ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypocrite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypocrite*, -hypocrite-

hypocrite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypocrite (n.) ผู้เสแสร้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hypocrite(ฮิพ'พะคริท) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้หลอกลวง., See also: hypocritical adj., Syn. impostor
English-Thai: Nontri Dictionary
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody made you be with her. You can't even see what a hypocrite you're being.ไม่มีใครบังคับให้คุณไปหาเธอนี่ คุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณเป็นพวกเสแสร้ง
The destruction of the infidel and hypocrite is your sacred duty.การบ่อนทำลายพวกทรยศ_BAR_ กับพวกมือถือสากปากถือศีล_BAR_ จึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์
You're accusing me of being in someone's pocket, you hypocrite son of a bitch?คุณกำลังกล่าวหาผม ว่ารับเงินสินบนกับใครบางคน คุณมันเป็นพวกไอ้ลูกหมามือถือสากปากถือศีล
You speak of honour and nobility. You are nothing but a hypocrite and a liar!ท่านพูดด้วยความมีเกียรติ และความสูงส่ง ท่าน ไม่ใช่ ท่านเสแสร้ง และโกหก
Because the only thing I hate more than hippie neo-liberal fascists and anarchists... are the hypocrite fat-cat suits they eventually grow up to become.เพราะว่าสิ่งเดียวที่ชั้นเกลียดมากกว่า พวก ฮิปปี้ นักเสรีนิยม พวกฟาสซิสต์น่ะ และพวกนิยมอธิปไตย
I'd be a hypocrite to get upset about it.ผมจะทำเป็นเสแสร้งแกล้งหงุดหงิดกับมันแล้วกัน
♪ That hypocrite smokes two packs a day ♪#คนหลอกลวงสูบบุหรี่สองมวนต่อวัน#
It's me being a hypocrite is what it is.ก็ฉันเป็นคนหน้าซื่อใจคดคือสิ่งที่ มันเป็น
He's a real hypocrite.หมอนั่นมันปากว่าตาขยิบ
I'm so sick of these liberal hypocrites.ฉันเอียนพวกมือถือสากปากถือศืลเต็มทีแล้ว
I hate all the hypocrites who preach family values.ฉันเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอก ชอบยกเอาครอบครัวมาอ้างเรื่อยเลย
Are you calling us hypocrites?เธอจะว่าพวกเรา ว่าเป็นพวกเสแสร้งเหรอ

hypocrite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假正经[jiǎ zhèng jīng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 假正经 / 假正經] hypocrite
伪君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, 伪君子 / 偽君子] hypocrite
伪善者[wěi shàn zhě, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ ㄓㄜˇ, 伪善者 / 偽善者] hypocrite

hypocrite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
猫をかぶる;猫を被る[ねこをかぶる, nekowokaburu] (exp,v5r) (See 猫被り) to feign friendliness; to play the hypocrite
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite
偽君子[ぎくんし;にせくんし, gikunshi ; nisekunshi] (n) hypocrite; snob
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin

hypocrite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนมือถือสากปากถือศีล[n. exp.] (khon meū th) EN: hypocrite FR: hypocrite [m]
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
หน้าไหว้หลังหลอก[adj.] (nāwailanglō) EN: hypocritical FR: hypocrite
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypocrite
Back to top