ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excluded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excluded*, -excluded-

excluded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excluded (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, privileged
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

excluded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
排中原理[はいちゅうげんり, haichuugenri] (n) law of excluded middle
排中律[はいちゅうりつ, haichuuritsu] (n) (See 排中原理) law of excluded middle
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect
税引き[ぜいびき, zeibiki] (n) tax excluded; (P)
税抜き[ぜいぬき, zeinuki] (n,adj-no) tax-excluded

excluded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎนิรมัชฌิม[n. exp.] (kot niramat) EN: law of excluded middle FR:
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excluded
Back to top