ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนิทสนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนิทสนม*, -สนิทสนม-

สนิทสนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนิทสนม (v.) intimate See also: to be closely acquainted, to be very familiar Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
สนิทสนม (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. คุ้นเคย, สนิท Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
fraternise(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization,fraternisation,fraternizer,fraterniser n., Syn. consort,band
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization,fraternisation,fraternizer,fraterniser n., Syn. consort,band
hobnobvi. สนทนากันอย่างสนิทสนม,ร่วมกันดื่ม
homey(โฮ'มี) adj. อบอุ่น,เหมือนยบ้าน,สนิทสนม., Syn. See also: homeyness,hominess n., Syn. cozy,homelike
inly(อิน'ลี) adv. ไปข้างใน,อย่างสนิทสนม,อย่างลึกซึ้ง
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
marry(แม'รี) v. แต่งงาน,สมรส,ทำพิธีสมรส,ร่วมกันอย่างสนิทสนม,, See also: marrier n.
pally(แพล'ลี่) adj. ชอบพอ,สนิทสนม,เพื่อนกัน
palsy-walsy(แพล'ซีแวลซี่) adj. เป็นมิตร,สนิทสนม
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thick (adj.) สนิทสนม See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง Syn. close, intimate
tight (adj.) สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใกล้ชิดสนิทสนม Syn. intimate
pally (adj.) สนิทสนมกัน See also: ชอบพอกัน, เป็นมิตรกัน Syn. friendly, bosom, chummy Ops. unfriendly
get off with (phrv.) สนิทสนมกับ See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
chummy (adj.) ที่สนิทสนมกัน See also: ที่คุ้นเคยกันดี Syn. intimate
commune (vi.) คุยกันอย่างสนิทสนม
commune together (phrv.) พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนิทสนม See also: พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
commune with (phrv.) พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
drop the name of someone (idm.) เอ่ยชื่อคนสำคัญหรือมีชื่อเสียงอย่างสนิทสนม
heart-to-heart (adj.) เปิดเผยและสนิทสนม Syn. candid, frank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something so intimate, so personal...อะไรที่มัน สนิทสนม ส่วนตัวมากๆ
Becoming friendly with that boy down there.สนิทสนมกับ/เด็กหนุ่มข้างล่างนั่น
"fraternizing" on my nana's sofa.สนิทสนมแบบพี่น้องบนโซฟาของฉัน
Those people are making plans on their own.ไอ้พวกนั้นก็มีแผนเหมือนกัน พวกเขาเริ่มสนิทสนมกัน
We were never what you might call close.เราไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกัน
For many months now I have considered her one of the handsomest women of my acquaintance.สำหรับหลายเดือนที่ผ่านมา ผมได้พิจารณาแล้วว่า หล่อนเป็นคนที่สวยที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่ผมสนิทสนมด้วย
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง'
It'll make your internship much easier.จะได้สนิทสนมแนบชิบติดกันไงคะ.
Kinda got this thing goin' with the ranch foreman's wife over in Childress.แล้วเราก็แอบไปสนิทสนมกับเมียของคนคุมฟาร์มใน Childress น่ะ
You only hang a sheet when you and your cellie want to get friendly, you know?ตอนที่นายกับเพื่อนร่วมห้องขังนายอยากจะสนิทสนมกันมากขึ้นใครจะรู้
It wasn't like they were very close or anything.ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกัน
They are known to be extremely close, and aren't they related by marriage?เท่าที่ข้ารู้พวกเขาสนิทสนมกันมาก แล้วพวกเขาไม่ได้ผูกมิตรกันด้วยงานแต่งงานหรอกหรือ?
You seem really close.ดูคุณสนิทสนมกันมากนะ
The chief of police and he are now quite close.เผื่ออธิบดีตำรวจกับเค้า/Nสนิทสนมกัน
We've known each other for years, and of course, our families.เรารู้จักกันมาหลายปี ตระกูลเราสนิทสนมกัน
Well, they say you're very close to him, so I'm sure you'll do fine.ได้ข่าวว่าคุณสนิทสนมกับท่าน คุณคงสบายแน่
Well, our kids were bound to meet.It's a small island.ลูกของเราสนิทสนมกันแล้วนะ อย่างว่าเมืองมันเล็ก
They start to get closer to their kidnappers.เค้าจะเริ่มทำตัวสนิทสนมกับคนที่ลักพาตัวมา
They've known each other since they were kids.เขาสนิทสนมกันมาก ตั้งเเต่ยังเป็นเด็ก
I'm guessing you and Alvarez got kinda cozy in Chino.ฉันคิดว่านายและอัลวาเรซ คงสนิทสนมกันที่ชิโน
Sounded kind of intimate.ฟังดูเหมือนกับสนิทสนมคุ้นเคยกัน
He really doesn't hang out with jimmy conrado.เขาไม่ได้สนิทสนมกับจิมมี่ คอนราโด้
So your mom told me how close-knit your family is.แม่เธอบอกว่าครอบครัวนี้สนิทสนมกันมาก
Two, they have learned enough from Aisha to know she's your pal.สอง พวกมันรู้ว่านายกับไอชาสนิทสนมกัน
Tasha was so chummy with Cammie.ทาช่าดูสนิทสนมกับแคมมี่นะ
You and Lechero made friends.นายกับเลเชอโรสนิทสนมกัน
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.โดยเฉพาะกับคนที่มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนม จนถึงขั้นนอนด้วย
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.โดยเฉพาะกับคนที่ผมสนิทสนมกลมเกลียว ถึงขั้นนอนด้วย
This is the problem with getting attached to someone.นี่คือปัญหาเวลาเราทำตัวสนิทสนมกับใคร
We've been having some problems, So the theory is it creates intimacy and brings you closer.เรากำลังมีปัญหาบางอย่าง งั้นทฤษฎีสามารถสร้างความสนิทสนม และทำให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น
They look pretty cozy.พวกเขาดูสนิทสนมกันมาก
You cozied up to him,ที่เธอมาสนิทสนมกับเขา
They look like they were pretty close.ดูเหมือนว่าพวกเขา สนิทสนมกันมาก
Not sure that adds up to "pretty close."ไม่แน่ใจว่านั่นคือการนับ ว่าสนิทสนมกันมากด้วยรึเปล่า
Public intimacy.ความสนิทสนมในที่สาธารณะ
I commune with some very dangerous people.ฉันสนิทสนม กับบุคคลที่แสนอันตราย
You two did look... pretty chummy.คุณสองคนดูสนิทสนมกัน
It sounds like we take naps together and eat paste,มันฟังดูสนิทสนมกลมเกลียวเกินไปหน่อยน่ะ
Don't "Hey, Bernie" me.ไม่ต้องมาทำเป็นทักสนิทสนม
Truth is, I feel closer to SAMCRO than I do most folks in this house.ความจริงก็คือ ฉันรู้สึกสนิทสนมกับ SAMCRO จากนั้นฉันเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน

สนิทสนม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนิทสนม
Back to top