ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางท่า*, -วางท่า-

วางท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางท่า (v.) put on airs See also: put on an affected pose, assume affectedly Syn. ไว้ยศ
English-Thai: HOPE Dictionary
attitudinise(แอททิทูด'ดิไนซ) vi. วางท่า, ทำท่า (assume attitudes)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
importance(อิมพอร์' เทินซฺ) n. ความสำคัญ, การวางท่าทาง, Syn. moment, weight)
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
poseur(โพเซอ') n. ผู้แสร้ง,ผู้วางท่า
prink(พริงคฺ) vt.,vi. แต่งตัว,ประดับ,ตกแต่ง,วางท่าวางทาง, Syn. primp
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
transom(แทรน'ซอม) n. แผ่นไม้ขวาง,คานขวาง,กรอบวงกบด้านบน,กระดานขวางท้ายเรือ,กระทงท้ายเรือ,บัวหน้าต่างหรือประตู, See also: transomed adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
snob(n) คนเห่อ,คนวางท่า,คนวางภูมิ,คนหัวสูง
snobbery(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง
snobbish(adj) บ้าเห่อ,วางท่า,วางมาด,หัวสูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pose (vi.) วางท่า See also: ทำท่าทาง Syn. model, posture
pose (vt.) วางท่า See also: ทำท่าทาง
pose for (phrv.) วางท่า See also: ตั้งท่า, จัดท่า Syn. sit for, sit to
posture (vt.) วางท่า Syn. pose
niminy-piminy (adj.) วางท่ามากเกินไป
prim (vi.) วางท่าเหมาะสม
prim (vt.) วางท่าเหมาะสม
animadvert on (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
animadvert upon (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
cock (vi.) เดินวางท่า See also: เดินวางมาด Syn. swagger, prance, strut
condescending (adj.) ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
masquerader (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite
panache (n.) การอวดตัวหรือวางท่า Syn. pride
poser (n.) ผู้วางท่า See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. pretender, hypocrite, mimic
poseur (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite, masquerader
sit for (phrv.) นั่งวางท่า (เพื่อให้วาดรูป, ถ่ายรูปฯลฯ) See also: วางท่า Syn. pose for
sit to (phrv.) นั่งวางท่าให้ (วาดรูป) Syn. pose for, sit for
strut (vi.) เดินวางท่า See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง Syn. peacock, swagger
strut (n.) การเดินวางท่า See also: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง Syn. gait, swagger
uptown (adj.) ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. condescending
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you hate his guts.วางท่า วางอำนาจ สะเหร่อ และคุณก็เกลียดหมอนั่นเข้าไส้
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย
Hey, Izzy, let's try one with attitude.วางท่าไว้ .. หน้าปกอัลบัมแพททินัม
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส
Remember to spruce up a bitจำไว้ต้องวางท่านิดหน่อย
If you do hear from her, please, tell her the cool points are out the window and she's got me all twisted up in the game.ถ้าเธอส่งข่าวมาฝากบอกด้วย เรื่องวางท่านั่นสลายได้เลย เธอเล่นจนฉันซ่านเต็มทีแล้ว
And Howie told me to tell you that the cool points are out the window and you got him all twisted up in the game.อ้อ ฮาววี่ฝากมาบอกคุณว่า... เรื่องวางท่านั่นสลายได้เลย คุณเล่นจนเขาซ่านเต็มทีแล้ว
The cool points are out the window and I'm all twisted up in the game.เรื่องวางท่านั่นสลายได้เลย คุณเล่นจนผมซ่านเต็มทีแล้ว
You need to be tougher on guys like him.เธอต้องวางท่าให้แน่กว่าเค้า
It's all an act. Sis, you don't know high school kids these days.เค้าก็แค่วางท่า เธอไม่รู้จักเด็กมัธยมสมัยนี้หรอก
I'm the one who said guys are hypocrites.ฉันบอกแล้ว เค้าก็เป็นพวกดีแต่วางท่า
Now you're trying to act like momเธอวางท้าอย่างกับเป็นแม่ของเรา
You're a smartass but I guess you're not like that to your dad.ทำเป็นวางท่า กับพ่อตัวเองคงไม่กล้าหือล่ะสิ.
I MEAN, HOW DARE HE ACT LIKE HE KNOWS WHO I AM?ฉันหมายถึง เขากล้าดียังไงมาวางท่า\ เหมือนมาทำเป็นรู้ว่าฉันเป็นใคร?
This word just coming in. We have breaking news...คุณควรวางท่า เมื่อเขามาถึง
Tell him that his dad, his jack-in-the-box- surprise, gangster daddy, paid us a visit.พ่อของเค้า คนที่วางท่าเป็นนักเลงโตของเค้า แวะมาเยี่ยมเรา
Pugilistic pose the body contorts to after being badly burned.ศพที่ผิดรูปร่างวางท่าเหมือนพูจิลิสติก หลังจากที่ถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง
I thought he was a wanker. Spoke with some poncey accent.ผมคิดว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ ชอบพูดด้วยน้ำเสียงวางท่า
How dare you act all bossy now.ทำไม แกถึงมาวางท่าใหญ่โต ตอนนี้
Can you stop condescending for one second or is it a principle of your bullshit philosophy?คุณจะหยุดวางท่าแบบนั้นสักวินาทีได้ไหม หรือว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักปรัชญางี่เง่าของคุณ
No wonder this guy struts around like King Farouk.อย่างไม่ต้องสงสัย หมอนี่ถึงได้อวดดีวางท่ายังกับประธานาธิบดี
Don't get uppity with me.อย่ามาวางท่าให้มากนักนะ
This is the arrogant jock that totally ignored the only people that truly liked him for non-superficial reasons but weren't allowed to say anything because their parents are bigots!นี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ นี่มันหนุ่มขี้นอกจอมวางท่า ที่ชอบเมินคนรอบข้างซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ชื่นชมในตัวเขา
You act like things don't bother you, but they do.คุณชอบวางท่าเหมือนสิ่งรอบข้างไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณ แต่ที่จริงมันมี
Man, so did someone's psyche teacher.ก็เหมือนที่ใครบางคน ชอบวางท่าเป็นครูจิตวิทยา
You're implying I'm some sort of pool poser...คุณกำลังแอบด่าผมว่าเป็นนักเล่นพูลที่ชอบวางท่า...
The guy's a poser, dude.เขาเป็นพวกวางท่าน่ะ เพื่อน
Oh, your mom's riding around on her high horse, huh?โอ้ แม่ลูกกำลังวางท่าถือดีอยู่ใช่มั้ย
And miss the chance of putting you on your backside?และข้าจะพลาดโอกาสที่จะวางท่าใส่ด้านหลังท่าน
And the way her body's posed and the mutilation, it must be a representation of someone.และวิธีวางท่าทางของร่างของเธอ ทั้งการทำให้เสียโฉม มันต้องเป็นตัวแทนของใครสักคน
What's with his posture?เกิดอะไรขึ้นกับการวางท่าของเขาน่ะ?
You can't regard one as being manlike with this-คุณไม่ควรวางท่าเป็นคนแบบนี้นะ
Director, look at her! She's got an attitude just because she's grabbed on to Mr. Makes Money Well!ผู้กำกับ, ดูซิ เธอวางท่าเป็นผู้ดีเพราะได้แฟนรวย
So don't be such a showoff.ไม่ต้องวางท่าเป็นผู้ชนะขนาดนั้นหรอก
I'm sick and tired of you always acting like you're so much better than me,ฉันเบื่อที่นายวางท่า ว่าเป็นคนดีกว่าฉันตลอดเวลา
They strut around like roosters down here.พวกเขาเดินวางท่า เป็นไก่ตัวผู้กันเต็มไปหมด
I placed you in her arms.ข้าวางท่านลงในอ้อมแขนนาง
I put my ass on the line even considering you, so stow the attitude, or the only job you're gonna find in this city is guarding a landfill as a rent-a-cop.ฉันเอาตัวเองเข้าเสี่ยง ในการตัดสินใจเลือกคุณ ฉะนั้นเลิกวางท่าได้แล้ว หรือไม่ก็งานเดียว ที่คุณจะหาได้ในเมืองนี้
Without the pretense.แถมไม่ต้องคอยวางท่าด้วย
No matter what you do..block him for me!คุณต้องขัดขวางท่านประธานให้ผมทุกวิธีทางนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางท่า
Back to top