ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดยอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดยอด*, -สุดยอด-

สุดยอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดยอด (adj.) topmost See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top Syn. สูงสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
culminant(คัล'มินันทฺ) adj. บรรลุถึงสุดยอดถึงที่สุด,สุดยอด,สูงสุด
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
culmination(คัลมะเน'เชิน) n. การบรรลุถึงสุดยอด,จุดสุดยอด, Syn. zenith,apex
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
masturbation(แมสเทอเบ'เชิน) n. การกระทำกามอัตโนมัติ,การกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด., See also: masturbational adj. masturbatory adj.
meridian(มะริด'เดียน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วงกลมสมมุติ'ที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลก,ครึ่งวงกลมดังกล่าวที่อยู่ระหว่างขั้วโลกทั้งสอง,สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด,จุดสุดยอด.
orgasm(ออร์'แกซซึม) n. จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ, See also: orgasmic,orgastic adj.
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
culminate(vi) สุดยอด,ถึงยอด,ถึงที่สุด
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
supreme(adj) สุดยอด,สูงสุด,สำคัญที่สุด
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
orgasmความเสียวสุดยอดทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremendously high frequency (THF)ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awesome (sl.) สุดยอด See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม
banging (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยม
brill (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยม
champion (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยม
corking (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยมยอด
cracking (sl.) สุดยอด See also: เจ๋ง
dogs (sl.) สุดยอด See also: เยี่ยมยอด Syn. dogs bollocks, the Dogs bollocks
dogs bollocks (sl.) สุดยอด See also: เยี่ยมยอด Syn. dogs, the Dogs bollocks
high-level (adj.) สุดยอด See also: สุดขีด, สูงสุด Syn. topmost
mint (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยม
on top (idm.) สุดยอด See also: เหนือทุกสิ่ง
rare (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยม
summit (adj.) สุดยอด See also: สุดขีด, สูงสุด Syn. high-level, topmost
the dogs bollocks (sl.) สุดยอด See also: เยี่ยมยอด Syn. dogs, dogs bollocks
tiptop (adj.) สุดยอด
to the nth degree (idm.) สุดยอด See also: ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
top (sl.) สุดยอด See also: เจ๋งเป้ง
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
climactic (adj.) ที่เกี่ยวกับช่วงสำคัญสุดยอด Syn. crucial, critical
come (sl.) ถึงจุดสุดยอด Syn. cum
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Supercop. Super-duper-duper-cop. Super-สุดยอดตำรวจ สุดยอด สุดประเสริฐ ตำรวจสุดประเสริฐ สุดยอด...
We bad, we bad, we bad.สุดยอด สุดยอด สุดยอด
Tube riding is the ultimate, ultimate thing in surfing to ride inside the wave and make it out of it it's all we want to do every day.ขี่ลอดเกลียวคลื่น มัน สุดยอด กว่า ขี่เข้าไปในคลื่น จัดการมันให้ได้ มันเป็นสิ่งที่เรา อยากทำ ทุก ๆ วัน
Fabregas finds Henry. This is a strong, purposeful, excellent run from Henry.แฟบริกัซส่งต่อให้อองรี, สุดยอด อองรีพาบอลขึ้นหน้ามาได้สวย
Great. Awesome. Come on, Jeff.เยี่ยม สุดยอด ไปเถอะ เจฟฟ์
Perfect. - What is that, my friends. - Look at us.สุดยอด สุดยอด นั่นอะไร เพื่อน
Look, Mikaela is the greatest, but you gotta give each other room to grow, okay?นิ่ มิเคล่า สุดยอด แต่มันต้องมีช่องว่าง ให้ต้นรักต้องเติบโต
Bravo, leonard.ครั้งใหญ่ สุดยอด เลนเนิร์ด
So what made Super Mario Brothers 3 so amazing was the Star Worlds.ซูเปอร์มาริโอ้ 3 สุดยอด เพราะมี สตาร์ เวิร์ลด์
Oh, Lord, you just rang Stan Lee's doorbell.โอ้ สุดยอด เธอเพิ่ง กดกริ่งบ้านสแตน ลี
Wow, cool. Awesome. Whatever, dude.ว้าว เจ๋ง สุดยอด พูดไปเลยเพื่อน
It's going great. It's going great. I'm on the mend.มันสุดยอด สุดยอด ชั้นอยู่ระหว่างรักษา
'Cause now I get the chance to write an awesome heterosexual song about Sam that we're going to sing at Regionals.เพราะตอนนี้ฉัน แต่ง สุดยอด เพลงเพศตรงข้าม เกี่ยวกับแซม ที่เราจะใช้ ร้องตอนแข่งระดับภาค
I've been working this hat all summer to arrive at the optimum level of awesomeness-- the shape of the brim, the degree of fade-age, and look-- it gives me the perfect amount of skull room.ผมคอยประคบประหงม หมวกนี้ทั้งหน้าร้อน เพื่อให้เจ๋ง สุดยอด รูปร่างเข้าทรง หน้าละอ่อน ดูซิ มันทำให้ ผมดูดีในห้องที่เน่านี้
And there may Asmodeus himself suckle from your diseased teat.คู่นั้นดีกว่า โอว... สุดยอด ไม่มีใครพูดเหมือนคุณ แบบนี้อีกแล้วบาร์นาบัส
Ditch Day ever.ที่มหัศจรรย์ สุดยอด และสร้างแรงบันดาลใจที่สุดที่เคยมีมา
Optional, optional, optional.สุดยอด สุดยอด สุดยอด
I'll let you know if I get a hit. Perfect. Thanks.จะบอกให้รู้นะ ถ้าเจอที่ตรงกัน สุดยอด ขอบคุณนะ
Oh, perfect. Pretty sure it's the white one.โอ้ว สุดยอด ต้องเป็นคันสีขาวแน่
Teeth like razors, claws like meat hooks.- สุดยอด โอรี - นั่งเลย
* Oh my love, * * Seein' my blood red for you. * * Old, dried sponge. *คำเดียว สุดยอด หลังจากมาราธอนเมื่อคืน
Before I do that, I'll bring Bonnie back, and being the amazing and incredible and all-powerful witch that I am,แต่ก่อนที่ฉันจะทำแบบนั้น ฉันจะพาบอนนี่กลับมา และการที่ฉันเป็นพ่อมดที่วิเศษ สุดยอด มีพลังมหาศาล ฉันสามารถ
And you have a path, and you're going to be great, and I'm gonna be forgottenและเธอก็มีทางเดินของเธอ เธออยากจะเป็น สุดยอด และฉันคงเป็นคนที่ถูกลืม
Excuse me, Doctor, your wife's on the phone.ฉันหมายถึง สุดยอด ขอโทษค่ะ คุณหมอ ภรรยาของคุณอยู่ในสาย
You still say "awesome".คุณยังใช้คำว่า สุดยอด อยู่สินะ
Yes! Oh, my gosh! Yes!แจ๋ว สุดยอด เจ๋งเป้ง
Wow! You drew all these?สุดยอด , คุณวาดหมดนี่เลยหรอ ?
Loads of old stuff...สุดยอด ของเก่าแก่เยอะแยะ อย่างมัมมี่ หลุมศพ
Oh, my gosh! Thank you! Come on!สุดยอด ขอบคุณฮะ มาเร็ว มา
Shit, I need a second to let the classiness waft over me.สุดยอด ฉันขอเวลา ทำใจสักนิดก่อนได้ไหมเนี่ย
This is great. I'm gonna hang out in the Chinatown.สุดยอด ฉันจะไปเดินเล่นที่ไชน่าทาวน์
It's terrible. I love it. lt's awful.สุดยอด ฉันชอบมัน มันเยี่ยมจริงๆ
Great! Sadako, thank!สุดยอด ซาดาโกะ ขอบใจนะ
It was awesome. I was a little scared at first, but then Axl tickled me and I forgot.สุดยอด ตอนแรกหนูกลัว แต่แอคเซิลจั๊กกะจี้จนหนูลืมหมด
Splendid! Wonderful hit, sir.สุดยอด ตีได้แหล่มเลย
Holy crap. What the hell is that thing?สุดยอด นั่นมันอะไรกัน
Excellent. That was great.สุดยอด นั่นมันเยี่ยมมาก
That's great. That's exciting.สุดยอด น่าตื่นเต้นมาก
There's a scary thought, Paul being a parent.สุดยอด มันดูน่ากลัวนะที่พอลจะมีลูก
Super. That makes me really happy.สุดยอด มันทำให้ฉันสบายใจขึ้นเยอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดยอด
Back to top