ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อฟัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อฟัง*, -เชื่อฟัง-

เชื่อฟัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื่อฟัง (v.) obey See also: comply with Syn. เชื่อ
เชื่อฟัง (v.) believe See also: obey
เชื่อฟัง (v.) comply with See also: consent, go along with Syn. เชื่อตาม Ops. ขัดแย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง,พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง,ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
naughty(นอ'ที) adj. ไม่เชื่อฟัง,ซน,ไม่เหมาะสม,หยาบคาย., See also: naughtily adv. naughtiness n., Syn. disobedient
obedience(โอบี'เดียนซฺ) n. การเชื่อฟัง,การอยู่ในโอวาท, Syn. docility
obedient(โอบี'เดียนทฺ) adj. เชื่อฟัง,เชื่อฟังคำสั่ง,อยู่ในโอวาท,
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
obsequious(อับซี'เควียส) adj. ประจบ,สอพลอ,เอาใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อฟัง., See also: obsequiousness n., Syn. fawning
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย,เหมือนแกะ (เหนียมอาย,เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
succumb(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนาจ,ได้รับโรค,ได้รับบาดแผล,แก่,ตาย., See also: succumber n., Syn. yield,submit,die ###A. persist,endure
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong
English-Thai: Nontri Dictionary
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
sheepish(adj) ขี้อาย,เหนียมอาย,เชื่อฟัง
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
succumb(vi) ตาย,ยอมแพ้,ยอมจำนน,เชื่อฟัง
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow before (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
comply (vi.) เชื่อฟัง See also: ทำตาม
conformable (adj.) เชื่อฟัง Syn. obedient, compliant
follow through (phrv.) เชื่อฟัง
listen to (phrv.) เชื่อฟัง See also: สนใจใน
obey (vt.) เชื่อฟัง See also: ทำตามคำสั่ง Syn. follow, give in Ops. disobey, reject, ignore
obey (vi.) เชื่อฟัง See also: ทำตามคำสั่ง Syn. comply, conform, accede Ops. disobey
respond to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. answer to
play fair (phrv.) เชื่อฟังกติกาหรือกฏของการเล่น
bend to (phrv.) บังคับให้เชื่อฟัง
biddable (adj.) เต็มใจเชื่อฟัง
bring someone to heel (idm.) ทำให้เชื่อฟัง
crush someone into submission (idm.) ทำให้เชื่อฟังด้วยการบังคับ
deference (n.) การเชื่อฟัง See also: การยอมคล้อยตาม Syn. submission, yielding
disobedience (n.) การไม่เชื่อฟัง
disobedient (adj.) ซึ่งไม่เชื่อฟัง See also: ซึ่งขัดขืน Syn. undisciplined, contrary, defiant
disobediently (adv.) อย่างไม่เชื่อฟัง See also: อย่างขัดขืน
disobey (vt.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน Syn. break, defy Ops. obey
loyally (adv.) อย่างเชื่อฟัง Syn. devotedly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why can't you were obey the rules?ทำไมคุณไม่เชื่อฟังกฏบ้าง?
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
All you have to do is obey me!ทั้งหมดที่แกต้องทำคือ เชื่อฟังฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Calcifer only obeys Master Howl.Calcifer เชื่อฟัง Howl เท่านั้น
Believe me when I tell you he is the last person you ever want to know-- you or Cassie.เชื่อฟัง ตามที่พ่อบอก เขาเป็นคนสุดท้าย ที่ลูกอยากรู้จักแน่... .
Follow my lead, step where I step, do exactly as I say, and we might survive.เชื่อฟังข้า เดินตามข้าทุกฝีก้าว ทำตามที่ข้าบอก และเจ้าอาจจะรอด
Obey my commands at all times, protect yourself at all times.เชื่อฟังคำสั่งของฉันตลอดเวลา ป้องกันตัวเองตลอดเวลา
Makes 'em more compliant.เชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดี
Best to heed the advice.เชื่อฟังคำแนะนำเขาจะดีที่สุด
Respect your uncle and your aunties.เชื่อฟังคุณลุงกับคุณป้าดีๆนะ
Listen to sarah and casey; stay in the car.เชื่อฟังซาร่าห์ รออยู่ในรถ
He was a good dog. I have enjoyed his company.เชื่อฟังดีมาก ผมสนุกที่ได้อยู่กับมันครับ
You're a fine little fella.เชื่อฟังนะเจ้าตัวเล็ก
Listen to your parents and study hard in school.เชื่อฟังผู้ปกครอง แล้วตั้งใจเรียนนะ
Whoa! Unbelievable obeying.เชื่อฟังอย่างเหลือเชื่อ
What a good listener!เชื่อฟังอะไรอย่างนี้นะ!
Listen to Maester Luwin. Look after your little brother.เชื่อฟังเมสเตอร์ลูวินนะ แล้วดูแลน้องชายตัวเล็กด้วย
Remember to listen to your mom!เชื่อฟังแม่! เป็นเด็กดี!
I am a boy and I must obey him.ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว?
Then they will have my dead body not my obedience.เเต่ เขาจะได้ร่างไร้ชีวิตของผมเท่านั้น... ไม่ใช่ความเชื่อฟัง
Remember to listen to Uncle Geng.จำไว้ พวกเจ้าต้องเชื่อฟังท่านลุงกึงนะ.
Stubborn mule, not listening to me.เจ้าลาโง่, ไม่เชื่อฟังข้าเลย.
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง.
A Junior has to listen to his Senior.ศิษย์น้องต้องเชื่อฟังศิษย์พี่.
Come, my princess, you must learn to obey me.มาสิ เจ้าหญิงของฉัน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะ
Well, don't I feel just sheepish?อา ทำไมฉันรู้สึกเชื่อฟังดีจัง
The worst thing about you is that you never see anyone else's obligations.สิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเธอ ก็คือ เธอไม่เคยเชื่อฟัง คำสั่งของคนอื่น
The Shop... if I don't comply?ถ้าฉันไม่เชื่อฟังงั้นสินะ?
There two kinds of daughter: obedient or follow own mind.ประเภทที่เชื่อฟังกับประเภทที่ทำตามใจตัวเอง
Only one kind of daughter could live in this house, obedient kind.ลูกสาวประเภทที่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้ ก็คือแบบที่เชื่อฟัง
She's usually very obedient. She's just shy today.ปกติแล้วเธอก็เชื่อฟังดี วันนี้เธอคงจะอาย
The next few years I tried to accept my life, to act like an obedient wife.อีกไม่กี่ปีต่อมา ฉันก็พยายามยอมรับชีวิตของตัวเอง เพื่อทำตัวให้เป็นลูกสะใภ้ที่เชื่อฟัง
And you shall obey!และเจ้าจะต้องเชื่อฟัง !
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน
Beyond that, I promise no obedience.นอกเหนือจากนั้น, ฉันสัญญาว่าจะไม่เชื่อฟัง
I am a boy and I must obey him.ผมยังเด็กผมจึงต้องเชื่อฟังเขา
If you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน
"If you care for them you will obey me""ถ้าหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน"
Just help out or I'll kick your ass! Why don't you try it? Think you can beat a monster?สำหรับโมเลีย จุดเด่นที่สุดของซอมบี้อยู่ที่การเชื่อฟังคำสั่งก็เป็นได้
You only talk like that 'cause you haven't witnessed my demonic powers.ซึ่วตามจริงแล้วนักรบที่แข็งแกร่งมาก การจะทำให้เชื่อฟังก็ลำบาก
But God has willed this and we must obey God.แต่มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องเชื่อฟังพระองค์
No, you were the obedient son who always obeyed his father and didn't run away one summer and try out for the Metropolis Sharks.คงไม่ใช่หรอก, เพราะเธอก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด แล้วก็ไม่เคยหนีเรียนซัมเมอร์ไปดูเกมส์ที่เมโทรโพลิสชาร์กแข่งมาก่อน

เชื่อฟัง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: เชื่อฟัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อฟัง
Back to top