ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลื่องลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลื่องลือ*, -เลื่องลือ-

เลื่องลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
เลื่องลือ (v.) spread See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round Syn. ระบือ
เลื่องลือ (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, ลือเลื่อง
เลื่องลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, ร่ำลือ
เลื่องลือ (v.) rumor See also: spread, be rumored, be widely spoken, go around Syn. ลือ, โจษจัน, เล่าลือ
เลื่องลือ (v.) be famous See also: be renowned, be celebrated, be well-known, resound Syn. มีชื่อเสียง, ดัง, เด่น, รุ่งโรจน์
เลื่องลือ (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, อื้ออึง, อื้อฉาว
เลื่องลือ (v.) celebrate See also: spread Syn. โด่งดัง, กึกก้อง
เลื่องลือ (v.) spread See also: be rumoured, spread widely, widely known, disseminate Syn. ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง
เลื่องลือ (adj.) well known See also: famous Syn. ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง
เลื่องลือ (v.) rumor See also: be rumoured, be spread around Syn. โจษจัน, ลือ
เลื่องลือ (v.) spread widely See also: disseminate, be famous, circulate, diffuse, spread from mouth to mouth, be known far and wide Syn. ระบือไป, ดังสนั่น
เลื่องลือ (v.) spread (e.g. rumour) See also: circulate, broadcast, make known, disseminate, propagate, spread widely Syn. ระบือ
English-Thai: HOPE Dictionary
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ
reputed(รีพิว'ทิด) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่เลื่องลือกัน, Syn. accounted,supposed
reputedly(รีพิว'ทิดลี) adv. ตามที่เลื่องลือกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be well-known (vi.) เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์) See also: ลือกระฉ่อน
resound (vi.) เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์) See also: ลือกระฉ่อน Syn. be well-known
proverbial (adj.) เป็นที่เลื่องลือ See also: เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ
reported (adj.) เป็นที่เลื่องลือว่า See also: เชื่อกันว่า Syn. presumed, likely, supposed
reputed (adj.) เป็นที่เลื่องลือว่า See also: เชื่อกันว่า Syn. presumed, likely, reported, supposed
reputedly (adv.) อย่างเลื่องลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your quality will be known among your enemies before ever you meet them, my friend.- ข้าจะสวดให้เขา. ชื่อเสียงของท่านจะเลื่องลือถึงหูศัตรู...
Your quality will be known among your enemies before ever you meet them, my friend.ชื่อเสียงของท่านจะเลื่องลือถึงหูศัตรู...
Let's just say I finally decided to live up to the family name.เอาเป็นว่า ฉันอยากทำตามคำเลื่องลือน่ะ
The man, the myth, the legend.ผู้ชาย ในตำนาน อันเลื่องลือ
It's called L street after the street it's on.L Street เลื่องลืออยู่แล้ว ไม่ต้องใช้ป้ายหรอก
As I have heard, your beauty is remarkable.จากที่ได้ยิน ความสวยท่านเป็นที่เลื่องลือ
Maybe we all need some space to pull the knife out of the back of the most celebrated Canadian alt rock band of the mid-nineties, you selfish, jaded ass!บางทีพวกเราทุกคนอาจต้องการพื้นที่ ที่จะดึงมีดออกจากหลัง ของวงดนตรีร็อคทางเลือกแคนาดา ที่เลื่องลือที่สุด
Everyone knows brother Liu Bei moralคุณธรรมของท่านเล่าปี่เป็นที่เลื่องลือ
Your discretion is legendary, where your friends are concerned.ให้เพื่อนที่รักของข้า ดุลยพินิจของท่าน เป็นที่เลื่องลือ...
The beauty of Quarth is legendary--ความงามของเมืองคอร์ธ เป็นที่เลื่องลือ...
Your discretion is legendary.ดุลยพินิจของท่าน เป็นที่เลื่องลือ
And his socially dysfunctional best friend turned bitter rival, an uncompromising tactical mastermind feared by all yet unable to pay parking tickets or know left from right without mouthing the pledge of allegiance.ก็กลายเป็นศัตรู ผู้มียุทธวิธีอันร้ายกาจเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แต่กลับไม่สามารถจ่ายค่าบัตรจอดรถ
I've long heard of your skills with a blade.เพลงดาบของท่านเป็นที่เลื่องลือนัก
They call him the legendary batter.เมื่อ 7-8 ปีก่อนเขาเป็นที่เลื่องลือมากเรื่องการตีที่มหัศจรรย์ของเขา
How many more times must I do your job before I've paid my proverbial debt to society?กี่ครั้งมากขึ้น ฉันจะต้องทำผลงานของคุณ ก่อนที่ผมจะได้จ่ายเงินของฉัน หนี้ที่เลื่องลือไปยังสังคม
I'd like to dedicate this song to all of us, and for all the slushees...ฉันอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับพวกเราทุกคน เพื่อน้ำปั่นสิ่งเป็นที่เลื่องลือ
It's the proverbial kiss of death?มันเป็นจูบที่เลื่องลือของการตาย?
You were working in a tavern, and your drinks were a legend in the city.ลูกทำงานที่บาร์ เครื่องดื่มที่ลูกชงเป็นที่เลื่องลือในเมือง
The famously tart-tongued Queen of Thorns.อา ลิ้นคณิกาผู้เลื่องลือ ราชินีหนามแหลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลื่องลือ
Back to top