ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เว้น*, -เว้น-

เวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวน (v.) transfer See also: give, hand over, present Syn. มอบให้, มอบ, ยกให้
เวนคืน (v.) expropriate See also: take over for use, return, restore, surrender
English-Thai: HOPE Dictionary
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
caracas(คะรา'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของเวนิซูเอลลา
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
connivent(คะไน'เวนท) adj. ซึ่งรวมเข้าสู่จุดเดียวกัน
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
conveniency(คันเวน'เยินซี) n. ดูconvenience
convent(คอน'เวนทฺ) n. ชุมนุมแม่ชี,สำนักแม่ชี
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventioneer(คันเวน'?ะเนียร์') n. ผู้ปฎิบัติตามประเพณีนิยม
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventual(คันเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของสำนักแม่ชี n. แม่ชี,นางชี
cordwain(คอร์ด'เวน) n. หนังนิ่มและลื่น
coxswain(คอค'เซิน,-สเวน) n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง,คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรือบด, Syn. steersman
devein(ดีเวน') vt. เอาเส้นโลหิตดำออก
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้น
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา
lavender(n) ช่อลาเวนเดอร์
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
Venetian(adj) เกี่ยวกับเมืองเวนิส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminent domainอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ดู condemnation ๕ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Venetian schoolสกุลศิลปะเวนิส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Adventitiaแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Atrioventricular Valveลิ้นที่อยู่ระหว่างเอเทรียมและเวนทริเคิล [การแพทย์]
Eminent domainการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์) [เศรษฐศาสตร์]
superior vena cavaซุพีเรียเวนาคาวา, หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนหัว คอ และแขนทั้งสองข้างเข้าสู่หัวใจทางห้องบนของหัวใจด้านขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน, 1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Venice (n.) เวนิส (ในประเทศอิตาลี)
beat (n.) การลาดตระเวน
cruiser (n.) รถลาดตระเวน
escheat (n.) การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
go round (phrv.) ตระเวนไปทั่ว Syn. go about
go round (phrv.) ตระเวนไปรอบๆ See also: แล่นไปรอบๆ Syn. get about
gondolier (n.) คนแจวเรือกอนโดลาในเมืองเวนิส
kerb crawler (sl.) ผู้ที่ขับรถตระเวนหาหญิงโสเภณี
lavender (n.) กลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์
lavender (n.) ลาเวนเดอร์ See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วงเจือฟ้าอ่อน
patrol (n.) หน่วยลาดตระเวน See also: ยาม, ตำรวจสายตรวจ Syn. guard, lookout, watchdog, watchman
reconnaissance (n.) การลาดตระเวน See also: การสอดแนม, การสำรวจ Syn. exploration, inspection, observation
reconnoiter (vi.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoiter (vt.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoitre (vi.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoitre (vt.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
Sorbian (n.) ภาษาที่ชาวเวนใช้
vedette (n.) เรือลาดตระเวน See also: หน่วยสอดแนม Syn. night watch, sentinel, sentry
Venetian (adj.) เกี่ยวกับกรุงเวนิส (ประเทศอิตาลี) See also: เกี่ยวกับชาวเวนิส ภาษา หรือวัฒนธรรมของชาวเวนิส
Venetian (n.) ชาวเวนิส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She thought of Wayne Davis, the first man she married... and the first time he had hit her.เธอคิดว่า เวน เดวิส เป็นผู้ชายคนแรกที่เธอแต่งงาน และเป็นครั้งแรกที่เค้า ตีเธอ
Also sounds like the kind of party the Van Der Woodsens would go to.แล้วก็คงเป็นงานปาร์ตี้ที่... พวก เวน เดอ วู้ดเซ่น ไปกัน
And I think wayne suttry had something to do with the murder.และฉันคิดว่า เวน ซัททรี่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการฆาตกรรม
Hi, it's Serena van der Woodsen.สวัสดีค่ะ นี่เซรีน่า เวน เดอ วู้ดเซ่น
But Bruce Wayne only slept two hours a night.แต่บรู๊ซ เวน นอนแค่สองชั่วโมงต่อคืน
That's Romilda Vane. Apparently she's trying to smuggle you a love potion.นั่น โรมิลดา เวน แฮรี่ เธอพยายามจะใช้ยาสเน่กับเธอ
Blair Waldorf, Serena Van Der Woodsen.แบลร์ วอลดอร์ฟ , เซรีน่า เวน เดอ วูด เซ่น
Uh, but what do you know about Bev Van Ravensway?อ้า แต่คุณรู้ไรบ้างเกี่ยวกับ เบฟ เวน ราเว้นสเวย์
Hey, this is my partner Wayne Rigsby.เฮ้,นี่คือคู่หูของผม เวน ริกซ์บี้
I got Judge Davis to sign the warrant, and Van Pelt should be getting Volker's records momentarily.ฉันเพิ่งทำให้ผู้พิพากษา เดวิส เซ็นมอบหมายศาลให้น่ะ และอีกสักพัก เวน เพลท์ คงได้รับ บันทึกประวัติ โวลเกอร์ แล้วละ
Van der woodsen.เวน เดอร์ วูดเซน คนเก่งกันเถอะ
Wendigos run twice as fast as ordinary people.เวนดิโก วิ่งได้เร็วกว่าคนทั่วไป 2 เท่า
Windigo is a cree indian word. It means, "evil that devours."เวนดิโก้ป็นศัพท์ของอินเดียแดง หมายถึงปีศาจจอมสังหาร
More than anything, a windigo knows how to last long winters without food.เวนดิโก้รู้ว่าจะใช้ชีวิตหน้าหนาวโดยไม่มีอาหารได้ยังไง
Windigos are in the Minnesota woods or Northern Michigan. I've never even heard of one this far west.เวนดิโก้อยู่ในมินเนโซต้าหรือไม่ก็ตอนเหนือของมิชิแกน ไม่มาถึงตะวันตกนี่หรอก
Wendy, when these kids get older, they lose their nerve.เวนดี้ ตอนเด็กๆพวกนี้แก่กัน พวกเขาจะเสียสติ
But I hope you're dead.เวนดี้ นี่มันไม่เกี่ยวกัน! ฉันไม่จำเป็นต้องใช้รากแห่งความจริง
Wendy, what'd you say this guy's name was?เวนดี้ ผู้ชายนั่นชื่ออะไร
Wendy, listen, talk to me, and you get a root beer and a tinkle.เวนดี้ ฟังนะ คุยกับฉัน แล้วเธอจะได้ดื่มเบียร์รูท และได้ไปฉี่
Wendy, you're a chipmunk, right?เวนดี้ หนูกลุ่มกระรอกใช่มั้ย
Wendy, I'm at the hospital. I just talked to the doctor.เวนดี้ หนูอยู่ที่โรงพยาบาล หนูเพิ่งคุยกับหมอ
HE ALSO OWNED QUITE A BIT OF REAL ESTATE IN ROYAL,เวนดี้ เคนเนดี้เสียชีวิตที่โรงภาพยนตร์
Wendy, the oven isn't on!เวนดี้ เตาอบยังไม่ได้เปิดเลย!
Wendy, you can do it. You can do it, Wendy.เวนดี้ เธอทำได้น่า เธอทำได้สิ เวนดี้
Wendy, we can't make it right.เวนดี้ เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
Wendy, stop worrying.เวนดี้ เลิกกังวลได้แล้ว
Wendy! Wendy! Wendy!เวนดี้ เวนดี้ เวนดี้
Wendy, Wendell, twins... as in Gemini collectibles.เวนดี้ เวนเดล ฝาแฝด... . เหมือนของสะสมชุดเจมินี่
Wendy Henley was seen in public:เวนดี้ เฮนลี่ย์ถูกพบในที่สาธารณะ
Wendy McNally, 29, a hairstylist.เวนดี้ แม็คแนลลี่ อายุ 29 ปี ช่างทำผม
Wendy, please, don't listen to him.เวนดี้ ได้โปรดเถอะ อย่าไปฟังที่เขาพูด
Wendy, don't worry.เวนดี้ ไม่ต้องห่วงนะ
Wendy, I don't want to be interrupted.เวนดี้,ผมไม่ต้องการ ถูกขัดจังหวะนะ
Wendy will mix you just the right salve.เวนดี้จะจัดการหายาที่ถูกโรคให้คุณเอง
The rush is she has no idea what she actually wants to do with her life, and getting married feels like doing something with her life.เวนดี้จะจัดการหายาที่ถูกโรคให้คุณเอง และในระหว่างนั้น หลับตาลงสิ,อีดิธ
Wendy's helping and I'm kind of wired from driving.เวนดี้ช่วยแล้ว ชั้นแค่ตึงๆจากการขับรถไปหน่อย
Wendy would most likely have been considered the pawn.เวนดี้ดูเหมือนจะได้เป็นตัวเบี้ย
Wendy has got to be more careful.เวนดี้ต้องระวังมากกว่านี้นะ
Wendy was killed trying to buy that unit.เวนดี้ถูกฆ่าเพราะพยายามจะ ซื้อของในโกดังนั่น
Wendy allowed us to create this life you have growing inside of you.เวนดี้ทำให้เราสร้าง ชีวิตที่กำลังเติบโตอยู่ภายในตัวคุณ

เวน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เว้น
Back to top