ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่มเงา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่มเงา*, -ร่มเงา-

ร่มเงา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มเงา (n.) shade
English-Thai: HOPE Dictionary
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
English-Thai: Nontri Dictionary
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adumbration (n.) ร่มเงา See also: เงา, เงามืด Syn. shade Ops. brightness, sunlight
umbra (n.) ร่มเงา See also: เงา, เงามืด Syn. shade, adumbration Ops. brightness, sunlight
alameda (n.) ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาของต้นไม้
arbor (n.) ที่มีร่มเงา (โดยต้นไม้) See also: ที่ร่มใต้ต้นไม้หรือซุ้มต้นไม้ Syn. arbour
arbour (n.) ที่มีร่มเงา See also: ซุ้มไม้, สุมทุม Syn. arbor
dusky (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. sheltered
overshadow (vt.) ให้ร่มเงา
protect against (phrv.) ได้ร่มเงาจาก See also: บดบังจาก
shade (vt.) ทำให้เกิดร่มเงา See also: ทำให้มืดมัว, บังแดด Syn. darken, blacken, obscure, shadow
shade from (phrv.) ได้ร่มเงาจาก See also: บดบังจาก Syn. protect against
shady (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. dusky, sheltered
sheltered (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. dusky
throw on (phrv.) (แสง, ร่มเงา) สาดลงบน See also: ตกลงบน, ทอดลงบน
throw over (phrv.) (แสง, ร่มเงา) ตกลงบน See also: สาดลงบน, ทอดเงาบน, ทอดลงบน Syn. cast on, cast over, throw on
umbrageous (adj.) ที่เป็นร่มเงา See also: ที่ร่มครึ้ม Syn. shady, shadowy Ops. unshaded
umbral (adj.) ที่เป็นร่มเงา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there are no shadows, not anymore.มันไม่มี ร่มเงา ไม่อีกต่อไปแล้ว
In the shade of a magnolia tree,ใต้ร่มเงาของต้นแมคโนเลีย
A thousand nations of the Persian Empire descend upon you.แล้วเราจะได้รบใต้ร่มเงา
And shade from the sun.และร่มเงาจากดวงอาทิตย์
My ashes were spread over grass I had once walked on... beneath trees that had once given me shade... on top of roses I once admired... and beside fences I once gossiped over.เถ้ากระดูกฉันถูกโปรยไปทั่วสนามที่ฉันเคยเดิน ใต้ต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาฉัน บนดอกกุหลาบที่ฉันเคยชื่นชม
Seems like little Chuck... finally stepped out from big bad Bart's shadow.ดูเหมือนชัคน้อย จะก้าวออกจากร่มเงาของบาร์ทได้
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.ขาพเจ้าขอปฎิญาณ ต่อธงชาติสหรัฐ และต่อดินแดนแห่งนี้ ดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
You're just a shade. You're just a shade of my real wife.คุณเพียงแค่สี คุณเพียงแค่ร่มเงาของภรรยาที่แท้จริงของฉัน
I told him that the shadow of Rome was vast.ข้าบอกแล้วว่าร่มเงาแห่งโรมช่างยิ่งใหญ่
# Your love is like a shadow on me # # All of the time # # All of the time ## รักของเธอ เป็นร่มเงาให้ฉันตลอดเวลา #
Sun Wen, you're a subject of the Qing Dynasty, yet you show no respect for your country.แกก็เป็นราษฎรใต้ร่มเงาของต้าชิง เหตุใดถึงไม่ให้เกียรติแผ่นดินเกิดบ้าง
You know, I see a brick patio with a gazebo under the shade of this pepper tree.คุณรู้มั้ยฉันเห็นลานอิฐ หน้าศาลา ภายในร่มเงาของต้นพริกไทย
It's the perfect place for a... nap in the shade...ทำเลที่สมบูรณ์แบบในการ.. แอบงีบใต้ร่มเงา
And to them... you're just a stranger who's afraid of the sun. Welcome back to the shadows, Barnabas Collins.ขอต้อนรับกลับสู่ร่มเงา บาร์นาบัส คอลลินส์
We are here, in the shadow of Vesuvius.พวกเราอยู่ที่นี่, ในร่มเงาของเวียส
I would do it here, in the shadow of Vesuvius, upon terms that we set.ฉันจะทำที่นี่ ในร่มเงาของวิสุเวีย, ตามคำที่เราตั้งไว้
I would have shade and wine to cool overheating concerns.ผมจะมีร่มเงา และไวน์ เย็นกังวลความร้อนสูงเกินไป
You are a ray of light in a house mired in shadow.คุณอยู่ที่รังสีของแสง ในบ้านที่ติดหล่มอยู่ในร่มเงา
The nearby tree provides shade on hot days and is also home to a delightful squirrel.อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ในวันอากาศร้อน และยังเป็นบ้าน ให้พวกกระรอก
And to hide in the shadows.เพื่อที่จะซ่อนในร่มเงา
We stand in the shadow of greater might!เรายืนอยู่ในร่มเงาของอำนาจที่เหนือกว่า ...
Ten years in the shadow of my home, and yet I have never given you my blessing.สิบปีที่เจ้าอยู่ใต้ร่มเงาบ้านข้า ข้ายังไม่เคยอวยพรเจ้าเลย
You stayed in the shadows?คุณอยู่ในร่มเงา? คุณกำลังพยายามที่จะบอกเราที่คุณ กำลังซ่อนตัวอยู่?
Even then, one God remains in shadow.ก่อนที่จะเจาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วถึงแม้พระเจ้าองค์เดียว ที่ยังคงอยู่ในร่มเงา
There's nothing I admire more than someone planting trees under whose shade they may never get to sit.ไม่มีอะไรที่ชื่นชมมากไปกว่า การที่ใครสักคนปลูกต้นกล้า ภายใต้ร่มเงาที่ตนเอง อาจไม่มีโอกาสได้พักพิง
Others will. That's what counts.แต่คนอื่นจะได้ร่มเงา มันสำคัญตรงนั้น
I should have picked a shady spot, buddy.ฉันน่าจะเลือกที่ที่มีร่มเงา
They stopped to rest under the branches of a yew tree.ทั้งคู่หยุดพักใต้ร่มเงาต้นยิว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่มเงา
Back to top