ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นประจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นประจำ*, -เป็นประจำ-

เป็นประจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นประจำ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ Ops. เป็นครั้งคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
alway(ออล' เวย์) adv. ตลอดเวลา,ตลอดไป,เป็นประจำ, Syn. always)
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
chronic(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
chronical(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง,ไม่ขาดสาย,สืบเนื่อง,เป็นประจำ,บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
nights(ไนทซฺ) adv. ในเวลากลางคืนเป็นประจำ
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
often(ออฟ'เฟิน,ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
incident(adj) อาจเกิดขึ้นได้,เป็นประจำ,ซึ่งตกกระทบ
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commuteไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
continually (adv.) เป็นประจำ
over and over again (adv.) เป็นประจำ See also: สม่ำเสมอ Syn. regularly
quotidian (adj.) เป็นประจำ See also: เป็นปกติประจำ Syn. as usual, regular
regular (adj.) เป็นประจำ See also: สม่ำเสมอ Syn. constant, even, steady
routine (adj.) เป็นประจำ See also: สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร Syn. everyday, habitual, usual
address list (n.) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ Syn. subscribers, list
be on (phrv.) รับประทานยาเป็นประจำ See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ Syn. keep on
be upon (phrv.) รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ Syn. keep on
churchgoer (n.) ผู้ที่ใช้โบสถ์เป็นประจำ
come round (phrv.) เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ
confirmed (adj.) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ Syn. habitual, regular
continual (adj.) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
frequent (adj.) ซึ่งเป็นประจำ See also: ถี่, บ่อย, ชุก, เป็นนิจสิน, ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Syn. chronic, regular, repeated Ops. occasional, sporadic
habitually (adv.) อย่างเป็นประจำ See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ Syn. chronically, regularly Ops. occasionally, sporadically
hangout (n.) ที่ที่คนๆ หนึ่งชอบไปเป็นประจำ (คำสแลง) Syn. haunt, purlieu
haunt (n.) สถานที่ที่ไปเป็นประจำ Syn. hangout, purlier, resort
mailing list (n.) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ Syn. address list, subscribers, list
on the sauce (sl.) ดื่มสุราเป็นประจำ
perfunctory (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent, thoughtles Ops. careful
piss-head (sl.) คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So maybe if we got in the habit of doing this again, you know, mom could help us.บางทีถ้าเราทำแบบนี้อีก เป็นประจำ รู้ไหม แม่อาจจะมาช่วยเราก็ได้
Usually, at this point, the reality show would go to commercial, then we would take a five minute break to regroup and get touch-ups done on our makeup.เป็นประจำ ณ จุดนี้ เรียลลิตี้โชว์ควรจะ เป็นไปทางค้าขาย แล้วเราจะ มี5นาทีเพื่อเบรค แล้วจัดกลุ่มใหม่ และจับups แล้วจัดการแต่งหน้าต่อ
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.พวกผอมแห้งท้องบวมอย่างนักโทษเหล่านี้ มาเป็นประจำ 7-8 ครั้งต่อคืน
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาล.
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา.
I used to hang out at the Magumba Bar.ผมเคยไปเที่ยวที่บาร์มากุมบ้าเป็นประจำ
Captain Blumburtt and his troops are on a routine inspection tour.กัปตัน Blumburtt และกองกำลังของเขา อยู่ในทัวร์การตรวจสอบเป็นประจำ
Once upon a time there was a beautiful, young girl... whose stepmother always made her stay home with the baby.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสาวสวยอยู่คนหนึ่ง แม่เลี้ยงของเธอ มักจะบังคับให้เธออยู่บ้านเลี้ยงเด็กอยู่เป็นประจำ
The police are always raiding the warehouses.ตำรวจตรวจคลังเก็บสินค้าเป็นประจำ.
Your body goes peculiar with your period and doesn't stop until menopause.ร่างกายเป็นประจำเดือน และไม่ยอมหยุดจนเข้าวัยทอง
His name spelledbackwards was Krap Nek, andl used to tease him.ชื่อของมันถ้าสะกดกลับหลังจะเป็น "Krap Nek" ซึ่งผมล้อมันเป็นประจำ
I always had alot of cow licks.ผมมักจะช่วยตัวเองอยู่เป็นประจำ
Much obliged. I'm always forgetting the damn brake.ขอบคุณมาก ผมลืมปลดเบรคเป็นประจำ
Work on your Starsky and Hutch routine on your own time.ทำงานในและฮัตช์ของคุณเป็นประจำในเวลาของคุณเอง
There's one afternoon a week where I can just be normal and play some hoop, and you have to come and get all ignorant about it?นี่มันเวลาเที่ยง เป็นเวลาที่เรามาเล่นกันเป็นประจำ แล้วพวกเธอมาแย่งที่ของเราเล่นได้ไง
... wasa goodhippogriff, always cleaned his feathers.ฉันก็บอกว่าบัคบีคเป็นฮิปโปกริฟฟ์ที่ดี ทำความสะอาดขนตัวเองเป็นประจำ
A pill that you take every day for the rest of your life.ยาตัวนี้คุณต้องใช้มันอยู่เป็นประจำ แล้วไหนจะต้องใช้ในงานรักษาอื่นๆอีก
Do you always do this?ปกติทำอย่างงี้เป็นประจำมั๊ย
Man, your stories are always like this.คุณพูดเรื่องแบบนี้เป็นประจำเลยนะ
You are really always getting up and down men's cars, these days.เธอขึ้นลงรถของผู้ชายเป็นประจำเลยนะ
Using boats to cross the river is what we've always done.การใช้แม่น้ำข้ามแม่น้ำ เป็นหนทางที่พวกเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว
Ever since he started coming regularly to Myeong Pi Parlour, he started to avoid my friend.ตั้งแต่เขาเริ่มมาีเรือนรับรองเมียง บินเป็นประจำ เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะพบเพื่อนของฉัน
I'll just give him the little sweetie-pants princess suck-up routine.ฉันให้กระโปรงเจ้าตัวหญิงน้อย ไว้ให้เขาดูเป็นประจำก็พอ
My wife, she used to listen to your show all the time and that was why I stopped you in the subway.ภรรยาผม ชอบฟังรายการคุณเป็นประจำ และ... ...นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเรียกคุณที่รถใต้ดิน
She writes to me pretty regular, keep me up on the family news.เธอเขียนถึงฉันเป็นประจำ คอยส่งข่าวครอบครัวให้ฉันรู้
You know the Army does regular drug tests.รู้ไหมว่า กองทัพตรวจการติดยาเป็นประจำ
Yeah, she always does this. It's her way of working up an appetite.อ่อไม่มีอะไร เธอทำแบบนี้เป็นประจำแหละ เป็นวิธีการเรียกน้ำย่อยของเธอน่ะ
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
You all know Peter is too much of a pussy to stand up for himself.ทุกคนรู้มั๊ย.. ปีเตอร์มักจะไป เล่น... ว่าวอยู่ที่หลังห้องน้ำเป็นประจำ
You drive down here, it's dark...คุณรู้มั้ย มันเกิดขึ้นเป็นประจำแหละ
You are Naakipunski!นายแหละเป็นประจำเดือน!
Or maybe it's the guy who hangs out in your houseหรือบางทีชายคนที่เข้าๆออกๆ บ้านคุณเป็นประจำ
The lying Rhino truly existed-- and he was a liar.แรดจอมโกหก มีอยู่จริง มันชอบโกหกเป็นประจำ
I swapped all the firing pins before I left the house. I always do.ผมสลับเข็มแทงฉนวนก่อนออกจากบ้าน ทำเป็นประจำ
Women get regular checkups.พวกผู้หญิงได้ตรวจร่างกายเป็นประจำ
You have given live press conferences your entire life.คุณให้สัมภาษณ์สื่อเป็นประจำอยู่แล้ว
Because I'm the one who decided to throw Charlie this party.พ่อทำเป็นประจำเวลาที่รู้ว่าหนูกำลังทำอะไรพลาด
If this was his routine, someone could have been watching him for some time now.ถ้าเขาทำแบบนั้นเป็นประจำ คนร้ายอาจเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเขาจนได้โอกาสเหมาะ
They're losing cargo all the time.ตู้สินค้าสูญหายเป็นประจำ
I wrote him constantly.แม่เขียนถึงเขาเป็นประจำ

เป็นประจำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นประจำ
Back to top