสื่อมลง See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม Syn. deteriorate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย.
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young.ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้
And when they're gone, your brain ceases to communicate with your muscles.สมองของนายที่เสื่อมลง ก็จะส่งต่อไปยังกล้ามเนื้อของนาย ปอดของนายก็หยุดหายใจ
Men do tend to decline physically past the age of 35.ผู้ชายมีแนวโน้มสมรรถภาพทางร่างกาย เสื่อมลงหลังจากอายุ 35 ปีไปแล้ว
When I first developed the amber, the universe was degrading at an alarming rate.ตอนที่ฉัน... คิดค้นผลึกนี้ขึ้นมา จักรวาลได้เสื่อมลงจนถึง จุดแจ้งเตือน
Memory impairment;อ้อ อาการความจำเสื่อมลง
It's how geo-profilers measure relative probability of an offender traveling outside his comfort zone.แล้วระยะทางมันไปเกี่ยวอะไรกับการเสื่อมลง มันเป็นวิธีการวัดความน่าจะเป็น ทางข้อมูลภูมิศาสตร์
Your cooking reveals an almost decadent palate.ความรู้สึกในการรับรสที่เกือบจะเสื่อมลงแล้วนะ
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts.ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง
(all gasping)แต่เขาพัฒนามากขึ้นและหวาดระแวงและเสื่อมลง
It takes your energy and weakens our armor.มันดูดพลังจนเกราะเราเสื่อมลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสื่อมลง
Back to top