ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจอ*, -เจอ-

เจอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจอ (v.) meet See also: encounter, come across, find Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น
เจอกัน (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. พบกัน, เจอะกัน Ops. จากกัน
เจอดี (v.) suffer See also: encounter, undergo
เจอร์เมเนียม (n.) germanium
เจอ (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. เจอ, พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ Ops. จาก
เจอะกัน (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. พบกัน, เจอกัน Ops. จากกัน
เจอเจอ (v.) meet See also: come across Syn. พบพาน, พบปะ, เจอ
เจอเจอ (v.) face See also: encounter, meet, find, face, confront Syn. เผชิญ, พบ, เจอ, พบปะ, พบเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
colleger(คอล'ละเจอะ) n. นักเรียนวิทยาลัย,นักเรียนมหาวิทยาลัย
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
conjurer(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
conjuror(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
edger(เอด'เจอะ) n. เครื่องทำขอบ,เครื่องมือทำรอยบนขอบ
egeria(อีเจอ'เรีย) n. ที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิง
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gerbela(เจอเบล'ระ) n. ต้นเยอเบร่า
gerbil(เจอ'บิล) n. สัตว์คล้ายหนูจำพวก Gerbillus, Syn. gerbille
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
tincture(n) ยาใส่แผลสด,ยาดอง,ยาทิงเจอร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tinctureทิงเจอร์, สารละลายแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germaneเจอร์เมน [การแพทย์]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Turbochargersเทอร์โบชาร์จเจอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop on (phrv.) เจอ See also: ค้นเจอ, พบ Syn. fasten on, pick on, pitch on
pitch on (phrv.) เจอ See also: ค้นเจอ, พบ Syn. fasten on, pick on
run into (phrv.) เจอ See also: โดน (อากาศไม่ดี)
set eyes on (idm.) เจอหรือเห็นเป็นครั้งแรก
alcove (n.) เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
blind date (n.) การนัดพบกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน
caster (n.) ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ Syn. castor
castor (n.) ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ Syn. caster
finial (n.) ส่วนยอดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการประดับตกแต่ง
fitting (n.) ชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ Syn. part, piece
geranium (n.) ต้นเจอเรเนียมมีดอกสีชมพูหรือม่วง
Long time no see. (sl.) ไม่ได้เจอกันนาน
minor (adj.) ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี) See also: ลำดับเสียงต่ำ (ในเครื่องดนตรี)
Sheraton (adj.) เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แบบอังกฤษในศตวรรษที่ 18
ships that pass in the night (idm.) คนที่พบเจอเพียครู่เดียว See also: คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป, คนที่พบกันนิดเดียวและคงไม่เจอกันอีก
spade foot (n.) เฟอร์นิเจอร์ที่มีขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวขึ้น
suite (n.) ชุดเฟอร์นิเจอร์ Syn. furniture
unfurnished (adj.) ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ Ops. furnished
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
See you at the feast laterเจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
Have you seen Kate lately?คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
See you laterแล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
I haven't seen you for more than 2 yearsฉันไม่ได้เจอคุณเลยกว่าสองปีมาแล้ว
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
I'll see you at the feastแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะ
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
Did you find what you were looking for?คุณเจอสิ่งที่คุณมองหาอยู่แล้วหรือยัง?
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
Long time no seeไม่ได้เจอกันนานเลย
Do you see anything you like?คุณเจอสิ่งที่ชอบหรือยัง?
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
Oh no! I can't find my purse!โอไม่ ฉันหากระเป๋าตังส์ไม่เจอ
Okay, I’ll see you outsideตกลง เจอกันข้างนอกนะ
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
I was so eager to see youฉันอยากเจอคุณเหลือเกิน
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
Do the best you canทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
You think I haven't met people like you before?คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
It took me a long time to find outฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอ
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร?
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
I saw this guy twice todayฉันเจอผู้ชายคนนี้สองครั้งแล้ววันนี้
Have you seen any children yet?คุณเจอเด็กๆ บ้างหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are you doing back here?- เจอจีนมั้ย - เจอ เธออยู่กับแมกนีโต
Yeah, yeah, I found her, and, uh.. and then I lost her.ครับ เจอ ผมพบเธอแล้ว และ อ่า ผมก็เสียเธอไปแล้ว
Ralph, after such a heavy wipe out earlier in the week what do you think is going through Maverick's mind?ราฟ หลังจาก เจอ คลื่นลูกใหญ่กวาดเข้าไป อาทิตย์นี้ คุณคิดว่า อะไรอยู่ในหัว ของ มาเวอริกค์
Uh-uh. No.เออะเอ่อ ไม่ เอ็มเม็ท เจอ กางเกงในของเจฟ ที่เบาะหลัง
Dad, dad, dad. It's okay. We're gonna find her, all right?พ่อครับ พ่อครับ เราจะหาเธอ เจอ แน่ครับ
Yes, I... met a girl on Craigslist.ใช่น่ะ เจอ สาว บน Net น่ะ
Look, if the company finds that copy of Scylla before we do, that's it, Michael, that's ball game.ถ้า company เจอ copy ของ scylla ก่อนเรา นั่นแหละ ไมเคิล
Tell me you found bennet.บอกฉันมาว่า เจอ เบนเนท
Yeah, a few. they're still looking.ใช่ เจอ 2-3 คู่ พวกเขายังค้นหาอยู่
Hey, Jer. How you doing?เฮ้ เจอ เธอเป็นไงบ้าง?
Oh, I, uh, found another one of these, just like at the, uh, the hair-dryer/brain-roast.โอ้ว, ฉัน, เอ่อ, เจอ ไอ้นี่อีกอันนึง เหมือนกับที่, เอ่อ เครื่องเป่าผมที่เผาสมอง
That's the same place where Chad Hockney found Lone Vengeance.เป็นที่เดียวกับที่ แชด ฮอคนีย์ เจอ โลน เวนเจนส์เลย
Turns out there was DNA on those cigarette butts you found this morning.เพิ่งโทรคุยกับนิติเวช เจอ DNA ตรงก้นบุหรี่ ที่เจอเมื่อเช้า
Glee club, meet ASCAP, protecting musical copyrights since 1914.ชมรม Glee เจอ ASCAP (องค์กรตัวแทนเก็บค่าลิขสิทธิ์) ปกป้องลิขสิทธิ์ทางดนตรีมาตั้งแต่ปี 1914
♪ Have a drink, clink, found the Bud Light ♪#ดื่มกันเถอะ กริ๊ง เจอ บัดไลท์(ยี่ห้อเบียร์)#
At Mike's funeral, Susan and M.J. said good-bye.ที่งานศพของไมค์ ซูซานและเอ็ม เจอ ได้กล่าวลา
Betty found footage of you and Alicia.เบ็ตตี้ เจอ ภาพจากกล้องตรวจการณ์ ที่มี คุณและ อลิเซีย
Ger-ahld Ford.เซ็นโดย เจอ อาล ฟอร์ด
Look, Karl found Naomi. Calvin invented Christy.ดูอย่าง คารอ เจอ นาโอมิ เคลวิน ปั้น คริสตี้
Oh, yeah, sorry. I'm coming.เจอ เจอ โทษที มาแล้ว
And this time Edmund went too.เจอ \ และคราวนี้เอ็ดมันด์ก็ไปที่นั่นด้วย
Found 2. Both 9-millimeter.เจอ 2 นัด เป็นแบบ 9mm ทั้งคู่
Hexes him up. Finger's already started.เจอ Finger ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สตัน
Pulsatile mass over the stab wound.เจอ Pulsatile mass บนแผลที่ถูกแทงน่ะ
I show a Derek H. Watson in Mount Vernon.เจอ ดีเร็ค เอช วัตสัน ของเม้าท์เวอร์น่อน
Yeah, looks like these guys are taking impressions of the keys on the job, then they come back here, they make copies.เจอ ดูเหมือนพวกนี้จะปั๊มกุญแจ ตอนที่ทำงาน แล้วพอกลับมาที่นี่ก็ทำสำเนากุญแจ
Those numbers? Coordinates.เจอ ตัวเลขนั่น เป็นพิกัด
Jer, wake up. Please wake up.เจอ ตื่นสิ ได้โปรดตื่นน
Yeah, there's some writing on the dumpster.เจอ มีบางอย่างเขียนไว้ที่ถังขยะ
Met Mie Ando at a game center.เจอ มีเอะ อันโด ที่เกมเซ็นเตอร์
Yeah, he just arrived back at his hotel.เจอ เขาเพิ่งกลับมาที่โรงแรม
Yeah, she's with Henry at the Candlewick.เจอ เธออยู่กับเฮนรี่ที่แคนเดิ้ลวิค
Yeah. They came back to Tony Archer, ex-NYPDเจอ เป็นของโทนี่ อาร์เชอร์ อดีตตำรวจนิวยอร์ค
Yeah, we tracked her down at a Spa in Montauk.เจอ เราตามเธอไป สปาที่มอนด์ทูค
Yeah, wanted to let you guys know.เจอ เลยอยากบอกข่าว ให้พวกคุณรู้
Hector Salazar.เจอ เ็ฮคเตอร์ ซาลาซ่า
Found a jacket. There's bloodstains on it.เจอ แจ้คเก็ทตัวหนึ่ง มีรอยคราบเลือด
You know, Leonard, in your own simple way, you may be the wisest of us all.เจอ แมวป่าแถวบ้านเธอ ฉันไม่คิดว่า เอมี่ถูกกินโดยแมวป่า
Oh, yeah. Samuel Bertram.เจอ\ศพชื่อซามูเอล เบอร์แทรม
Evidence of bone and tissue. Yup, got it. Ten-four.เจอกระดูกกับเนื้อเยื่อ คับ ได้ 10 โมง 40

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจอ
Back to top