ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้ความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้ความ*, -รู้ความ-

รู้ความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ความ (v.) know See also: be aware of, understand Syn. รู้เรื่องรู้ราว
รู้ความหมาย (v.) understand See also: comprehend Syn. รู้เรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
parrot(แพ'รัท) n. นกแก้ว -v. พูดตามโดยไม่รู้ความหมาย
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
titration(ไทเทร'เชิน) n. การหาความเข้มข้นของสารละลายที่รู้ความเข้มข้นแล้ว,การหาปริมาณของantibodyในantiserum, See also: titratable,titrable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ,ญาณ
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know the score (idm.) รู้ความจริง See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
tell with (phrv.) รู้ความจริงจาก See also: เดาจาก
look through (phrv.) รู้ความจริงเกี่ยวกับ See also: ไม่ถูกหลอกลวงจาก
know from (phrv.) รู้ความแตกต่างระหว่าง See also: แยกความแตกต่างระหว่าง
be up to (phrv.) ล่วงรู้ความลับ See also: ล่วงรู้, แอบรู้
cognizance (n.) ความรู้ความเข้าใจ Syn. knowledge
depth (n.) ความรู้ความสามารถ Syn. wisdom, profundity
gabble off (phrv.) พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย See also: พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ
generalist (n.) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน Syn. nonspecialist Ops. specialist
jurisprudent (adj.) ที่มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมาย
nonspecialist (n.) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน Ops. specialist
savvy (sl.) ความรู้ความสามารถ See also: ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ประสบการณ์
unlearned (adj.) ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ Syn. unskilled Ops. skillful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surely that discovery wasn't easy for her or you...รู้ความจริงแบบนั้น มันไม่ง่ายเลยสำหรับเธอ หรือคุณ...
Let's face facts, Jason.รู้ความจริงไว้ เจสัน
Do you know your inseam?รู้ความยาวขาตัวเองมั้ย
I know what it feels like to be labeled a delinquent.รู้ความรู้สึกนั้นดี ที่กลายเป็นพวกเหลือขอ
You know, what the difference between you and me is.รู้ความแตกต่าง\ระหว่างคุณกับผมรึเปล่า
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์"
"I want to know the truth, " she said.หล่อนพูดว่า"ฉันอยากจะรู้ความจริง"
Thank heaven we know the truth.- ขอบคุณสวรรค์ที่เราได้รู้ความจริง
So only you know your half of the secret?แสดงว่ามีนายคนเดียวที่รู้ความลับส่วนของนายงั้นสิ?
You know too many of our secrets.คุณรู้ความลับเรามากเกินไป
Anyone know the difference between "8", "no-no", and the family?มีใครรู้ความแตกต่างระหว่าง แปด, ไม่มี-ไม่มี และครอบครัวมั้ย
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
I know a secret. Someone is violating your lawฉันรู้ความลับ ใครบางคน is violating กฏหมายของคุณ .
What's going on? We have a right to know the truth.เกิดอะไรขึ้น เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริง
Mr. Boddy had to discover their guilty secret.คุณบ๊อดดี้รู้ความลับของพวกเขา
Gentlemen, cat's out of the bag!พวกเรา เจ้าเด็กนี่รู้ความลับของฉัน !
No one in Guilder knows what we've done and no one in Florin could have gotten here so fast.ไม่มีใครในกิลเดอร์รู้สิ่งที่เราทำ และไม่มีใครในฟลอรินล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเรา
We know the secrets of the Fire Swamp.พวกเรารู้ความลับของดงกับดักไฟ
What if they find outl'm not really a prince?จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจัสมินรู้ว่า ฉันไม่ใช่เจ้าชาย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจัสมินรู้ความจริง
You want to know the truth?คุณอยากรู้ความจริงไหม?
What upsets him is that we won't let him in on the secret.การที่เราไม่ให้เขารู้ความลับ ทำให้เขาโกรธ
I'm sorry, but you must understand, Sister, that i need to know the truth.ผมเสียใจแต่คุณต้องเข้าใจ ซิสเตอร์ ว่าผมจำเป็นต้องรู้ความจริง
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา
Anya, please. You have to know the truth!อันยา ขอร้องเถอะ เธอต้องรู้ความจริง
I'm not privy to his thoughts. I prefer it that way.ผมไม่รู้ความคิดของเขา ฉันชอบที่มันเป็นแบบนั้น
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ
I need to know the truth about how you feel.ฉันแค่อยากรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเธอ
It's hard to look back... and see the truth about people you love.มันยากที่จะมองย้อนกลับไป... และได้รับรู้ความจริง/เกี่ยวกับคนที่เรารัก
He knows the demands of my work.เขารู้จักฉัน เขารู้ความต้องการในงานของฉัน
And we had a big fight when I found out.แล้วเราก็ทะเลาะกันหนักเลย พอรู้ความจริง
You know what I mean?คุณรู้ความหมายของผม ผมคิดว่า
I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived.แต่ก็เปล่า. เราค่อยๆเรียนรู้ความจริงอย่างช้าๆ
Now, does anyone know what that means?ใครรู้ความหมายของมันบ้าง
It's the best way to keep her from the truth.มันดีที่สุดแล้ว ที่ต้องไม่ให้เค้ารู้ความจริงอ่ะ
I'm the only one who knows the truth about your wife.ผมเป็นคนเดียว ที่รู้ความจริงเรื่องภรรยาคุณ
I know all its secrets.ฉันรู้ความลับทุกอย่างของมัน
Bit of a nasty shock for him when he found out.พ่อตกใจแทบสลบเมื่อรู้ความลับเข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้ความ
Back to top