ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnificient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnificient*, -magnificient-

magnificient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnificient (adj.) วิเศษ See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnificient
Back to top