ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้จัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้จัก*, -รู้จัก-

รู้จัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้จัก (v.) know See also: be acquainted with, recognize, come across
รู้จักคิด (v.) think See also: ponder, consider, judge, deem, reckon Syn. มีเหตุผล Ops. สิ้นคิด
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย Ops. แปลกใหม่
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท Ops. แปลกใหม่
รู้จักมักคุ้น (v.) be acquainted with See also: know someone well, be familiar with Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย
รู้จักมักจี่ (v.) be familiar with See also: have acquainted with, know (somebody) well Syn. รู้จักมักคุ้น, รู้จัก
English-Thai: HOPE Dictionary
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง,การรู้จักละเว้น, Syn. continency
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
hashing(แฮชชิง) หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมให้จานบันทึกเก็บข้อมูลได้โดยอาศัยวิธีการคำนวณ การจะเข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องรู้เลขประจำตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดเพียงจะเป็น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำนี้เลยก็ได้
fortran(ฟอร์แทรน) เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง สร้างขึ้นเป็นภาษาแรก ๆ เพื่อให้นัก คณิตศาสตร์ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว ย่อมาจากคำว่า FORmular TRANslator ซึ่งก็แปลได้ว่า ตัวแปลสูตรคณิตศาสตร์ นั่นเอง โปรแกรมภาษาฟอร์แทรนนั้น สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้หลายยี่ห้อ โดยแทบจะไม่ต้อง ปรับ แก้เลย ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ภาษานี้ นักเขียนโปรแกรม รู้จัก แต่ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility,infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise,unerring
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,
insatiable(อินเซ'ชีอะเบิล) adj.ไม่สามารถพอใจได้,ไม่สามารถสนองความพอใจได้,ไม่รู้จักพอ., See also: insatiability,insatiableness n. insatiably adv., Syn. insatiate
intelอินเทลเป็นชื่อบริษัทในสหรัฐ ที่ผลิตไอซี (IC) หรือไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือพีซี (PC) ไมโครโพรเซสเซอร์เหล่านี้ที่เป็นที่รู้จักก็คือ 8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro และ Pentium II
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
kith(คิธ) n. เพื่อน,เพื่อนบ้าน,คนรู้จัก,ญาติ,กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insatiate(adj) ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
interminable(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
knowledge(n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
responsible(adj) รู้จักหน้าที่,รับผิดชอบ,เป็นภาระ
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
tact(n) ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
tireless(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่เบื่อ,ไม่เมื่อย,ไม่อ่อนล้า
untiring(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่ย่อท้อ
understand(vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agnosiaอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Computer literacyการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know (vt.) รู้จัก See also: คุ้นเคย Syn. recognize
call by (phrv.) รู้จักกันในนาม See also: ชื่อ Syn. pass by
go by (phrv.) รู้จักกันในนาม See also: ชื่อ Syn. call by, pass by
go under (phrv.) รู้จักกันในนามของ Syn. go by
go under (phrv.) รู้จักกันในนามของ See also: ไปในนามของ, ใช้ชื่อว่า Syn. go by
pass by (phrv.) รู้จักกันในนามของ Syn. go by
pass under (phrv.) รู้จักกันในนามของ Syn. go by
know someone by sight (idm.) รู้จักชื่อและจำหน้าได้
know someone like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something only too well (idm.) รู้จักดีมาก See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
know for (phrv.) รู้จักมาเป็นระยะเวลา (หนึ่งปี, สิบปี, ช่วงหนึ่งฯลฯ)
know the ropes (idm.) รู้จักวิธีจัดการบางสิ่ง
meet (vt.) รู้จักเป็นครั้งแรก See also: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก
know through and through (idm.) รู้จักเป็นอย่างดี See also: รู้จักอย่างละเอียด, รู้จริง
associate (vi.) รู้จักเป็นเพื่อนกัน See also: คบค้าสมาคมกัน Syn. connect, combine
acquaintance (n.) คนรู้จัก See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก Syn. colleague, neighbor, associate
acquainted (adj.) เป็นที่รู้จัก See also: ที่คุ้นเคย
associate (vt.) ทำให้รู้จักกัน
blind date (n.) คนที่นัดพบกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Sorry, I have to goขอโทษนะฉันต้องไปแล้ว ดีจริงๆ ที่ได้รู้จักคุณ
How well do you guys know each other?พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
I'll pretend I don't know themฉันจะแสร้งว่าไม่รู้จักพวกเขา
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
I feel like I've known you foreverฉันรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักคุณมาชั่วชีวิต
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
I'm finally ready to get to know you betterในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะรู้จักคุณมากขึ้น
Do you think that you know me well enough?คุณคิดว่าคุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง?
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
I wish that I had gotten to know all of you betterฉันขอให้ได้รู้จักพวกคุณทุกคนมากขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you understand? He's too well known.นายไม่เข้าใจหรือยังไง เฮนเคิล รู้จัก ผบ.
You're not the man I knew ten years ago.คุณไม่ใช่ผู้ชายที่ฉัน รู้จัก เมื่อ 10 ปีก่อน
Hey, you know my friend Matty here, right?เฮ้ รู้จัก เพื่อนฉันไหมนี่ Matty หา?
Hey, you guys know Matty?เฮ้ รู้จัก Matty กันไหม?
Hawkins, meet Alvin Griffin.ฮอว์กิ้น รู้จัก อัลวิน กริฟฟิน
Yeah,I know it. Order me a rum and coke. I'll be there in ten.รู้ รู้จัก สั่งรัมโค้กให้ฉันด้วยแล้วกัน อีกสิบนาทีเข้าไป
Viper, meet ssa Jordan Todd from the B.A.U.ไวเปอร์ รู้จัก จนท.พิเศษ จอร์แดน ทอดด์ จาก B.A.U.
They told me to find her and put her in touch with a guy they know named Barrow.ให้ฉันตามหาไดอาน่า ส่งเธอไปให้ใครบางคนที่พวกเขา รู้จัก ชื่อแบร์โร่ว์
You don't know I'm a master of Rock-Scissor-Paper.คุณ ไม่ รู้จัก ฉัน นาย \ N ของ Rock-Scissor-Paper.
Gabrielle knew the first victim, Greg Muretz.เกเบียล รู้จัก เหยื่อคนแรก เกร๊ก มูเลส
Which means he had to know Dr. Brennan.ซึ่งหมายความว่าเขาต้อง รู้จัก ดร. เบรนแนน
Ned, I do, yeah.เน็ดหรอ? รู้จัก ใช่ ทำไมล่ะ?
They're different, they're runners. They know more about the maze than anyone.พวกเขาไม่เหมือนเรา เขาเป็นนักวิ่ง รู้จัก 'วงกต' ดีกว่าใคร
Yes, I know her.c.bg_transparentครับ รู้จัก เธอคือ...
Do you know the "kids phones?"รู้จัก "โทรศัทพ์เด็ก" ไหม?
You know who Lightnin' Hopkins is?รู้จัก Lightnin' Hopkins มั้ย?
Do you know Rimples and Splikket?รู้จัก Rimples กับ Splikket มั้ย
Ever hear of tensile strength?รู้จัก ความต้านทางแรงดึง มั้ย
Really? What clan is he from?รู้จัก จริงหรอ แล้วครอบครัวไหนละ?
Know Ju-ahn Daily?รู้จัก จูอันเดลี่ ใช่มั้ย
You know D.B. Cooper?รู้จัก ดี.บี.คูเปอร์ ไหม?
Yes, if she's transferred to Bannu Prison, we'll never find her again.รู้จัก ถ้าเธอถูกส่งไปไว้ที่บันนู เราจะหาเธอไม่เจออีก เธอจะหายไปเลย
You know Peter Thiel?รู้จัก ปีเตอร์ ธีลใช่ไหม
Indeed, I've been connected with his family since infancy.รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนั้นตั้งแต่ยังเด็ก
I do. I saw her in the city about a week ago,รู้จัก ผมเห็นเธอในเมือง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
You know those pricks who've been shaking down tourists?รู้จัก พวกผู้ชายน่ากลัวที่ ทำนักท่องเที่ยวกลัวไหม?
You don't know your king?รู้จัก ราชาของเจ้าไหม ?
Yeah, it's a beauty. It's a zero-turn model, right?รู้จัก สวยดี รุ่นเลี้ยวรอบทิศใช่มั๊ย
Yeah, he can do that.รู้จัก เขาติดต่อให้ได้
He was my girlfriend's... ex-girlfriend.รู้จัก เขาเป็นแฟน.. แฟนเก่า
You know of Davy Jones, yes?รู้จัก เดวี่โจนส์ กันมั๊ย.. รู้สิ
And you brought him here?รู้จัก เธอเป็นคนทำงั้นเหรอ?
You want to -- you want to grab a drink sometime or --รู้จัก เป็นซีรี่ส์ที่มีดารายิว เท็ด แดนซั่น
Yeah, that's the one with that Jew, Ted danson.รู้จัก เป็นซีรี่ส์ที่มีดารายิว เท็ด แดนซั่น
We've met. A shrewd man.รู้จัก เราเคยพบกัน ฉลาดเอาการเลยทีเดียว
Of course, uh... wow!รู้จัก แน่นอน,รู้จักครับ ร้าน " Dos Mundos "
"Knowing, caring, loving, and remembering each other"รู้จัก ใส่ใจ รัก และจดจำอีกฝ่าย
Do you know that poem, Gibbs?รู้จักกลอนบทนี้มั้ย กิบบส์
Do you know any poetry? Mm. That shit drives me wild.รู้จักกลอนอะไรบ้างไหม ของเขาดีจริงๆ
You all know Fiona Banks,รู้จักกันซะ นี่ ฟิโอน่า แบงคส์

รู้จัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้จัก
Back to top