ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระ*, -พระ-

พระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระ (n.) Buddha image Syn. พุทธรูป, พระพุทธรูป
พระ (n.) leading actor See also: hero Syn. ตัวพระ
พระ (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต
พระขนง (n.) eyebrows See also: brows Syn. คิ้ว
พระขนอง (n.) back Syn. หลัง, ข้างหลัง, ปฤษฎางค์
พระคริสต์ (n.) Christ See also: Jesus Christ Syn. เยซูคริสต์
พระคริสต์เจ้า (n.) Jesus See also: Jesus Christ
พระคลัง (n.) treasury
พระคุณ (n.) favour See also: kindness, benevolence Syn. บุญคุณ
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทร์, แข
พระจันทร์ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี
พระจันทร์ (n.) moon Syn. จันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
พระจันทร์ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ครึ่งซีก (n.) name of annual plant Syn. ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
พระจันทร์ครึ่งซีก (n.) half-moon Syn. เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก
พระจีน (n.) Chinese monk See also: Chinese Buddhist priest
พระชนนี (n.) mother See also: mom Syn. มารดา Ops. พ่อ, บิดา, พระชนก
พระชนมพรรษา (n.) age Syn. อายุ, ชันษา, พระชนมายุ
พระชนมายุ (n.) age Syn. อายุ, พระชนมพรรษา
พระชนมายุ (n.) age Syn. อายุ, ชันษา
พระชนม์ (n.) age Syn. อายุ, พระชนมายุ, พระชนมพรรษา
พระตรีปิฎก (n.) Tripitaka See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha Syn. ตรีปิฎก, พระไตรปิฎก
พระถัน (n.) breast Syn. เต้านม, พระเต้า, พระปโยธร, สถน
พระทนต์ (n.) tooth Syn. ฟัน, ทันต์
พระทอง (n.) name of thai tune Syn. เพลงพระทอง
พระทัย (n.) mind See also: heart Syn. ใจ
พระที่นั่ง (n.) throne-hall See also: throne
พระที่นั่งราชยาน (n.) royal vehicle Syn. พระยาน, พระราชยาน
พระธรรม (n.) Buddha´s teaching See also: Buddhist doctrine
พระธรรมคำสอน (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาพจน์, ปาวจนะ, พุทธวจนะ, เทศนา
พระธรรมวินัย (n.) discipline See also: orderliness, order, control, restraint
พระธรรมเทศนา (n.) Buddhist sermon See also: preaching
English-Thai: HOPE Dictionary
ancient of daysพระผู้เป็นเจ้า
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
grand palaceพระมหาราชวัง
holy scriptureพระคัมภีร์ไบเบิล
holy spiritพระจิต,วิญญาณของพระเจ้า,บุคคลที่3ของ trinity
holy writพระคัมภีร์ไบเบิล
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
allah(แอล'ละ, อา' ละ) n. พระอะหล่า
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
breviary(n) คัมภีร์พระคริสต์
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
Christ(n) พระเยซูคริสต์
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
clerical(adj) เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Brahmaพระพรหม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Godพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Regina (L.) (Queen)พระบรมราชินีนาถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
godhead๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godhood๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Chamberlain๑. สมุหพระราชวัง๒. เลขาธิการพระราชวัง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prerogativeอำนาจพิเศษ, พระราชอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regicideการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะ [TU Subject Heading]
Brahma (Hindu deity)พระพรหม [TU Subject Heading]
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
Gautama Buddhaพระพุทธเจ้า [TU Subject Heading]
Godพระเจ้า [TU Subject Heading]
Indra (Hindu deity)พระอินทร์ [TU Subject Heading]
Jesus Christพระเยซูคริสต์ [TU Subject Heading]
Krishna (Hindu deity)พระกฤษณะ [TU Subject Heading]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Mary, Blessed Virgin, Saintพระแม่มารี [TU Subject Heading]
Prerogative, Royalพระราชอำนาจกษัตริย์ [TU Subject Heading]
Rama (Hindu deity)พระราม [TU Subject Heading]
Threefold refugeพระรัตนตรัย [TU Subject Heading]
Vedasพระเวท [TU Subject Heading]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Biblical teachingการสอนจากพระคัมภีร์ [TU Subject Heading]
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821นโปเลียนที่ 1, พระเจ้า, ค.ศ. 1769-1821 [TU Subject Heading]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Giffen Goods สินค้ากิฟฟิน สินค้าด้วย (ดู Inferior Goods) ประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะของความต้องการสินค้าชนิดนี้ตรงข้ามหลักการของอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้ากิฟฟินเพิ่ม จะมีการบริโภคเพิ่ม หรือเมื่อราคาลดลงก็จะลดการบริโภค ส่วนที่แตกต่างจากสินค้าด้อยทั่วไป คือ เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้บริโภคจะเพิ่มหรือลดการบริโภคมากกว่ากรณีของสินค้าด้อยทั่วไป ได้เรียกชื่อสินค้าประเภทนี้ตามชื่อของ โรเบิร์ด กิฟฟิน (Robert Giffen) นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
celibate (adj.) ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี) Syn. continent, virginal, unmarried
celibate (n.) ผู้ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี)
holy Joe (sl.) พระ See also: ผู้สอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์
pastor (n.) พระ See also: บาทหลวง Syn. priest, rector, clergyman
presbyter (n.) พระ See also: บาทหลวง
priest (n.) พระ See also: นักบวช Syn. clergyman, reverend
diocesan (n.) พระ (bishop) ที่ดูแลโบสถ์
Krishna (n.) พระกฤษณะในศาสนาฮินดู
Christ (n.) พระคริสต์ See also: พระเยซูคริสต์ Syn. Jesus, Jesus Christ
Good Book (n.) พระคัมภีร์ไบเบิล
scriptural (n.) พระคัมภีร์ไบเบิล See also: ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์, หนังสือ, บทประพันธ์
Septuagint (n.) พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่า See also: (แปลเป็นภาษากรีกในช่วงศตวรรษที่ 2 และ 3 ก่อนคริสตกาล)
moon (n.) พระจันทร์ See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
waning moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon
waxing moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waning moon
high priest (n.) พระชั้นสูง See also: หัวหน้าคณะสงฆ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, my... oh, my God. Are you... you're not...โอ้ พระ โอ้พระเจ้า หรือว่าคุณ คุณคงไม่ใช่...
An old, celibate, male yoga teacher?คนแก่ พระ ครูสอนโยคะผู้ชายหรอ?
And I hired you. Jesus, my father was right.และฉันได้รับการว่าจ้างคุณ พระ เยซูพ่อของฉันถูกต้อง
Well, Pastor Kingsman asked me to keep an eye out for you, make sure you're okay.อืม, พระ Kingsman ถามผมว่า ที่จะเก็บตาออกสำหรับคุณ ให้แน่ใจว่าคุณ ... คุณ okay.
Tell you what, you just give me a coffin and a priest, boom, I'll be good to go.คุณก็จัดหลุมศพ กับ พระ ให้ฉันน่ะสิ บู้ม.. ดูท่าจะไปได้ดี
Shh... sunset! Right!พระ พระอาทิตย์ตก ใช่
A monk, in a place like this? You need a lesson!พระ มาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ ต้องถูกสั่งสอน
What are you guys doing here?พระ เจ้าาา พวกนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ?
God damn it, what is that?พระ เจ้าแช่งมันคือสิ่งที่?
God, she had a nice ass.พระ,ตูดสาวคนนี้มันเยี่ยมดีจริงๆ.
Food for the little princess.พระกระยาหารขององค์หญิงพะยะค่ะ
Krishna has been depicted as having blue skin but he died in 3102 BCE, so decomposition would be a little more advanced.พระกฤษณะ ตามที่เขียนไว้ มีผิวสีฟ้า แต่เขาตาย 3102 ปี ก่อนคริสตกาล
"Oh, Krishna, I've got to get me some of that"?พระกฤษณะ ลูกอยากเจอแบบนั้นบ้าง
Maiden, Crone, Stranger...พระกันยา พระชรตี พระวิเทศี...
Monk Gyatso is gonna try and jump out and scare me at any moment.พระกิยาโซะจะกระโดดออกมาแกล้งข้าแน่ๆ
The first monk ever to burn himself to death to protest the war whispers,พระคนแรกที่เผาตัวเอง เพื่อประท้วงต่อต้านสงคราม
Christ loved her more than all the disciples..พระคริสต์รักเธอ เหนือกว่าสานุศิษย์คนใด
Christ, this thing is big!พระคริสต์สิ่งนี้มีขนาดใหญ่
It also says, "ayan tachat ayn."พระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ว่า
The Bible says, "In the midst of life we are in death."พระคัมภีร์กล่าวว่า "ตราบที่ยังมีชีวิต เราอยู่ในความตาย"
The Bible says to turn the other cheek, don't it?พระคัมภีร์กล่าวว่าการเปิดแก้ม อื่น ๆ ไม่ได้หรือไม่
The Talmud tells us it began 2,000 years ago, when the Romans destroyed the second temple.พระคัมภีร์บอกเรา มันเริ่มต้นเมื่อสองพันปีมาแล้ว เมื่อพวกโรมันเข้าทำลายมหาวิหารที่สอง
The Old Testament Bible comes down to us mainly from the Greek translations made here.พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม จะลงมาให้เรา ส่วนใหญ่มาจาก ภาษากรีกแปลทำที่นี่
The Hindu Code of Manu is very clear in these matters.พระคัมภีร์มณูกล่าวไว้ว่า
Since when does the book of revelations have jack-o'-lanterns?พระคัมภีร์มีเขียนถึง ฟักทองฮัลโลวีนด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
Revelation 8:10.พระคัมภีร์วิวรณ์ ตอน 8
The Bible tells us, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.พระคัมภีร์สอนเราว่า ใครก็ตามที่มองสตรีแล้วเกิดราคะต้องการหล่อน ถือว่าได้ล่วงประเวณีกับเธอแล้วในใจของเขา
The Bible calls lyingพระคัมภีร์เรียกว่า โกหก
The ancient scripture of our genetic code.พระคัมภีร์โบราณของ รหัสพันธุกรรมของเรา
The Bible says that we're all sinners.พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า เราทุกคนเป็นคนบาป
Cardinal Howard.พระคาร์ดินัลด์ฮาวเวิร์ดคะ
Well, the good book tells us that there's no darkness that the light can't overcome.พระคำภีร์บอกเอาไว้ว่า ไม่มีความมืดใดๆ ที่แสงสว่างเอาชนะไม่ได้
Ecclesiastes 6:13.พระคำภีร์ปัญญาจารย์ 6 วรรคที่ 13 ว่าไว้ (ที่จริงมีแค่ 12 วรรค)
Anna's grace is gone. you understand?พระคุณของแอนนาหายไปแล้ว เข้าใจกันบ้างไหม
Jesus Christ, Charley, what the hell is going on?พระคุณเจ้า ชาร์ลี นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน
Monsignor Orelas, this man has been of great service to the Church.พระคุณเจ้า ออรีลาส , ชายคนนี้ เคยทำงานรับใช้ The Church เป็นเยี่ยม
Monk, she will offer him this.พระคุณเจ้า เธอจะเอาของนี่ให้เขาล่ะ
Old monk, we're looking for a friend.พระคุณเจ้า เรากำลังตามหาเพื่อนคนหนึ่ง
Monsignor Chamberlain has informed us of the situation.พระคุณเจ้า แชมเบอร์เลน ได้แจ้งพวกเราถึงสถานการณ์.
The old monk wouldn't lie.พระคุณเจ้าย่อมไม่กล่าวมุสา

พระ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระ English: priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระ
Back to top