ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอใจ*, -พอใจ-

พอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอใจ (v.) satisfy See also: be pleased, be content Syn. พึงใจ, สมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
complaisant(คัมเพล'เซินทฺ) adj. ซึ่งเอาอกเอาใจ,พอใจ,มีน้ำใสใจจริง, Syn. agreeable
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่อิ่ม, Syn. discontented,displeased ###A. contented
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion,dislike ###A. liking,taste
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delight (vi.) พอใจ See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม Syn. exult, celebrate, joy Ops. be downeast
gratified (adj.) พอใจ See also: ถูกใจ Syn. happy, contented
gratify (vi.) พอใจ See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม Syn. please, gladden Ops. bore, tire
make the grade (idm.) พอใจ See also: เป็นไปตามคาด
pleased (adj.) พอใจ See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข Syn. happy
satisfied (adj.) พอใจ See also: ถูกใจ Syn. happy, contented, gratified
do with (phrv.) พอใจกับ See also: ยินดีกับ
let well alone (idm.) พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกลัวว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิม See also: พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ Syn. leave alone
self-complacent (adj.) พอใจตนเอง See also: พึงพอใจตัวเอง Syn. self-satisfied
chuffed to buggery (sl.) พอใจมาก Syn. chuffed to fuck
chuffed to fuck (sl.) พอใจมาก Syn. chuffed to buggery
content (adj.) พอใจในสภาพของตนเอง Syn. contented
acceptable (adj.) ที่น่าพอใจ See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
affability (n.) การทำให้พอใจ See also: การเอาใจ Syn. courtesy
agitator (n.) ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ) Syn. troublemaker, complainer
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
agreeably (adv.) อย่างน่าพอใจ See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี Syn. gladly, pleasantly
ah (int.) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น) See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha (int.) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
all right (adj.) น่าพอใจ Syn. alright, satisfactory
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
Your answer is satisfyingคำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
I hope you're satisfiedฉันหวังว่าคุณจะพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I seem to remember them being... pleasant- polite even- But beyond that, nothing.แล้วผมพอจะจำได้ว่า พวกนั้นกำลัง... พอใจ สุภาพด้วย แต่มากกว่านี้ ผมจำไม่ได้
I'm sorry. Adequate, settled, comfortable.ฉันขอโทษ พอเพียง พอใจ สบายใจ
I'm sure it's perfectly adequate... settled, comfortable.ก็ดี ฉันว่ามันแบบ.. พอเพียง พอใจ และสบายใจสุดๆ
You Jake, content to age and die as if you had not the gift of peculiarity, at all?เเก,เจค พอใจ ที่แกและตาย เหมือนกับว่าแกไม่มีพลังวิเศษจากการ เป็นเด็กประหลาดเหรอ
Pleased enough to not execute us?พอใจจน ไม่ประหารพวกเรามั้ย?
You'll find this interesting. We're having a look in Toby Cavanaugh's locker.พอใจมั้ย เรากำลังค้นล็อกเกอร์ โทบี้ คาวานาห์
Don't treat me like I'm some kind of asshole!พอใจยัง หรือจะให้กดออดด้วย
Go get ready.พอใจยัง เตรียมตัวได้
All right, everyone, are we all happy now?พอใจยังคะ ทุกคนรู้สึกดีแล้วใช่มั้ย
Happy now? I'm moving the dirty sock.พอใจรึยัง ฉันย้ายที่ถุงเท้าโสโครกแล้ว
Satisfied? Is there anything else--พอใจรึยัง มีอะไรอีกมั้ยครับ
Are you done? I tell you to leave trinity's family alone, and instead, you go behind my back.พอใจรึยัง? ฉันบอกให้เธอปล่อย\ ครอบครัวทรินิตี้ไป
Are you quite finished? Now, I did what I had to do.พอใจหรือยัง ฉันทำในสิ่งที่ต้องทำ
Now are you happy, you sniveling little thief?พอใจหรือยัง นางโจรสารเลว ?
Are you happy? I've been sleeping with her. She's in love with me.พอใจหรือยัง ผมนอนกับเธอ เธอรักผม เธอยังเอ๊าะๆ
Are you happy now? Because he is trying to kill me! What are you talking about?พอใจหรือยัง เขาพยายามจะฆ่าผม
Like it or not, we have no choice.พอใจหรือไม่พอใจก็ช่าง เราไม่มีทางเลือก
Avenging is your world.พอใจแล้วล่ะกับการช่วยทีมตามเบาะแสลืบคดีคนหาย
Had enough? Sure, fly away!พอใจแล้วสินะ เอาเลย บินหนีไปเลย!
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง
And the old man thought, "Let me bring him in, if it pleases him.และชายชราคนหนึ่งคิดว่า ฉันขอนำท่านมาถ้าเขาพอใจ
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ...
# How was I to know you would upset meวิธีฉันรู้ว่าคุณจะไม่พอใจฉัน
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง
And one could wander Where he pleasesได้แต่ท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาพอใจ
And I have even met A Violet Who almost satisfied meและได้เจอดอกไวโอเล็ต ที่เกือบทำให้ฉันพอใจ
My Lord, I feel ready to satisfy youเจ้าศักดินาของฉัน, ฉันรู้สึกอย่างพร้อมเพื่อทำให้ทำให้พอใจคุณ
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน

พอใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอใจ
Back to top