ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มิตรภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มิตรภาพ*, -มิตรภาพ-

มิตรภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตรภาพ (n.) friendship See also: friendliness, cordiality, companionship
English-Thai: HOPE Dictionary
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amity (n.) มิตรภาพ See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร Syn. friendship
friendship (n.) มิตรภาพ See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน Syn. camaraderie, companionship, fellowship Ops. enmity, hostility
concord (n.) ความเป็นมิตรภาพกัน See also: ความกลมเกลียว Syn. friendship
cross swords with (phrv.) เริ่มแตกแยก (ทางความคิด, มิตรภาพฯลฯ) กับ See also: ขัดแย้ง, แตกแยก
repulse (vt.) ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ) See also: ไม่ยอมรับ Syn. rebuff, reject
sweetheart deal (sl.) สัญญามิตรภาพ See also: ข้อตกลงที่ให้ผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And friendship and I think that's what "Lez Girls" is all about.รวมทั้ง มิตรภาพ ซึ่งฉันคิดว่านั่นคือสิ่ง ที่สื่อให้เห็นใน"Lez Girls"
It's about freedom... friends, new encounters...อิสรภาพ มิตรภาพ แล้วก็ เรื่องราวใหม่ๆ ไม่ใช่แค่เปียโน
That s. And b.'S friendship had a term limit?ว่า มิตรภาพ ระหว่าง S กับ B จะมีเวลาจำกัด
Happiness, love, laughter, friendship, purpose... and a dance.ความสุข ความรัก เสียงหัวเราะ มิตรภาพ สมประสงค์... .
Friendship, loyalty, betrayal, redemption.มิตรภาพ ความภักดี การทรยศ และการไถ่โทษ
The only reason we haven't taken it up a notch is because of friendship.มิตรภาพ? ผมนำคุณเข้าม รับรองคุณ
Friendship and bravery. And, Harry, just be careful.มิตรภาพกับความกล้าหาญ และแฮร์รี่ ระวังตัวด้วย
And I screwed up my friendships.มิตรภาพกับเพื่อนก็เละตุ้มเป๊ะ
Whose friendship are you considering?มิตรภาพกับใคร ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่เหรอ
[Friendship is like trapping at 11 o'clock at night]มิตรภาพก็เหมือนกับดัก เวลาห้าทุ่ม
Our friendship was real.มิตรภาพของฉันคือเรื่องจริง
Your friendship matters more to me than this patient.มิตรภาพของนายสำคัญมากกว่าคนไข้คนนี้
My friendship with abed is a giant cookie.มิตรภาพของผมกับอาเบดก็เหมือนคุกกี้ยักษ์
Our friendship was work.มิตรภาพของพวกเรามันประสบความสำเร็จ
Our friendship is more important than - Some guy, right? -Yeahมิตรภาพของพวกเราสำคัญกว่าพวกผู้ชาย ใช่มั๊ย
Your friendship won't survive.มิตรภาพของเธอจะไม่เหลือ
Your friendship is important to me.มิตรภาพของเธอสำคัญกับฉันนะ
A friendship that exists only in your imagination, i assure you.มิตรภาพของเพื่อน ในจินตนาการคุณนะสิ ที่คุณเชื่อนะ
Well, our friendship was part of the problem.มิตรภาพของเรา เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะ
Her friendship's very important to me, and I want to ease her into this.มิตรภาพของเราสำคัญกับฉันมาก ฉันอยากให้เธอสบายใจกับเรื่องนี้
Our friendship was a lie.มิตรภาพของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
That was how we met.มิตรภาพของเราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น
Friendships we pretend...มิตรภาพของเราเหมือนว่าจะมีอยู่จริง
"How did the friendship between the pigs and the birds start?"มิตรภาพของเหล่าหมู กับสหายนกเริ่มยังไง
Friendship is the basis of any relationship.มิตรภาพคือพื้นฐานของสัมพันธภาพ
How does friendship change?มิตรภาพจะเปลี่ยนไปได้ยังไง คะ ?
Friendship for life, all right? You got to feel it. Sacred, can you do it?มิตรภาพชั่วชีวิต ใส่ความรู้สึก
This is what friendship looks like, this table.มิตรภาพต้องดูเป็นเหมือนกับ.. โต๊ะนี้
The friendship you talked about doesn't go further than this?มิตรภาพที่คุณพูดถึง มันไม่ได้ยืนยาวกว่านี้หรอคะ?
Pure unadulterated friendship.มิตรภาพที่แสนบริสุทธิ์
Friendships are tested like this all the time.มิตรภาพมันพิสูจน์อย่างนี้เสมอ
Friendships are important.มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญ
So I assume you fully disclosed your little "friendship" with patty rizzo.มิตรภาพเล็ก ๆ กับแพ็ตตี้ ริซโซ่
What little friendship?มิตรภาพเล็ก ๆ อะไรกัน
IT ALL HAD TO COME CRASHING DOWN.มิตรภาพเหล่านั้นก็พังลงไม่เป็นท่า
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
Our friendship and our magic were what Veronica and I depended on.มิตรภาพและเวทมนตร์ทำให้เวโรนิก้ากับฉันไว้วางใจกัน
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
Can you say why your friendship with this man who has no say... in his government's policies should qualify you?{\cHFFFFFF}คุณสามารถพูดได้ว่าทำไมมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ในนโยบายของรัฐบาล ควรจะมีคุณสมบัติที่คุณ?
So in your own mind, this warm friendship still prevails?{\cHFFFFFF}ดังนั้นในใจของคุณเองอบอุ่นนี้ มิตรภาพยังคงพัด?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มิตรภาพ
Back to top