ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พันธมิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พันธมิตร*, -พันธมิตร-

พันธมิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พันธมิตร (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม Ops. ศัตรู
พันธมิตร (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Ops. ศัตรู
English-Thai: HOPE Dictionary
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม
pan- arabismn. ลัทธิพันธมิตรระหว่างประเทศอาหรับทั้งหมด
pan-africanismn. ลัทธิพันธมิตรระหว่างประเทศแอฟริกาทั้งหมด
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloc (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
organisation (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organization
partnership (n.) พันธมิตร Syn. association, alliance, participation
allied (adj.) ซึ่งเป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา
ally to (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ
ally with (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ See also: เข้าร่วมกับ
V-E Day (n.) วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป See also: ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
V-E Day (n.) วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do we got, colonel, lucian alliance?เรารู้อะไรบ้าง ผู้พัน พันธมิตร ลูเซี่ยน?
I'm an ally of the United States.ผมเป็น พันธมิตร ของ อเมริกา
"If I recall..."ถ้าผมจำได้ พันธมิตร ซัทสึมะ-โชชู การฟื้นฟูอำนาจจักรพรรดิ
As a colleague, an ally?ไม่ก็เพื่อนร่วมงาน พันธมิตร ?
His militancy has caused the Alliance a great many problems.ความเข้มแข็งของเขาทำให้ พันธมิตร ปัญหาที่ดีมาก
There's an Alliance squadron approaching. Clear the area.มีฝูงบินของ พันธมิตร ใกล้เข้ามา ล้างพื้นที่
The Alliance... the rebels, whatever it is you're calling yourself these days... all it's ever brought me is pain.พันธมิตร กบฏอะไรก็ตามที่คุณกำลังเรียก ตัวเองว่าวันนี้ ทั้งหมดที่ฉันเคยมีมาคือความ เจ็บปวด
I began trying to remember once more about Ryoma's assassination."พันธมิตร ซัทสึมะ-โชชู หลักการฟื้นฟูจักรวรรดิ เริ่มต้นในยุคเมย์จิ
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์
Alliance is made up of power-hungry...พันธมิตรก่อตั้งขึ้นจาก ความหิวกระหายในพลัง...
Dragons are where our partnership ends.พันธมิตรของเราล่มสลายแล้ว
To our allies maybe, but at this stage, it's too little too late.พันธมิตรของเราอาจจะ แต่ใน ขั้นตอนนี้ก็สายเกินไป
Our allies in australia and Canada are leaving us behind.พันธมิตรของเราในออสเตรเลียและแคนาดา กำลังทิ้งเราให้อยู่ข้างหลัง
My associates don't accept that currency.พันธมิตรข้าไม่ยอมรับเงินสกุลนั่น
The Alliance wants my father.พันธมิตรต้องการให้พ่อของฉัน
Good allies are hard to find. I'd hate to lose one.พันธมิตรที่ดีนั้นหายาก ข้าไม่อยากเสียมันไป
The allies we need are in Westeros, not Qarth.พันธมิตรที่เราต้องการ อยู่ที่เวสเตอรอส มิใช่คาร์ธ
Man: Unlikely alliances have formed.พันธมิตรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ถูกสร้างขึ้น
For his allies faith and for all...พันธมิตรผู้ศรัทธา และ...
The Fellowship, it's bigger than that.พันธมิตรมันมีอะไรมากกว่านั้น
Our alliance with the Lannisters remains every bit as necessary to them as it is unpleasant for us.พันธมิตรระหว่างเรากับแลนนิสเตอร์ ยังคงจำเป็นสำหรับพวกนั้น เหมือนที่มันระคายใจพวกเรานั่นแหละ
The Lucian alliance, they're coming to take Destiny.พันธมิตรลูเชี่ยน พวกมันกำลังมายึดยานDestiny
The Lucian alliance just happened to dial in when the damn thing was in range.พันธมิตรลูเซียนแค่เชื่อมต่อเข้ามา ช่วงที่เราอยู่ในระยะนี้
Allies turned enemies and the Vampire elders I had protected for over six centuries wanted me dead.พันธมิตรหัน ศัตรู และผู้สูงอายุแวมไพร์ฉันมี
The Latchmere Health Alliance is actually made up of three separate hospital campuses and a network of diff-พันธมิตรเครือข่าย สุขภาพแลตเมีย ประกอบไปด้วย โรงพยาบาล 3 แห่ง เป็นเครือข่าย ที่มีความแตกต่าง--
Our list of allies grows thin.พันธมิตรเราเหลือน้อยเต็มที
The Lannister-Tyrell alliance brought peace to a war-torn country.พันธมิตรแลนนิสเตอร์และไทเรล นำสันติมาสู่แดนสงคราม
The Fellowship of the Sun. Why didn't you tell me they were involved?พันธมิตรแห่งดวงตะวัน ทำไม คุณถึงไม่บอกฉันว่าพวกนั้นเกี่ยวข้องด้วย
It's what the Fellowship of the Sun has all been leading to--พันธมิตรแห่งแสงตะวัน ทั้งหมดได้นำไปสู่--
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว
The Allies spent two and a half years planning the invasion of Normandy, but on D-Day it came down to a handful of men on a strip of beach to decide the fate of the world.พันธมิตรใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ในการวางแผนการบุก นอร์มันดี แต่ตอนวันบุกโจมตี มันกับขึ้นอยู่กับทหารไม่กี่นาย
Alliances in battle lines shift, and the rules of engagement are rewritten.พันธมิตรในศึกยกระดับแนวรบ และกฏในการโรมรันพันตูถูกเขียนขึ้นใหม่
When the Allies open the doors...เมื่อฝ่ายพันธมิตรเปิดรั้วเหล่านี้
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่?
Gear is our ally...the gasoline will be ours.ความกลัวคือพันธมิตรของเรา น้ำมันจะเป็นของเรา
They're our allies. oh! we're Americans!เป็นพันธมิตรของเรา เราเป็นชาวอเมริกัน! ดร.ฮัดลีย์
Even those who would be our allies would not understand.แม้ผู้ที่จะเป็นพันธมิตรของเราจะไม่เข้าใจ
This guy will do anything for her. But they're allies.ผู้ชายคนนี้จะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอ แต่พวกเขาเป็นพันธมิตรกัน
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต
We're associates of your business partner, Marsellus Wallace.เราร่วมงานของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ Marsellus วอลเลซ

พันธมิตร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พันธมิตร
Back to top