ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

around-the-clock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *around-the-clock*, -around-the-clock-

around-the-clock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
around-the-clock (adv.) ทั้งวันทั้งคืน Syn. round-the-clock
around-the-clock (adj.) ทั้งวันทั้งคืน Syn. round-the-clock
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This time... it's an around-the-clock surveillance.ตอนนี้ การควบคุมตัวตลอดเวลา
We're gonna need around-the-clock access to Gate,เราคงต้องเข้าออกบริษัืทเกทตลอดเวลา
I can put together a small investigative unit, set up wiretaps, around-the-clock surveillance.ผมตั้งหน่วยสืบสวน ติดเครื่องดักฟัง ตรวจตรา 24 ชั่วโมงได้
He could require around-the-clock care for the rest of his life.อาจจำเป็นต้องดูแลเขาตลอดตามเวลา ไปชั่วชีวิตที่เหลือของเขา
I'm talking around-the-clock danger.ฉันกำลังพูดถึง อันตรายตลอด24ชม.
What's going on is that the three of you are getting around-the-clock police protection.ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ พวกเธอ 3 คน ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจนะ จำหน้าพวกเขาไว้
Around-the-clock surveillance requires constant presence.การจับตาดูตลอดมันจำเป็นต้องมีกำลังคน

around-the-clock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二十四時間制[にじゅうよじかんせい, nijuuyojikansei] (n) around-the-clock system; (P)
昼夜兼行[ちゅうやけんこう, chuuyakenkou] (n) around-the-clock; (working) day and night

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า around-the-clock
Back to top