ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนื้อหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนื้อหา*, -เนื้อหา-

เนื้อหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื้อหา (n.) substance See also: content Syn. สาระ, สาระสำคัญ
เนื้อหา (n.) gist See also: content, essence, point, substance Syn. ใจความ, สาระสำคัญ, ประเด็น
เนื้อหา (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. สาระ, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ
เนื้อหาวิชา (n.) subject matter See also: subject description
เนื้อหาสาระ (n.) substance See also: content Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ
เนื้อหาหลัก (n.) main substance See also: main content Syn. ใจความหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
web pageเว็บเพจหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เราจะได้เห็นบนจอภาพ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต (internet) ดู world wide web ประกอบ
web(เวบ) n. ใยแมงมุม,ใย,พังผืดที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้าของกบ ค้างคาวและสัตว์อื่น ๆ บางชนิด,ม้วนกรดาษขนาดใหญ่,ชุด,ร่างแห,ข่ายงาน vt. vi. คลุมด้วยสิ่งดังกล่าว,ทำให้เป็นสิ่งดังกล่าว เว็บเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ, See also: weblike adj., Syn. trap,network
world wide webเวิลด์ไวด์เว็บนิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ
www(ดับบลิวดับบลิวดับบลิว, เวิรลด์ไวลด์เว็บ) ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า เวิรลด์ไวด์เว็บ หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML, ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contentเนื้อหา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per se (L.)โดยตัวเอง, โดยเนื้อหานั้นเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Robust contentเนื้อหาแกร่งการที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
renameตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนแปลงชื่อของแฟ้มที่เก็บไว้บนจานแม่เหล็ก เนื้อหาของแฟ้มยังคงเดิม แต่ชื่อจะเปลี่ยนไป [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
secondary storageหน่วยเก็บรองหน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิสLOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรมการกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
main idea (n.) เนื้อหา See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร Syn. heart, center, core, kernel
meat (n.) เนื้อหา See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร Syn. heart, center, core, kernel, main idea
text (n.) เนื้อหา See also: ใจความ
substance (n.) เนื้อหาสาระ See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร Syn. essence, gist, meaning
cantata (n.) การเล่นดนตรีและร้องเพลงที่มีเนื้อหาทางศาสนา
content word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น) Syn. open-class word
heavy metal (n.) ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง
lose the thread of (idm.) ลืมเนื้อหาของ
miracle play (n.) ละครยุคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ Syn. mystery play
open-class word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น)
oratorio (n.) เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์ Syn. hymn, paean
substantial (adj.) มีเนื้อหา See also: มีแก่นสาร, มีใจความ Syn. meaningful, pithy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm leaving you a box, today and its contents are of grave importanceผมจะออกจากกล่อง เนื้อหา \ N มีความสำคัญพิเศษ
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS
All the material in this meeting is classified.เนื้อหาทั้งหมดในที่ประชุมนี้ กรรมธิการข้าหลวง?
"Contents under pressure.เนื้อหาที่อยู่ภายใต้การกดดัน
The content of the script is really good.เนื้อหามันดูดีมากเลย
It's when I confess my love.เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายสารภาพรัก
The story's about an ordinary apprentice... who doesn't know how to be a sorcerer.เนื้อหาเกี่ยวกับลูกมือธรรมด๊าธรรมดา ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นจอมขมังเวทได้ยังไง
I FOUND VARIOUS IDIOSYNCRATIC WORDS,เนื้อหาในบลอกเขียนอย่างต่อเนื่องโดยคนละคนกัน
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า...
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน
Look. All copy needs fine-tuning.ก๊อปปี้ทุกชิ้นต้องการเนื้อหาที่ดี
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
He's gonna make a mockery.เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในศาล ผมมีสิทธิ์พูดเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองครับท่าน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี่เป็นเนื้อหาสาระ
And to not talk about the story.และไม่พูดถึงเนื้อหาทั้งหมดในสารคดีด้วย
But all they wrote about was men and their...แต่เนื้อหาก็มีแต่เรื่องผู้ชายกับ...
Please, read this journal with great care for its contents may save your life.โปรดอ่านบันทึกนี้ อย่างตั้งใจ... ...เพราะเนื้อหาของมัน อาจช่วยชีวิตคุณได้
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ.
It turns out that there is more to Runway than just fancy purses.ในรันเวย์ดูเหมือนจะมีเนื้อหา มากกว่าแค่กระเป๋าหรูๆ
I wrote the content, let others spread it.ฉันจะพิมพ์เนื้อหาเองให้คนอื่นๆ ช่วยกันส่งมันละกัน
From the subject of a goddamn fbi manhunt.ตามเนื้อหาการตามล่าของเอฟบีไอ
Oh,that reminds me. here are my notes on the features and the tahiti shoot.โอ้ ฉันเพิ่งนึกออก นี่โน๊ตของฉัน เกี่ยวกับพวกเนื้อหาหลักและงานถ่ายที่ทาฮิติ
The first is received. Contains information regardingฉบับแรกได้รับแล้ว เนื้อหาในฉบับเกี่ยวกับ
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง
And all I'm saying is less you and more facts.ผมแค่จะบอกว่า ให้มีตัวเองน้อยลง และมีเนื้อหามากขึ้น
You know, it's so funny, too, because I was expecting questions on Vietnam.เราได้เนื้อหาที่ดีเยี่ยมเลย รู้มั้ย มันสนุกด้วยน่ะ เพราะผมหวังว่าจะมีคำถาม เรื่องเวียตนาม
Tillman, listen man, whatever happened in that project, is something Castle wanted buried.ทิลแมน ฟังนะพวก.. เนื้อหาการทดลองนั่น Nเป็นอะไรที่ คาสเซิล ต้องการปกปิดเอาไว้
This contains the protocolsนี่เป็นเนื้อหาของขั้นตอนครับ
Well, if we can't stay in Paris, then I'll just mail the pages to Louisette and Simca and they can mail them back to me.เอ่อ ถ้าเราอยู่ที่ปารีสไม่ได้ งั้นฉันก็จะส่งเนื้อหา ให้ลุยห์เซ็ธกับซิมก้าทางจดหมาย และพวกเธอก็จะส่งกลับมา
I should not be letting corporate management dictate the content of this show.ฉันไม่น่ายอมให้ผู้จัดการร่วมนั่น.. ...เขียนเนื้อหารายการเลย รายการของฉัน
Study the file.ข้อสรุปเนื้อหา ในการจับกุมตัวไอ้สารเลวคนนี้
Sorcerer's Apprentice is very fitting. I can't wait!เพลงนี้เนื้อหาสนุกมากๆ อยากเล่นจังเลย
You know, you know, stuff.คุณก็รู้, คุณก็รู้, เนื้อหา
The issue is content. Those kids are talented.ปัญหาอยู่ที่เนื้อหา เด็กพวกนี้มีความสามารถ
He has an annotated bibliography, table of contents.เขามีบรรณานุกรมบันทึกย่อ สารบัญเนื้อหา
It's certainly gonna change the context of your accusation.มันเปลี่ยนเนื้อหาในข้อกล่าวหาของคุณแน่ๆ
We need to wrap our heads around the scope of this thing, people.เราต้องการรายงานสรุป ให้กับทุกคน ทุกเรื่องทุกเนื้อหา ในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ พวกเรา
Containing all the information covered on the test.ที่ใส่ข้อมูลเนื้อหาที่มีในข้อสอบ
I don't think that would really fit into my message.ไม่ๆ ฉันไม่คิดว่า นั่นจะเหมาะสมกับเนื้อหาของฉันนะ

เนื้อหา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนื้อหา
Back to top