ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุดพัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุดพัก*, -หยุดพัก-

หยุดพัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดพัก (v.) break See also: have/take a break, stop for a break Syn. พัก, พักผ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
comma(คอม'มะ) n. เครื่องหมาย (,) ที่ใช้ขั้นประโยค,การหยุดพักชั่วคราว -Conf. coma
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
five(ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) .
interact(อินเทอแรคทฺ') vi. ทำปฏิกิริยากับ,มีปฏิกิริยาต่อ. n. ละครสลับฉาก,การหยุดพักระหว่างฉาก, See also: interactive adj.
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
interlude(อิน'เทอลูด) n. การหยุดพักระหว่างฉาก,การแสดงสลับฉาก,ดนตรีบรรเลงสลับฉาก
intermission(อินเทอมิช'เชิน) n. ช่วงระยะหยุดพัก,การหยุดพักสลับฉาก,การหยุดพัก
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
time-out(ไทมฺ'เอาทฺ) n. การหยุดพักชั่วคราวระหว่างการแข่งขัน,การหยุดพักชั่วคราว
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite
English-Thai: Nontri Dictionary
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุดๆ
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rest from (phrv.) หยุดพัก See also: พักผ่อนอิริยาบถ
take time out (idm.) หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
recess (vt.) หยุดพักผ่อน
interval (n.) หยุดพักเป็นช่วงๆ Syn. intermission, break
bring something to rest (idm.) ทำให้หยุดพัก See also: ทำให้หยุดทำงาน Syn. come to
comma (n.) การหยุดพักชั่วคราว Syn. slight pause
day-and-night (adj.) ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง Syn. around-the-clock, round-the-clock Ops. discontinuous, noncontinuous, unenduring
layover (n.) การหยุดพัก See also: การหยุด, การหยุดระหว่างทาง Syn. break, rest
nonstop (adj.) ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง Syn. around-the-clock, day-and-night, round-the-clock Ops. discontinuous, noncontinuous, unenduring
recess (n.) การหยุดพักผ่อน See also: ช่วงหยุดพัก Syn. rest, pause, interlude
recess (vi.) ให้หยุดพักผ่อน
recessional (adj.) เกี่ยวกับการหยุดพัก
respite (n.) การหยุดพักชั่วคราว See also: การพักผ่อน Syn. break, pause, recess
sabbatical (adj.) เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน See also: เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน Syn. sabbatical year
sabbatical leave (n.) ช่วงวันหยุดพักผ่อน
sabbatical year (n.) ช่วงวันหยุดพักผ่อน Syn. sabbatical leave
slight pause (n.) การหยุดพักชั่วคราว
stopover (n.) การหยุดพักระหว่างทาง Syn. layover, halt
time-out (n.) การหยุดพักชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
You're sure you don't need some more time off?คุณแน่ใจนะว่าไม่อยากหยุดพักมากกว่านี้?
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะไปหยุดพักผ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's take a short recess.หยุดพักช่วงสั้นๆ สักครู่
Take a break in the afternoon and continue to work after that.หยุดพักตอนบ่าย หลังจากนั้นค่อยทำงานต่อ
We haven't been there in forever. I know.หยุดพักที่เมืองขาจร บางทีอาจจะไปกินมื้อเที่ยงที่แมดริก
Take some time off, for Pete's sake.หยุดพักบ้างเถอะเพื่อเห็นแก่พีท
Vacations are overrated.หยุดพักร้อนมันดีตรงไหน
Four weeks paid vacation and a dental plan?หยุดพักร้อนได้ 4 อาทิตย์ และรักษาทันตกรรมได้ด้วยงั้นเหรอ
Stopped on his way. He got peckish.หยุดพักระหว่างทาง เขาเกิดหิวขึ้นมา
I figured it's time for a little breakหยุดพักสักทีก็น่าจะดีนะ
Save your breath, Blair.หยุดพักหายใจเถอะแบลร์
And only stop to water your horses.หยุดพักเฉพาะตอนให้น้ำม้า
We must take a break. My back!หยุดพักเดี๋ยวนึงก่อนซิ หลังฉันๆ
Could we just rest for a second?หยุดพักแป็ปนึงได้ไหม
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ
Must be their tea break.ต้องหยุดพักชาของพวกเขา
Hey, Striker, how about a break? I'm getting tired.สไตรค์เกอร์ หยุดพักหน่อยได้มั้ย ฉันชักเมื่อยแล้ว
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ
The break is over. Everybody inside!การหยุดพักสิ้นสุดลง ทุกคนใน!
Frank, give us a break. We've been chasing you all over Hong Kong.ตรงไปตรงมาให้เราหยุดพัก เราได้รับการไล่คุณทั่วฮ่องกง
Charles, give the kid a break.ชาร์ลส์ให้เด็กหยุดพัก
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง
Somebody always breaks down crying.ใครบางคนมักจะหยุดพักลงร้องไห้
As for Andy, he spent that break hunkered in the shade... a strange little smile on his face, watching us drink his beer.สำหรับแอนดี้เขาใช้เวลาที่หยุดพัก hunkered ในที่ร่ม ... รอยยิ้มเล็ก ๆ น้อย ๆ แปลก ๆ บนใบหน้าของเขา ดูเราดื่มเบียร์ของเขา
And talk in your normal voice. Give me a break.และพูดคุยในเสียงปกติของคุณ ให้ฉันหยุดพัก
We have mindless jobs, take frantic vacations.ความหมายคืออะไร? เรามีงานที่สนใจใช้ เวลาวันหยุดพักผ่อนคลั่ง
You haven't taken a single break.ที่เธอไม่ได้หยุดพักเลย
I need a holiday. A very long holiday.ข้าต้องการหยุดพัก พักแบบยาวๆไปเลย
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
Since he left a day before us we must hurry to catch upพวกเขาออกเดินทางก่อนเราครึ่งวัน ถ้าจะตามให้ทันก็ห้ามหยุดพัก
We're stopping to water the horses.เราจะหยุดพักเพื่อให้น้ำกับม้า
We do need to stop and resupply, but we must be off by morning.จะหยุดพักก็ได้ แต่เช้าต้องรีบไปต่อ "วันที่ 41
So how was your weekend?วันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ของคุณเป็นยังไงบ้าง
Adrian, I really appreciate the time off.เอเดรียน ฉันขอขอบคุณอย่างมากสำหรับการหยุดพักงาน
Are you really dropping my class?เธอจะหยุดพักการเรียนวิชาของฉันจริงๆเหรอคะ
That would be perfect, because even though I would be on my own for those two days, you couldn't stick me with Varla again, because she always takes the weekends off.เพราะผมไม่เคยคิดเลย ว่าจะมีวันหยุดเป็นของตัวเองตั้ง 2 วัน คุณจะให้ผมอยู่กับวาร์ลาอีกก็ได้ เพราะเธอก็หยุดพักผ่อนในวันเสาร์ อาทิตย์ตลอด
Like summer vacation?เหมือนหยุดพักร้อนหรือครับ
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน
Your Honor, we'd like to recess if we could.ผมมั่นใจครับ ศาลที่เคารพ ศาลที่เคารพ ดิฉันคิดว่าเราควรจะหยุดพักการไต่สวนไว้ก่อน
Court's recessed until 1:30.ศาลขอหยุดพักจนถึงเวลา 1:
Every time I stop to take a breath I realize how isolated I've let myself become.ทุกๆ ครั้งที่ชั้นหยุดพักหายใจ... ชั้นรู้ว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไง ฉันเป็นตัวของตัวเอง.
You sure you don't wanna just stop at the beach?แน่ใจนะว่าคุณจะไม่ หยุดพักที่ชายหาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุดพัก
Back to top