ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อี*, -อี-

อี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อี (n.) word used on front of a woman´s name
อี (int.) ugh Syn. ยี้
อี (n.) name of Chinese sweetmeat Syn. ขนมอี๋
อี (adv.) painfully
อี (v.) flatter See also: blandish Syn. อี๋อ๋อ
อี-คอมเมิร์ช (n.) E-Commerce Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อี (adv.) again See also: more, repeatedly Ops. พอ
อีกกรณีหนึ่ง (det.) on the other hand
อีกครั้ง (adv.) again See also: afresh, once more, repeatedly Syn. ซ้ำ
อีกด้วย (adv.) also See also: as well
อีกต่างหาก (adv.) also See also: but also, as well, too Syn. อีกทั้ง
อีกทั้ง (adv.) also See also: but also, as well, too Syn. อีกต่างหาก
อีกทั้ง (conj.) moreover See also: furthermore
อีกที (adv.) once more See also: one more time
อีกที (adv.) once more See also: one more time
อีกนัยหนึ่ง (conj.) in other words Syn. อีกแง่หนึ่ง
อีกประการหนึ่ง (conj.) on the other hand Syn. ในอีกทางหนึ่ง
อีกสักครู่ (adv.) for a while Syn. สักครู่, ประเดี๋ยว
อีกหน่อย (adv.) a little more; a little
อีก้อ (n.) Akha Syn. ก้อ
อีก๋อย (n.) sandpiper Syn. ก๋อย, นางก๋อย
อีกา (n.) crow Syn. กา
อีกแง่หนึ่ง (conj.) in other words
อีกแล้ว (adv.) again
อีกไม่ช้า (adv.) soon See also: before long
อีกไม่นาน (adv.) soon See also: before long Ops. อีกนาน
อีคิว (n.) Emotional Intelligence See also: EQ Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว (n.) EQ See also: Emotional Quotient Syn. ความสามารถทางอารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว (n.) EQ See also: Emotional Quotient Syn. ความสามารถทางอารมณ์
อีจู้ (n.) fish trap See also: kind of fish trap make of woven strip of bamboo Syn. กระจู้, จู้
อีฉัน (pron.) I See also: me, myself Syn. ดิฉัน
อีฉัน (pron.) I See also: me, personal pronoun (used by woman) Syn. เรา, ฉัน, ดิฉัน, อิฉัน Ops. คุณ, ท่าน
อีฉุยอีแฉก (adj.) scattered See also: strewn Syn. กระจัดกระจาย
อีฉุยอีแฉก (v.) be scattered See also: be strewn Syn. กระจัดกระจาย
อีซี (n.) EC
อีดำอีแดง (n.) scarlet fever See also: scarlatina
อีตัว (n.) whore See also: prostitute, cocotte, harlot Syn. กระหรี่, โสเภณี
อีถ่าง (n.) Mitragyna speciosa
อีนุงตุงนัง (adv.) tangly Syn. รุงรัง
อีนุงตุงนัง (adj.) tangled Syn. รุงรัง
English-Thai: HOPE Dictionary
exeอีเอกซ์อีย่อมาจากคำว่า executable file ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มที่มีนามสกุลดังกล่าวนี้ จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวปฏิบัติการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์ที่ชื่อแฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งเรียกโปรแกรมนั้นให้เริ่มทำงาน มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
aedile(อี' ๆ ดล์) n. ผู้พิพากษาในสมัยโรมัน (edile)
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
aeolia(อีโอ' ลิอะ) n. Aeolis
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
aether(อี' เธอะ) n. =ether. -aethereal, aetheric adj.
aetiology(อีทิออล' โลจี) n. etiologyAF abbr. Air Force, Anglo-French
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
alexandria(แอลลิกซาน' เดรีย) n. ชื่อเมืองท่าในอียิปต์
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
atilt(adj,adv) เอียง,ลาด,ตะแคง
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
bevel(adj) เอียง,ลาด,เป็นมุม
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
bib(n) ผ้าเอี๊ยม
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
buzzard(n) อีแร้ง
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
creak(n) เสียงดังเอี๊ยด
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
crow(n) เสียงไก่ขัน,การขัน,กา,อีกา
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอี
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aeciosporeอีซิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ECG, EKG (electrocardiogram)อีซีจี, อีเคจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEG (electroencephalogram)อีอีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
EFT (electronic fund transfer)อีเอฟที (การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EGA (enhanced graphics adapter)อีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EHF (extremely high frequency)อีเอชเอฟ (ความถี่สูงสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
EKG, ECG (electrocardiogram)อีเคจี, อีซีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elaioplastอีไลโอพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ELAN (emulated LAN)อีแลน (แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ELF (extremely low frequency)อีแอลเอฟ (ความถี่ต่ำสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EOF (end of file)อีโอเอฟ (สิ้นสุดแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ERG (electroretinogram)อีอาร์จี (ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
etherอีเทอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ethernetอีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AFT (automatic fine tuning)เอเอฟที (การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armchairเก้าอี้เท้าแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BE horizonชั้นบีอี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAE (computer-aided engineering)ซีเออี (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
caffeineแคฟเฟอีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caffeinismภาวะพิษแคฟเฟอีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chickenpox; varicellaโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eboniteอีโบไนต์หรือยางแข็ง (hard rubber) คือ ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้กำมะถันในปริมาณสูง (30-50%) และให้ความร้อน ทำให้ยางมีโครงสร้างแบบร่างแห (network) และมีสมบัติแข็งมากแต่เปราะ ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป นิยมใช้ทำหม้อบรรจุแบตเตอรีหรือภาชนะบรรจุกรด-เบส [เทคโนโลยียาง]
EC อีซี ดู eletrical conductivity [สิ่งแวดล้อม]
Egyptอียิปต์ [TU Subject Heading]
EIA อีไอเอ ดู Environmental Impact Assessment [สิ่งแวดล้อม]
Emetineอีมีตีน,ยา,อีมีตีน,อีมีติน [การแพทย์]
Eosinophilsอีโอซิโนฟิล [TU Subject Heading]
Epiphysisอีพิฟัยซิล,แอพีไฟซีส,อีพิฟัยซิส,โรคที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่ส่วนสร้างกระดูก,กระดูกอ่อนที่อยู่ชิดแผ่นส่วนสร้างกระดูก [การแพทย์]
Epoxyอีพอกซี่ [การแพทย์]
EPS อีพีเอส ดู Expandable Polystylene [สิ่งแวดล้อม]
estrogenอีสโทรเจน, ฮอร์โมนเพศหญิงส่วนใหญ่สร้างจากฟอลลิเคิลในรังไข่ ฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมลักษณะเพศหญิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Etheneอีทีน,อีธีน [การแพทย์]
etherอีเทอร์, สารอินทรีย์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ R - O - R´ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์(C2H5 - O - C2H5)  เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ethernetอีเทอร์เน็ต (ระบบเครือข่ายเฉพาะที่) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ipecacอีเพ็คค่า [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Allantoinอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Astigmatismสายตาเอียง [TU Subject Heading]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
Broncho Esophageal Fistulaบรองโคอีโซฟาเจียลฟิสตูลา [การแพทย์]
Buna Nยางไนไทรล์ เป็นโคโพลิเมอร์ของบิวทาไดอีนและอะคริโลไนไทรล์ มีชื่อทางการค้าหลายอย่าง เช่น Hycar, Paracil (ดู Nitrile) [เทคโนโลยียาง]
Butyl methy etherบิวทิล เมธิล อีเธอร์ [TU Subject Heading]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caffeineคาเฟอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cairo (Egypt)ไคโร (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
chemical fertilizerปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยที่ทำจากสารเคมีซึ่งมีธาตุที่พืชต้องการ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cinder กากไหม้เกรียม ขยะหรือเชื้อเพลิงซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วนแต่จะ ไม่ติดไฟเป็นเปลวอีก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
added (adj.) อีSee also: อีกหนึ่ง Syn. one more
afresh (adv.) อี
another (adj.) อีSee also: อีกหนึ่ง Syn. one more, added
second (adj.) อีSee also: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น Syn. additional, extra, other
again (adv.) อีกครั้ง See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง Syn. anew, once more
anew (adv.) อีกครั้ง Syn. again, once more
once more (adv.) อีกครั้ง See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง Syn. anew
once more (adv.) อีกครั้ง Syn. again
over (adv.) อีกครั้ง Syn. again
over again (adv.) อีกครั้ง See also: อีกครั้งหนึ่ง Syn. again, afresh
too (adv.) อีกด้วย
at second hand (idm.) อีกทอดหนึ่ง See also: จากคนอื่น, ไม่โดยตรง
incidentally (adv.) อีกประการหนึ่ง Syn. by the way
flip side (sl.) อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) See also: อีกข้าง
by the way (idm.) อีกอย่างหนึ่ง See also: อนึ่ง, เออ, เออนี่
iguana (n.) อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
Egypt (n.) อียิปต์
pick (n.) อีเต้อสำหรับขุด
pickaxe (n.) อีเต้อสำหรับขุด Syn. mattock
diethy ether (n.) อีเธอร์ See also: ธาตุที่กลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
We'll be there in an hourพวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
I’ll be back in 5 daysฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
See you laterแล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
Do you have any more color?คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
So maybe you'll try againถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอี
You no longer work hereคุณไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
Let's try that againมาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอี
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
Perfectดีเลิศ ทำมันอี
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอี
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
It'll be nice to do it againคงจะดีที่ได้ทำมันอี
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
Don't make me say it againอย่าให้ฉันต้องพูดมันอี
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
I could go with you againฉันอาจจะไปกับคุณอีกครั้ง
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอี
It's good to meet you againดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง
It's good to talk to you againดีที่ได้พูดกับคุณอีกครั้ง
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll go first, hammer as deep as we can, then blow our EMP.เราไปกระทุ้งให้ลึกเท่าที่จะทำได้ เเล้วระเบิด อี เอ็ม พี
They can't know we don't have an EMP. They'll have to attack in waves.พวกมันไม่รู้ว่าเราไม่มี อี เอ็ม พี พวกมันจะต้องโจมตีเป็นระลอก
It was E. O. Wilson's expression for species extinctionมันเป็นคำพูดของ อี โอ วิลสัน เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
Let's hear your E, Marshal.ขอฟังคอร์ด อี ซิ,มาร์แชล
Line Producer YI Pil-hoonLine Producer อี พิล-ฮุน
THE ART OF SEDUCTION starring SON Ye-jin and SONG ll-kook directed by Oh Ki-hwanThe Art of Seduction นำแสดงโดย ซฮน เย จิน และซอง อี คุก กำกับโดย โอ คี ฮวาน
T- e-a-m-w-o-r-k. Work.ทอ อี มอ เอ วอ อิ รอ คอ ทีมเวิร์ค
Hand braking is the easiest, so the first thing I want you to do, I want you to rip that e-brake.ง่ายสุด นายแค่ใช้เบรคมือ เป็นสิ่งแรกที่นายจะต้องทำ ฉันอยากให้นายเกี่ยว อี เบรคนี่ไว้
Where...are the residents you've assigned to this E.R.?เรซิเดนท์ไปไหน คุณให้ไปดูเคสที่ อี อา
Don't block the E.R.Doors.I know that now.จะไม่ขวางประตู อี อาร์อีก ฉันรู้แล้ว
"Nocturne Number 2 in E flat major.""น๊อคเทิร์น หมายเลข 2 ใน อี แฟลต เมเจอร์"
We are asked to find E...พวกเราจะมาหา อี กัน..
It's Geum-ee, Hwang Geum-ee.กึม อี น่ะ ฮวาง กึม อี
Will Geum-ee slap me, too?แล้ว กึม อี จะตบชั้นมั่งมั้ยนะ?
Jong-ee is autistic that she hasn't talked for yearsจอง อี ก็เป็นเด็กออทิสติก เธอไม่พูดมาเป็นปีแล้วล่ะครับ
So... don't try to seduce Geum-Ee.เพราะงั้น... อย่าไปยุ่มย่ามกับ กึม อี ล่ะ
I mean don't wag tails at Geum-Ee.ชั้นหมายถึงอย่าไปแกว่งหางใส่ กึม อี ล่ะ
Stop flirting with Geum-Ee, that's what I'm telling you!เลิกยุ่งกับ กึม อี ซะที นี่แหละที่ชั้นอยากจะพูดน่ะ!
That soul belongs to Geum-Ee!ดวงวิญญาณนั่นเป็นของ กึม อี นะ!
I know it sounds like N-l-T-E. But we spell it...ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือน แอน ไอ ที อี แต่เราสะกดมัน
I am being transferred to the Police Security force today, I'm Lee Su Hyun.ผมเพิ่งย้ายมาประจำหน่วยตำรวจรักษา ความมั่นคงในวันนี้ครับ,ผมชื่อ อี ซู ฮยอน ครับ.
Sir, E.T.A. 15 minutes.ท่านครับ อีก 15 นาทีถึง อี ที เอ
Whippets? Goofballs? A little wowie sauce with the boys?นายเล่นอะไรล่ะ อี หรือว่า ไอซ์ หรือแอบไปก๊งกับเพื่อน
Looks like a "b" and "e" gone sideways. A bunch of priors in the area.ดูเหมือนตัว บี กับ อี ตะแคงข้าง เละมากตรงนั้น
Double boarded in plastics and e.N.T.2 บอร์ด ใน พลาสติก กับ อี เอ็น ที
I stopped singing since my second album bombed.จริงๆแล้ว มันก็สักพักแล้วนะครับ ที่ผมเลิกร้องเพลงกับ อี จิน มัง ไป
I hope you both get healthy soon.คุณ คัง ยุน จู คุณ อี มา ริ ผมหวังว่าคุณสองคนจะแข็งแรงนะครับ
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ
Mrs; collins, I'd Iike to introduce you to James E; Davis,คุณคอลลิน ผมจะแนะนำให้รู้จักกับคุณ เจมส์ อี เดวิด
Yeah, I'm at 20 Avenue E, apartment 519.ครับ ผมอยู่ที่ ถนน 20 อี อพาร์ทเม้นท์ ห้อง 519
Control Your Urge to Shop, with Garrett E. Barton.ควบคุมการใช้จ่ายกับ แกร์เร็ท อี บาร์ตัน
So from D, it goes to E minor.ที่นี้ จากดี ก็ไป อี ไมเนอร์
I called the s.E.C.ฉันเรียกว่า เอส อี ซี
So Yi Jung's new work.ผลงานชิ้นใหม่ของ โซ อี จัง
Move.Move,move,move.Get me a 7 E.T.Tube.ไป ไป ไป ไป\หยิบท่อ อี ที 7 ให้ฉัน
Now, you said the image on the screen was illuminated by artificial light.คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ.
New religions often adopt the existing customs and holidays to make conversion less of a shock.- คุณมีถุงใต้ของฉันสายตา. อี 5 เช้า. และมาจากวาติกัน.
If the Holy Father was given an overdose of Tinzaparin, what signs would his body bear?- ใช่พ่อ. - ดี. คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ.
Code 500, E.R. code 500, E.R.โค๊ด500, อี อาร์. โค๊ด 500, อี อาร์.
I swear that Lee Young Seon...ฉันสัญญา.. อี ยองซอน..

อี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อี
Back to top