ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยินยอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยินยอม*, -ยินยอม-

ยินยอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยินยอม (v.) consent See also: agree, assent, approval, allow Syn. ยอม, ตาม Ops. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ
ยินยอมง่าย (adj.) credulous See also: gullible, easily influenced, unstable Syn. เชื่อง่าย Ops. ใจแข็ง
ยินยอมง่าย (v.) be credulous See also: be unstable, be gullible, be easily influenced Syn. เชื่อง่าย Ops. ใจแข็ง
ยินยอมพร้อมใจ (v.) agree See also: accord, concur, consent Syn. ยินยอม, เห็นด้วย, ยอมรับ Ops. ปฏิเสธ
ยินยอมให้ (v.) yield See also: agree to let, agree to allow Syn. ยอม Ops. ขัดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
capitulate(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม, See also: capitulant n. ดู capitulate, capitulator n. ดู capitulate, Syn. surrender
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
comply(คัมไพล') {complied,complying,complies} vi. ทำตาม,ยินยอม, See also: complier n. ดูcomply, Syn. confirm,yield
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessive(คันเซส'ซิฟว) adj. มักยินยอม,ซึ่งยอมอ่อนข้อให้
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
connive(คะไนฟว') {connived,conniving,connives} vi. ยินยอมลับ ๆ ,ยินยอมในที่,อนุญาตลับ ๆ ,ร่วมมืออย่างลับ ๆ ,หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
pds(พีดีเอส) ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรี หมายถึงผู้สร้างซอฟต์แวร์นั้น ๆ ยินยอมให้คนทั่วไปคัดลอกไปใช้ได้ ไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดู public domain ประกอบ
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant,lenient,lax
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ
yielding(adj) ยอมตาม,ยินยอม,ยอมให้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
volenti non fit injuria (L.)การกระทำด้วยความยินยอมไม่ถือว่าเป็นความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grant (vt.) ยินยอม See also: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล Syn. allow, bestow, award Ops. disallow
meet halfway (phrv.) ยินยอม See also: เห็นด้วย
OK (vt.) ยินยอม See also: อนุมัติ, ยอมรับ
truckle (vi.) ยินยอม
submit to (phrv.) ยินยอมต่อ See also: ยอมตาม Syn. defer to
yield to (phrv.) ยินยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ Syn. give in to, give to
observe (vt.) ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี) Syn. comply, obey Ops. disobey
vouchsafe (vt.) ยินยอมให้ Syn. grant, concede, accord
bow before (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow to
bow to (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
allow to (phrv.) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน) See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up (phrv.) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย) See also: ยอมให้, อนุญาตให้ Syn. permit up
affirmative (n.) ข้อความที่แสดงการยินยอม See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing, affirming Ops. negative
affirming (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing Ops. negative
agreeable (adj.) ซึ่งยินยอม See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Syn. acceptable
agreeing (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. affirming Ops. negative
allowedly (adv.) ซึ่งยินยอมได้ Syn. admittedly
default on (phrv.) ไม่ยินยอมชำระหนี้ See also: ไม่จ่ายหนี้
disincline for (phrv.) ไม่ยินยอมในเรื่อง See also: ไม่สมัครใจในเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, granted, she was already from the aristocracy, but... still.ฉันหมายถึง ยินยอม เธอมาจากสังคมชั้นสูงแล้ว แต่ก็นั่นแหละ
Submit to chip extraction.ยินยอมต่อการถอนเอาชิปออก
Allowing the fragrance of the flower to reach the tea leaves...ยินยอมให้กลิ่มหอมของดอกไม้เข้าถึงในชา...
Allow us to enter and help you rebuild the walls of Tartarus.ยินยอมให้เราเข้ามาและช่วยเจ้าสร้าง กำแพงแห่งทาร์ทารัสใหม่เถอะ
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม
And now with your permission I'm going to do my stuffและตอนนี้ด้วยความยินยอมของนาย
It was the favourite wish of his mother as well as hers.มันเป็นความปรารถนา ที่ยินยอมโดยดีจากแม่ของเขา
What said Lady Catherine de Bourgh? I suppose she came to refuse her consent?เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กพูดเรื่องอะไร พ่อคิดว่าหล่อนมาเพื่อปฏิเสธความยินยอมใช่มั้ย
I thought love was something you were allowed to fall in and out of.ฉันคิดว่า ความรัก เป็นอะไรที่ ต้องยินยอม และผ่อนตาม
If by my life or death I can protect you I will.หากชีวิตหรือความตายของข้า สามารถปกป้องเจ้าได้... ข้ายินยอม
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป
Well, you see you have to get their permission first.อืม คุณก็รู้ว่าอย่างแรกเลยคุณต้องได้รับการยินยอมจากพวกท่านเสียก่อน
There's no consent form.มีรูปแบบที่ได้รับความยินยอมไม่ได้
You know the rules. She can't be in there without a consent form!คุณรู้กฎ เธอไม่สามารถจะอยู่ในนั้นได้รับความยินยอมโดยไม่มีรูปแบบ!
I mean, there might not be a consent form.ผมหมายถึงมีอาจจะไม่ได้รับความยินยอมรูปแบบ
Well, yeah. I saw the consent forms. Except for yours!ดีจ้ะ ผมเห็นรูปแบบที่ได้รับความยินยอม ยกเว้นคุณ!
I know, because your consent form is missing!ฉันรู้ว่าเพราะรูปแบบความยินยอมของคุณจะหายไป!
Anyone over 15 can marry with their parent's consent.ใครก็ตามอายุเกิน 15 ถ้าพ่อแม่ยินยอม ก็แต่งงานได้
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ
When we come to work here, we are asked to sign release forms.ตั้งแต่พวกเรา เข้ามาทำงานที่นี่ จะต้องเซ็นใบยินยอมไว้ก่อน
Mrs. Brody, Elizabeth did sign a release.คุณบลัดดี้ครับ อลิซซาเบ็ธ ได้เซ็นต์ใบยินยอมไว้จริงๆ
The security of this nation depends on complete and total compliance.ความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับ ความยินยอมของประชาชน
The Treasury has agreed to stake you in the game.กระทรวงการคลังยินยอม ออกเงินเดิมพันให้คุณแล้ว
And of course it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough there will be little left to identify you as a man.และแน่นอน มันไม่ใช่ความเจ็บหฤโหด ,เท่าที่รู้ ถ้าคุณไม่ยินยอมโดยดี
He's agreed to schedule it for tomorrow.เขายินยอมให้ทำพรุ่งนี้
Leonidas is an idealist. I know your kind too well.เขาทำลายกฏหมาย และจากไป โดยไร้คำยินยอมจากสภา
Yeah. Well, even if a victim complies, it's still murder.ใช่ถึงแม้ว่าเหยื่อยินยอม มันก็ยังเป็นฆาตกรรม
A marriage doesn't last that long without allowing the other person to be who he has to be.การแต่งงานไม่ยืนยาวอย่างนั้น โดยปราศจากการยินยอมให้อีกคนหนึ่ง เป็นคนที่เขาต้องเป็น
But how could you allow him to abandon everything?แต่คุณยินยอมให้เขาละทิ้งทุกสิ่งได้อย่างไร
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง
May the Lord lead him unto heaven and grant him... eternal rest.ขอพระผู้เป็นเจ้านำพาสู่สรวงสวรรค์และยินยอมให้เขา... ...พักผ่อนชั่วนิรันดร์
Parental release form to try out for the cheerleading squad.ใบยินยอมจากผู้ปกครอง ให้ลองเข้าทีมเชียร์ลีดเดอร์
Then take the release form, just in case.งั้นเอาใบยินยอมไปด้วย เผื่อไว้
You're just going to inject her without her consent.คุณจะฉีดยาให้เธอโดยไม่ยินยอม
If we chart,we won't get consent.ถ้าเราทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะไม่ได้รับการยินยอมให้ทำ
The patient's life may depend on her consenting.ชีวิตของคนไข้ อาจจะขึ้นอยู่กับการยินยอมของเธอ
Her dreams depend on her not consenting.ความฝันของเธอก็ขึ้นอยู่กับการที่ไม่ต้องยินยอม
My uncle has refused to give his consent.ลุงของผมไม่ยินยอมครับ
That's a fine thing, but by my reckoning, I still have a debt that has to be paid.พ่อยังมีหนี้ที่ต้องชำระ ถ้าลูกยินยอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยินยอม
Back to top