ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheltered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheltered*, -sheltered-

sheltered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheltered (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. dusky

sheltered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing
箱入り娘;箱入娘[はこいりむすめ, hakoirimusume] (n) girl who has led a sheltered life; pet daughter

sheltered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheltered
Back to top