ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เซียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เซียว*, -เซียว-

เซียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซียว (adv.) leanly See also: lankly, scrawnily, gauntly, haggardly, thin Syn. แห้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pasty-faced (adj.) ซีดเซียว Syn. pale, ashen, livid
sallow (adj.) ซีดเซียว See also: ซีด, เซียว Syn. colorless, pallid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I told Alicia I was taking a walk.ผมบอกอลิเซียว่าผมจะไปเดินเล่น
And you look pale. Oh, Jane, how much you must have gone through!เธอดูซีดเซียวมากเลย โอเจนเธอต้องเจอกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะเนี่ย
Pale, pasty, pastrami-eating, cracker motherfucker.ซีดเซียว กินพาสตรามี ขนมปังกรอบ อย่างมึง
Paris and Helen of Troy!เอี้ยก้วย เซียวเหลียงนึ่ง
I'm one of the 10 most eligible bachelors in the city. Can you believe it?ฉันติดอันดับ 1 ใน 10 คนดังที่สุดในเมืองเซียวนะ นายเชื่อไหม
Coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้
You have been looking quite pale these days.หน้าคุณดูซีดเซียวลง ทุกวัน ๆ
Jj, tell garcia we'll call her from the car.เจเจ บอกการ์เซียว่าเราจะโทรหาเธอจากในรถ
If you can tell me the Russian for "apply your own bloody suntan lotion.""ทาครีมกันแดด" ภาษารัสเซียว่ายังไงล่ะ
You are just a giant person.เธอโตขึ้นเป็นกองเซียว.
You'll fade quickly...คุณจะซูบเซียว ไปอย่างรวดเร็ว
The Horseman, the pale rider in the flesh.- - ผู้ขี่ม้า ซีดเซียวตัวเป็นๆ
Look how pale she is.ดูซิว่าเธอซีดเซียวแค่ไหน
I... I told the Russian delegation I had evidence of that fact and the names of everybody involved.ผมบอกคณะผู้แทนรัสเซียว่า ผมมีหลักฐานความจริง
And judging from his pallor, all his blood's been drained.และถ้าดูจากเนื้อตัวที่ซีดเซียว แสดงว่าเขาถูกรีดเลือดจนแห้ง
You look pale... (Distorted voice) Like "Mona Lisa."คุณดูซีดเซียว เหมือน โมนาลิซ่า
All I'll ever be is a slow, pale, hunched-over, dead-eyed zombie.ทุกสิ่งที่นายเป็นคือซอมบี้ เชื่องช้า ซีดเซียว เดินหลังค่อม ดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวา
I like Asian teen stuff preferably. There's lube right there.วิดีโอล่ะ ผมชอบสาวเอเซียวัยทีน
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เซียว
Back to top