ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิเศษ*, -วิเศษ-

วิเศษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิเศษ (adj.) superb See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
วิเศษณ์ (n.) adverb Syn. คำกริยาวิเศษณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
mage(เมจ) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด,นักเล่นกล,นักวิทยากล,ผู้วิเศษ,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา,ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด,เกี่ยวกับนักเล่นกล,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
sorcerer(n) พ่อมด,หมอผี,ผู้วิเศษ
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverbคำวิเศษณ์ [TU Subject Heading]
Adverbialsคำกริยาวิเศษณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
froody (sl.) วิเศษ See also: ยอด
magic (adj.) วิเศษ See also: น่าพิศวง Syn. charming, miraculous, wonderful
magical (adj.) วิเศษ See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์ Syn. charming, magic Ops. natural
magnificient (adj.) วิเศษ See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
splendid (adj.) วิเศษ See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent, magnificient
fit for a king (idm.) วิเศษมาก See also: เยี่ยมมาก, ชั้นเลิศ
adv (n.) คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb) See also: คำช่วยกริยา
adverb (n.) คำวิเศษณ์ See also: คำกริยาวิเศษณ์, คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง
adverbial (adj.) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
adverbial (n.) คำวิเศษณ์ See also: คำกริยาวิเศษณ์, คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์
adverbial clause (n.) กริยาวิเศษณานุประโยค
adverbial phrase (n.) กริยาวิเศษณ์วลี
heavenly (adj.) ที่วิเศษ See also: ที่เยี่ยมยอด Syn. delightful, splendid, sublime Ops. average, ordinary, terrible
magic (n.) การใช้มนตร์วิเศษ
riot (n.) การนำเสนอที่วิเศษงดงาม See also: การแสดงที่วิเศษ Syn. display, show
superlative (adj.) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด Syn. comparative
superlative (n.) คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the life for me- วิเศษ นั่นคือชีวิตของฉัน
It kicks ass.ปืนวิเศษไง วิเศษ วิเศษจริง ๆ เลย
That's right, you're terrific You're a big help...ใช่ วิเศษ ช่วยได้มากจริงๆ...
Is the signal in the building? No, no, no. It isn't coming from there.ฉันเพิ่งช่วยผู้ที่ทางการต้องการตัว วิเศษ ขอบคุณ
Orson is just the most warm, wonderful, generous man.ออร์สันช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่น วิเศษ และใจกว้างเหนือใคร ๆ
Wow, that one felt really super.ว้าวว .. ฉันไม่เห็นจะรู้สึก วิเศษ อะไรตรงไหนเลย..
That's, uh... that's an amazing, beautiful thing.มันอืม.. วิเศษ และสวยงาม
Portrait for the lovely couple?- วิเศษ วาดรูปคู่รักมั้ยครับ
Great, more money I gotta spend on this goddamn house that I can't afford.คุณก็จะพบต้นตอของปัญหา วิเศษ แล้วฉันก็จ่ายเงินเพิ่ม ให้ไอ้บ้านหลังนี้ ในเวลาที่ถังแตกอีก
By raising two kind, wonderful, independently-minded children?เลี้ยงเด็กสองคนที่ วิเศษ มีความคิดเป็นของตัวเอง?
The second time, it just hits you so hard!วิเศษ ครั้งที่สอง มันอัดนายเต็มแรงและครั้งที่สามมัน...
Wonderful. Meaningless pleasantries accomplished.วิเศษ คุยเรื่องจิปาถะไร้สาระเสร็จแล้ว
Awesome. That's awesome, right, Dad?วิเศษ นั่นคือ สิ่งที่วิเศษมั้ยพ่อ?
Fantastic. Any other questions?วิเศษ มีคำถามอีกไหม?
Fantastic. Bring it up to my office.วิเศษ เอามันมาที่ออฟฟิศผม
Oh, great. That's all I need, is another one of you guys.วิเศษ โผล่มาใหม่อีกรายแล้วไง
They've got a whole park full of leaves for you, Miss Ladybug.วิเศษ! สวนทั้งหมดที่เต็มไปด้วย ใบไม้เขียวสำหรับคุณเต่าทอง
Amazing. I have also visited the childhood of others.วิเศษจริง ผมได้เยี่ยมวัยเด็กของคนอื่นด้วย
It's amazing. You look just like your mother.วิเศษจริง เธอเหมือนแม่ของเธอมาก
Oh, wonderful. Come in. You'll tell me.วิเศษจริง เร็ว ไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ
These are wonderful. May I?วิเศษจริงๆ ขอฉัน เอ่อ...
It's wonderful, the taste and the texture both.วิเศษจริงๆ ทั้งรสชาติและเนื้อเลย
Wonderful. Great parenting, Jack.วิเศษจริงๆ ทำเป็นคุณพ่อตัวอย่าง..
This is Bullpen 2-3. Who's with me? Morning, Bullpen.วิเศษที่สุดที่ได้ยินเสียงพวกเดียวกัน
It's wonderful, isn't it? Look at her, doesn't she look gorgeous?วิเศษที่สุดเลย ดูลูกเข้าสิ ไม่เห็นลูกร่าเริงแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
The real magic is taking four strong solo acts and making them all work together.วิเศษที่แท้จริงคือการ สี่กระทำเดี่ยวที่แข็งแกร่ง และทำให้พวกเขาทั้งหมดทำงานร่วมกัน.
Fantastic.thank you,mercedes,kurt.วิเศษมาก ขอบใจนะ เมอเซดีส, เคิร์ท
Fantastic. I'll bring the doughnuts.วิเศษมาก ฉันจะไปเอาโดนัทมา
Fantastic. I always wanted a partner.วิเศษมาก ฉันต้องการคู่หูมาตลอด
Wonderful. Now if you'll excuse me,วิเศษมาก ตอนนี้ถ้าคุณจะขอโทษ
Perfect. And now, backwards. Are you ready?วิเศษมาก ทีนี้ลองย้อนถอยหลังซิ ทำได้มั๊ย พร้อมหรือยัง
Gorgeous! Have him bring it to me on the first flight.วิเศษมาก บอกให้เขาส่งของมาให้ผมให้เร็วที่สุด
Wow. That's just amazing. Let's all give a hand for Mr. Ryan.วิเศษมาก ปรบมือให้คุณไรอันหน่อย
I thought if this is what being gay feels like, bring it on!วิเศษมาก ผมชอบที่จะเป็นเกย์นะ ดีจริงๆที่ได้เป็น
Very good, very good. Excellent. 3 buckets.วิเศษมาก สามถังเหรอ เยี่ยมยอด
Amazing! This is a great first day.วิเศษมาก เป็นวันแรกที่ดีมาก
Oh, this is... this is great.วิเศษมาก เราต้องมาทำงาน...
You got his real name? That's amazing. We've been talking to a fence post in there,วิเศษมาก เราสอบปากคำในนั้น
Wonderful. We'll see you then.วิเศษมาก แล้วเจอกันค่ะ
I think Margine is ready to meet the baby.วิเศษมากๆ เลย ผมคิดว่าเขาคงพร้อมที่จะพบหลานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิเศษ
Back to top