ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบประมาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบประมาท*, -สบประมาท-

สบประมาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบประมาท (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
traduce(vt) ด่าว่า,สบประมาท,ใส่ร้าย
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abuse (vt.) สบประมาท See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท Syn. revile, malign
abuse (n.) การสบประมาท
blaspheme (vt.) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย Syn. defile, desecrate Ops. honor, revere
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
contumely (n.) การสบประมาท See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม Syn. abuse, insult, revilement
revilement (n.) การสบประมาท See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม Syn. abuse, insult
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Paulie did the prep work.พอลเตรียมเครื่อง เขาทำเป็นปีเพราะคำสบประมาท
I've never been so insulted!ข้าไม่เคยถูกสบประมาทขนาดนี้มาก่อน
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้
You've abused the power of the birthday wish and brought this bad luck on all of us.- ใช่แล้ว เพราะนายสบประมาทพลังอำนาจแห่งคำอธิฐานในวันเกิด จึงทำให้โชคร้ายนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
And what a way to answer his critics.ลูกนี้ช่วยลบคำสบประมาทเขาได้ดี
This is a big insult. D. Doesn't wait for anybody.นี่สบประมาทกันนี่ D.ไม่รอใครทั้งนั้น
Maybe you got slapped around too many times for lunch money on your way to the bus.บางทีนายอาจโดนสบประมาทมากเกินไป ถึงเงินค่าอาหารกลางวัน ที่ได้ไปขึ้นรถบัส
You shouldn't abuse me like that.คุณไม่ควรสบประมาทชั้นแบบนั้น
Letting that guy get it is just offensive.ถ้าปล่อยให้ไอ้หมอนั่นได้ไปเหมือนกับโดนสบประมาทยังไงไม่รู้
You've been taunting the team with what you've learnt, but you never came after me.คุณพึ่งสบประมาททีม กับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ แต่คุณไม่เคยทำตามฉัน
That's kind of insulting, isn't it?นี่เป็นการสบประมาทชนิดหนึ่ง.. ใช่ไหม?
I cannot allow you to insult my workแต่ข้ายอมไม่ได้ ที่ท่านสบประมาทงานของข้า
I shall no longer bear to see Muhyul's rampageous affronts!ข้าทนให้มูฮุลสบประมาทต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
Then he'd abuse me in some way or another.แล้วก็สบประมาทฉันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม
We must put an end these insults!เราต้องยุติการสบประมาทนี้!
Try not to insult me.กรุณาอย่าสบประมาทฉัน
Don't underestimate my power.อย่าสบประมาทพลังของฉัน
You want to vilify me for that?ลูกต้องการสบประมาทแม่ กับเรื่องนี้หรือ?
She would answer your charge but she cannot speak. Do you know why?เธอคงอยากจะตอบคำสบประมาทของท่าน แต่เธอพูดไม่ได้ เพราะอะไรรู้มั้ย
Are you insulting my shoes?นี่คุณกำลังสบประมาทรองเท้าของฉันงั้นหรือ
Now you could insult me, you could, uh, attack my manhood and try to get a rise out of me, but I did not kill that girl.ตอนนี้คุณอาจสบประมาทผม คุณอาจจะ เอ่อ... ซ้อมเจ้าหนูน้อยของผม
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง
Now you're being really insulting.นี่พวกคุณกำลังสบประมาทผมอยู่นะ
Okay, that sounded clinical, but felt very insulting.โอเค นั่นเป็นดูเหมือนทั่วๆไป แต่รู้สึกถูกสบประมาทมากๆ
Under no circumstances should you denigrate him.ไม่ว่าสถานการณ์ใด อย่าสบประมาทเขา
And they're taunting us.และพวกเขาก็กำลังสบประมาทเรา
This is basically a raised middle finger from Sophia and her people.นี่เหมือนเป็นการสบประมาท จากโซเฟียและคนของเธอด้วย
It was dominated by so many insults and four-letter words, at first it was hard to take.มันเต็มไปด้วยคำสบประมาท ตอนแรกมันก็ยากที่จะควบคุมได้
Mamma, this is not an insult.แม่คะ นี่ไม่ใช่การสบประมาทนะคะ
Are you gonna drink to my mom? Or you gonna insult her memory?เธอจะดื่มให้แม่ฉันหรือเธอจะสบประมาทจำแม่ฉันกันล่ะ?
That means we can't underestimate him.นั่นหมายความว่าเราจะสบประมาทเขาไม่ได้
Because you don't turn the other cheek, you slice it.นายไม่สนใจคำสบประมาท และหั่นมันเป็นชิ้นๆ
It's no big deal. It is a little insulting, but--ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เหมือนถูกสบประมาทนิดหน่อย,แต่ว่า
You know, Vivien, I have had it with your abuse, and for your information, I've called Mr. Escandarian for two weeks-- morning and night-- the man won't return my calls.คุณรู้อะไรไหมวิเวียน คุณสบประมาทฉันมากเลย ขอบอกว่าฉันโทรหาคุณเอสแคนดาเรียน มาสองอาทิตย์แล้ว ทั้งเช้าทั้งเย็น
Anyway, be strong, don't give up because of any abuse.ยังไงซะก็ต้องสู้ ไม่ควรยกธงขาวเพราะถูกสบประมาท
I promise you, we will return to the lCCAs and finish what we started last year.จำคำฉันไว้ พวกเราจะกลับเข้าสู่การแข่ง ICCAs และลบคำสบประมาทซะ
It's not an insult, Charlie. Son of a bitch.มันไม่ได้เป็นคำสบประมาท, ชาร์ลี โอ้ให้ตายสิ!
That is so insulting.นั่นเป็นการสบประมาทกันนะ
Evan, a certain kind of woman would take that as an insult.เอแวน ผู้หญิงบางคนอาจคิดว่านั่นคือคำสบประมาทนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบประมาท
Back to top