ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pithy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pithy*, -pithy-

pithy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pithy (adj.) ซึ่งได้ใจความ See also: ซึ่งรวบรัด Syn. brief, compact Ops. lengthy, long
English-Thai: Nontri Dictionary
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's easier to be pithy on iChat.ฉันรู้ มันจะง่ายกว่านี้
'Cause everything went just pithy last year when he was on the case.เพราะปีที่แล้วทุกอย่างดูน่าเชื่อถือ ตอนเขาทำคดีนั้น

pithy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, 简洁 / 簡潔] concise; succinct; pithy

pithy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack
寸鉄[すんてつ, suntetsu] (n) (1) short blade; small weapon; (2) epigram; pithy saying

pithy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kernig; prägnant {adj} | kerniger | am kernigstenpithy | more pithy | most pithy
markig {adj} | markiger | am markigstenpithy | pithier | pithiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pithy
Back to top