ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สากล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สากล*, -สากล-

สากล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สากลนิยม (n.) internationalism See also: internationality
English-Thai: HOPE Dictionary
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
interpol(อิน'เทอโพล) n. องค์การตำรวจ,สากล,องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes,porticos, Syn. porch
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universe(n) จักรวาล,สากล,ท้องฟ้า,มวลมนุษย์
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Interpol (International Police)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
IU (unit, international)ไอยู (หน่วยสากล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universalityความเป็นสากล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"
Internationalismลัทธิสากลนิยม [TU Subject Heading]
lounge suitชุดสากล
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
globally (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, terrestrially Ops. there, here, occasionally
internationalization (n.) การทำให้เป็นสากล Syn. globalization
internationalize (vt.) ทำให้เป็นสากล Syn. globalize
Interpol (n.) องค์การตำรวจสากล See also: องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
loggerhead (n.) เสากลมที่อยู่ท้ายเรือล่าปลาวาฬ
stud (n.) เสากลาง Syn. post, stick
terrestrially (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally Ops. there, here, occasionally
universal (adj.) เป็นสากล See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก Syn. worldly Ops. local
universality (n.) ความเป็นสากล
universally (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally, terrestrially Ops. there, here, occasionally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สากล
How can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
Bombing of pillar-box, Kensington High Street.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, High Street Kensington
Bombing of pillar-box, Talbot Lodge.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, ลอดจ์ Talbot
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen,ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ
An international city where people from all over the world lived and worked.เป็นเมืองสากล ที่ผู้คนจากทั่วโลก มาอยู่อาศัยและทำงาน
What do you think happened? I've been set up.โอเค นายขึ้นบัญชีตำรวจสากล ว่าเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัว
Question all the taxi drivers. I'll put this on the wire.พอ เสร็จแล้วผมจะส่งเรื่องไปให้ตำรวจสากลเอง
Interpol just registered a new flight plan from Le Bourget.ตำรวจสากลพบว่ากำลังจะมีเครื่องบินออกจากสถานีเล บูเกร์ครับ
We will restore innocence.เราจะทำให้ความไร้เดียงสากลับคืนสภาพเดิม
Watch me... Sign Language is a formal language.ดูครูนะ ภาษามือเป็นภาษาที่เป็นสากล
ROSS: This one's three years ago. They had half of Interpol after him.เมื่อสามปีก่อน หมอนี่ถูกตำรวจสากลครึ่งกรมตามล่าตัว
FBI and Interpol have nothing.เอฟบีไอกับองค์กรอาชญากรรมสากล_BAR_ ไม่มีประวัติเขาเลย
In this business here, to get things done... you gotta give, and you gotta take.นิรโทษกรรมสากลเถอะ ทำงานวงการนี้_BAR_ ถ้าจะอยู่ให้รอด
International waters far out?น่านน้ำสากลอยู่ไกลมั้ยครับ?
(Speaks Hindi)ตอนนี้เราต้องทำแบบพวกนิรโทษกรรมสากลแล้ว
And I got no jurisdiction because she goes missing in international waters.และผมไม่มีคดีเพราะเธอหายไป ในน่านน้ำสากล
And run his name through interpol.แล้วค้นประวัติเค้า ผ่านทางตำรวจสากล
General Zavala, Panamanian National Police.ผม ซาวาลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลแห่งปานามา
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์
The FBI, CIA and Interpol are all seeking the cooperation of worldwide law enforcements.FBI, CIA , ตำรวจสากล ทั้งหมดกำลังประสานเครื่อข่าย ให้ครอบคลุมไปทุกมุมโลก.
Open the door please! -Open up!สหพันธ์สากล เปิดประตูด้วย
I'm Mika Coretti with Europol. We spoke on the phone.ฉันมิก้า คอร์เลตติ จากตำรวจสากล ที่เราคุยกันทางโทรศัพท์
I would've become an international sensation alreadyฉันก็ไม่ได้กลายเป็นความรู้สึก ระดับสากลเรียบร้อยไปแล้ว
Well, since she got back to Constance, Jenny hasn't made a lot of friends.มันเหมือนเป็นทางผ่านที่เป็นสากล คือ ตั้งแต่เธอกลับมาเรียนที่คอนสแตนซ์
International red tape up the ass.ในระดับสากลมันเป็นเรื่องต้องใช้เวลา
Scores of top-notch hotels and entertainment facilities will make it Asia's star resort area.รีสอร์ทระดับสากลซึ่งได้รับการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แบบ \ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดในเอเชีย
Now Chuck is locked inside with one of Interpol's most wanted.ตอนนี้ ชัคถูกขังอยู่ข้างใน กับคนที่ทางตำรวจสากล ต้องการตัวมากที่สุด
We're sifting through blackout intel from Interpol and such.ใช่ เรากำลังคัดกรองข้อมูลสำคัญ จากเหตุการณ์หมดสติ จากตำรวจสากล และเรื่องอื่น
Khamir Dejan. He was a field medic with the I.M.C.คาร์เมีย ดีจาน เขาเป็นแพทย์สนาม ทำงานกับองค์กรแพทย์สากล
Burroughs Foundation for International Peace--ในมูลนิธิบรูรัฟซ์ เพื่อสันติภาพสากล--
Agent Salinger and I have reason to believe this might be connected to an ongoing investigation being conducted by both my team at the Manhattan DA's office and Interpol.เจ้าหน้าที่ซาลิงเจอร์และฉัน\ เชื่อว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวกับ เรื่องที่เรากำลังแกะรอยอยู่\ โดยทั้งจาก ทีมสืบสวนของฉันที่แมนฮัตตัน รวมทั้งตำรวจสากล
Interpol is not in the law-enforcement business.ตำรวจสากลไปเที่ยวจับใครไม่ได้
Detectives Hubbard, Ward, Ornelas, this is Agent Lou Salinger.นักสืบฮับบาร์ด,วอร์ด,ออร์เนลาส นี่ตำรวจสากล ลู ซาลิงเจอร์
I'm Agent Salinger with Interpol. We're assisting in this manhunt.ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล ซาลิงเจอร์ เรากำลังตามล่าตัวฆาตกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สากล
Back to top