ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกเว้น*, -ยกเว้น-

ยกเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกเว้น (conj.) except See also: unless, but, whereas Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่
ยกเว้น (v.) except See also: exclude, omit, refrain from, abstain from Syn. ละเว้น, เว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
barring(แบร์'ริง) prep. ยกเว้น
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
except(อิคเซพทฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเว้น,ไม่นับ,ยกเว้น. vi. คัดค้าน., See also: exceptable adj. ดูexcept
excepting(อิคเซพ'ทิง) prep. ยกเว้น,ไม่นับ
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt
immunise(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
immunize(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี,ยกเว้นภาษี,ปลอดภาษี,n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา
unless(อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
English-Thai: Nontri Dictionary
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
excepting(pre) ยกเว้น
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
exempt(adj) ซึ่งถูกยกเว้น,ซึ่งพ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
save(pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
unless(con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exculpatory clauseข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด (เมื่อกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exempt incomeเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifiable act๑. นิรโทษกรรม๒. การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน
Nucleusนิวเคลียส, แกนกลางของอะตอม มีประจุเป็นบวก และขนาดเล็กประมาณ 10-15 เมตร หรือประมาณ 1 ใน 10,000 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอม เป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม ทุกนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนธรรมดาที่มีเพียงโปรตอนหนึ่งอนุภาค [นิวเคลียร์]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barring (prep.) ยกเว้น See also: ถ้าไม่มี, ยกเสียแต่ว่า Syn. except Ops. including
but (perp.) ยกเว้น See also: เว้นแต่, นอกจาก Syn. except
dispense from (phrv.) ยกเว้น See also: ละเว้นให้
except (vt.) ยกเว้น See also: เว้น, ไม่รวม
exempt (vt.) ยกเว้น See also: ละเว้น Syn. grant, immunity, release
excepting (conj.) ยกเว้น (คำทางการ)
excepting (prep.) ยกเว้น (คำทางการ)
without (conj.) ยกเว้น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. unless
balaclava (n.) หมวกเหล็กที่คลุมหัว คอ ยกเว้นหน้า Syn. balaclava helmet
balaclava helmet (n.) หมวกเหล็กที่คลุมหัว คอ ยกเว้นหน้า
clearway (n.) ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)
exception (n.) ข้อยกเว้น See also: การยกเว้น Syn. irregularity
exception (n.) คนที่ได้รับการยกเว้น See also: คนที่ถูกยกเว้น
excluded (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, privileged
exempt (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, excluded, privileged
exempt (n.) ผู้ได้รับการยกเว้น See also: สิ่งที่ได้รับการยกเว้น
exemption (n.) ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
frank (n.) ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
immune (adj.) ซึ่งได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง Syn. exempt, free
impunity (n.) การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ See also: รอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดี Syn. exemption
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
She will not be given an exceptionเธอก็จะไม่ได้รับการยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everybody was rescued except Dr. Worley.ทุกคนหนีออกมาได้ ยกเว้น ดร.วอล์เล่ย์
(SCOFFING) I never worked for so little, except once, and that was a very noble cause.ข้าไม่เคยรับงานที่เงินน้อยขนาดนั้น ยกเว้น ด้วยเหตุผลที่มีศีลธรรมมากๆ
Sonny, true love is the greatest thing in the world, except for a nice M. L.T.นี่ เจ้าหนุ่ม รักแท้คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ยกเว้น ซ.ว. ดีๆ
No one could make up a story like that, except perhaps someone like myself.คงไม่มีใครเขาแต่งเรื่องแบบนี้หรอกนะ ยกเว้น บางทีคนๆนั้นอาจเป็นฉัน
And no horrid ones for anyone else in the whole universe, except for bad people.ที่ย่างกราย ให้ใครในโลกนี้ ยกเว้น พวกผู้ร้าย
Truth is, nobody knows why Marsellus threw Tony out that window... except Marsellus and Tony.ความจริงคือไม่มีใครรู้ว่าทำไม Marsellus โยนโทนี่ออกไปนอกหน้าต่างที่ ... ยกเว้น Marsellus และโทนี่
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1
Almost no one comes down here. Unless, of course, there's a problem.คนส่วนใหญ่ไม่ลงมาที่นี่ ยกเว้น เวลาที่มันมีปัญหา
They put you in a cell and took everything they could take except your life.พวกนั้นจับคุณขังไว้แล้วเอาทุกสิ่ง ไปจากคุณ ยกเว้น ชีวิตคุณเอง.
NO ENTRY except Snow White 7 Dwarfs!ห้ามผ่าน ยกเว้น สโนไวท์และคนแคระทั้ง7
The all had a head start,except t-bag.คนอื่นๆคงไปไกลแล้ว, ยกเว้น ที-แบ็ค
I mean, except Lori Trammel. She couldn't wait to take it off.ฉันหมายถึง ยกเว้น ลอรี แทรมเมิล เธอรอไม่ไหวที่จะถอดมันออก
We're all flourishing really, all except mr. muggles.พวกเรากำลังดีขึ้น จริงไม๊, ทุกคนเลย ยกเว้น คุณมักเกิลส์
My dad, and this woman in the photo. Who is this woman?พวกคุณทั้งหมดตายแล้ว ยกเว้น คุณ บ็อบ
It dissolves everything but the DNA.มันทำอะไรให้เจือจางไปได้หมด ยกเว้น DNA
All except for the land by the tree and the tomb way over there.ซื้อได้ทั้งหมด ยกเว้น ที่ที่มีต้นไม้แล้วก็หลุมศพทางนั้นครับ
Every president since Rutherford B. Hayes has used that desk, except, uh, Johnson and Nixon.ประธานาธิบดีทุกคน ตั้งแต่รัทเทอร์ฟอร์ด บีเฮส์.. ...ใช้โต๊ะนี้ทุกคน ยกเว้น จอห์นสัน และนิกสัน
Everyone except poor Angus.ทุกคน ยกเว้น แองกัส ที่น่าสงสาร
Except... except one thing was clear-ยกเว้น ยกเว้น อย่างเดียวที่ชัดเจน
Yes, everyone was well on their way to recovery... except for the man who had started the fire.ทุกๆคนกำลังฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ยกเว้น ชายผู้ที่จุดไฟ
I'm doing it for me, I don't expect anything. Except maybe a dance. [CHUCKLES]ฉันทำเพื่อตัวฉัน ไม่ได้คาดหวังอะไร ยกเว้น เต้นรำ อ่า ดูคุณกับอารอนมีความสุขมากๆเลยนะ
You're bigger than your action figures. Except, you, Mantis. You're the same.พวกคุณดูตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ ยกเว้น คุณตั๊กแตน
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป.
It's unbelievable. Except for all the Cure.ไม่น่าเชื่อเลย ยกเว้น เดอะ เคียว
I want everybody out of here except Ronnie and Abbey!ทุกคนออกจากห้อง ยกเว้น รออนี้และแอบบี้
DEA... hit my place of business this morning.จับกุมลูกน้องฉันไปหมดทุกคน ค้นทุกซอกทุกมุม ทุกคน ยกเว้น โกนโซ่ นั่นมันแปลกมาก ถูกไหม
I mean, unless you're an expert.ฉันหมายถึง ยกเว้น คุณคือผู้เชี่ยวชาญ
Everything returns to the way it was, except for little girls who forget that Halloween only lasts one night.ทุกอย่างคืนสู่สิ่งที่มันควรจะเป็น ยกเว้น สาวน้อย ใครจะลืม ว่าฮาโลวีน มันมีแค่คืนเดียวเท่านั้น
Yeah, everything except the damn toothpick.ใช่ ทุกอย่าง ยกเว้น ไอ้ไม้จิ้มฟัน
(Beep) yeah, except i'm sure my momใช่ ยกเว้น ฉันแน่ใจว่าแม่ฉัน
Usually you don't get something like this except at baptisms and weddings.โดยปกติแล้ว คุณไม่ได้รับ บาง สิ่งบางอย่าง เช่นนี้ ยกเว้น ที่ ศีล และงานแต่งงาน
Fact is, any of the guys in there... could dance my part better than me without even rehearsing.คนอื่นเต้นได้ดีกว่าฉัน โดยไม่ต้องซ้อม ยกเว้น ฟินน์
Like Disneyland, except without all the anti-Semitism.เหมือนดิสนีย์แลนด์ ยกเว้น ไม่มีเรื่องต่อต้านยิวนะ
Oh, so you're gonna take to her to one of those weird movies that doesn't make sense even when you read the subtitles?ดังนั้นนายจะพาเธอไปดูหนังแปลกๆพวกนั้น นั่นไม่มีเหตุผลเลยนะ ยกเว้น เมื่อเธออ่านซับไตเติ้ล
Well, except for the part about him not trusting the cops to give him a fair listen.เขาไม่พูดถึง เรื่องช่อง 10 ยกเว้น เรื่องที่ว่า เขาไม่ไว้ใจตำรวจ
All of us, that is, except one.เราทั้งหมด ยกเว้น 1 คน
Everybody gets to wear a mask but Benji.ทุกคนเคยได้สวมหน้ากาก ยกเว้น เบนจิ
Anywhere else, we would know, but this is some dense jungle out...ที่ไหนเราก็จะรู้ได้ ยกเว้น ในป่าทึบบางแห่ง...
Everyone else in this town is fawning over me... except you.ใครๆในเมืองต่างชื่นชอบผม... ยกเว้น คุณ
No one could locate Ian Doyle, except Agent Morgan.ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของ เอียน ดอล์ย ยกเว้น เจ้าหน้าที่่มอร์แกน

ยกเว้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
除いて[のぞいて, nozoite] Thai: ยกเว้น English: except

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกเว้น
Back to top