ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝึกฝน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝึกฝน*, -ฝึกฝน-

ฝึกฝน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝึกฝน (v.) train See also: practise, drill Syn. ฝึกปรือ, ฝึก
English-Thai: HOPE Dictionary
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
mould(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj.
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moulding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
nurture(เนอ'เชอะ) vt. อุปถัมภ์,เลี้ยง,บำรุง,ทะนุถนอม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา n. อาหาร,เครื่องบำรุง,การบำรุง, See also: nurturable adj. nurturer n., Syn. feed,raise
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
seawise(ซี'ไวซ) adj. ผ่านการฝึกฝนทางทะเล
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร,หมู่ทหาร,กองทหาร,การฝึกฝนทางทหาร,อาชีพทางทหาร,ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
training(เทรน'นิง) n. การฝึก,การฝึกหัด,การฝึกฝน
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
English-Thai: Nontri Dictionary
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cultivate (vt.) ฝึกฝน See also: ให้การศึกษา, ปลูกฝัง Syn. nurture, educate, teach
drill (vt.) ฝึกฝน See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
polish up (phrv.) ฝึกฝน See also: ขัดเกลา, ฟื้นฟู Syn. brush up, rub up
put someone to a trade (idm.) ฝึกฝน See also: ฝึกสอน
rub up (phrv.) ฝึกฝน See also: ศึกษาหาความรู้ Syn. brush up, polish up
school in (phrv.) ฝึกฝน See also: เรียนรู้
keep in training (idm.) ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน) Syn. get into
Practice makes perfect. (idm.) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้ See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
coach for (phrv.) ฝึกฝนมาเพื่อ
anesthetist (n.) ผู้ที่ถูกฝึกฝนในการใช้ยาชา
discipline (n.) การฝึกฝน Syn. self-control, moderation Ops. immoderation
drill (n.) การฝึกฝน See also: การฝึกหัด Syn. practice, rehearsal
esquire (n.) เด็กรับใช้ประจำอัศวิน (ซึ่งกำลังฝึกฝนที่จะเป็นอัศวินเองในอนาคต)
experienced (adj.) ซึ่งได้รับการฝึกฝน See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน Syn. skillful
get into (phrv.) เริ่มเรียนรู้หรือฝึกฝน Syn. be in, keep in
journeyman (n.) ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
out of practice (idm.) แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน See also: ไม่ได้ฝึกฝน, ไม่ได้ซ้อม
rusty (adj.) ขาดการฝึกฝน Syn. stale, unpractised, unskillful
take over (phrv.) ช่วยให้เรียนร ู้/ ฝึกฝน Syn. go over, go through
take through (phrv.) เฝ้าดูและคอยช่วยเหลือขณะ (บางคน) เรียนรู้หรือฝึกฝนบางสิ่ง Syn. go over, go through
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
It's good for both of us to practiceมันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And practice or whatever. It's nice to have a change of scenery.ฝึกฝน ทำนองนั้น มันเยี่ยมนะที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศ
Educate body, wisdom and the moralityฝึกฝนร่างกาย ปัญญาและคุณธรรม
Lethal. So keep practicing. When you turn 18,ฝึกฝนหน่อย พอหนู 18นะ
With a little practice, you'll gain greater control of your gifts.ฝึกฝนอีกหน่อย ลูกจะสามารถควบคุมพรสวรรค์ของลูกได้ดีขึ้น
When he should have been learning how to control it.ฝึกฝนเรียนรู้ที่จะควบคุมมัน อยู่ตลอดเวลา
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี
Thought you said he was the best you ever trained!คิดว่าคุณบอกว่าเขาเป็นดีที่สุดที่คุณเคยไห้รับการฝึกฝน
Sure... Sure, that's why you stuck around. You trained him.แน่นอนว่าๆ ที่ว่าทำไมคุณอยู่รอบ คุณได้ฝึกฝนเขา
Remember, from today onwards, you must work hard.จำไว้นะ, จากนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝน.
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม
Shidoshi Tanaka trained me.Shidoshi ทานากะได้รับการฝึกฝนให้ฉัน
Kids need to be shaped into something, right?เด็กต้องการแบบอย่างเพื่อฝึกฝน จริงมั้ย
It demands strenuous effort and practice.ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการหมั่นฝึกฝน
You've been training here for as long as you can remember, right?นายฝึกฝนอยู่แถวนี่มาตลอด ตั้งแต่ยังจำความไม่ได้เลย
I'm gonna work hard so I can fight him when I see him again!ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ แล้วซักวัน ถ้าเจอกันอีก ฉันจะสู้กับเขา!
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา
He'll have to be trained up a bit, of course.มันต้องได้รับการฝึกฝนกันหน่อยก่อน
I have come to find that passion is a key ingredient... to the study and practice of law and of life.ฉันได้พบว่าความหลงใหลคือกุญแจสำคัญ สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนของนิติศาสตร์และชีวิต
You gotta practice, Clark. Your eyes have muscles just like your legs.ลูกต้องฝึกฝน, คล้าก ดวงตาก็มีกล้ามเนื้อเหมือนขาของลูกนั่นแหละ
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่ฝึกฝนในจินตนาการมา 15 ปี จะใช้ได้มั้ย?
Noboru, on Mars, it was training the whole time.โนโบรุ บนดาวอังคาร มันเป็นการฝึกฝนตลอดเวลา
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา
Yes, I suppose all that training does make it second nature.ใช่,ข้ารู้ว่า การได้รับการฝึกฝนนั้น ทำให้เจ้าแข็งแรงออกอย่างนี้
Practice makes perfect, right?การฝึกฝนย่อมทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เหรอ ?
I trained myself to death every dayผมฝึกฝนอย่างหนักทุกวัน
We've finally got a mission worthy of Rangers.ในที่สุด เราก็มีภารกิจยิ่งใหญ่.. สมกับที่ได้ฝึกฝนมากันเสียที
When it comes to the Dark Arts... I believe in a practical approachมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับศาตร์มืด... ฉันเชื่อในการฝึกฝนด้วยคาถาจริง ๆ
You know what they say: no pain, no gain.ถ้าไม่ฝึกฝน ลูกจะเป็นคนไม่มีอะไรเลยตอนแก่นะ รู้มั้ย?
Our contestants have all trained long and hard for today.ผู้เข้าแข่งขันของเราคงฝึกฝนมาอย่างหนักเืพื่อวันนี้
The geography of our planet has been replicated for your training.เป็นสถานที่ที่จำลองสภาพของดาวเราไว้ สำหรับการฝึกฝนของเจ้า
It was 140 years ago, in 1866 when myung-suh received training.ในปี 1866 myung-suh ได้รับการฝึกฝนที่นี่
I congratulate you, Shin Chaegyung to be able to receive training here.หม่อมชั้นขอแสดงความยินดีด้วยที่พระองค์จะได้มีโอกาสรับการฝึกฝน ณ ที่แห่งนี้
Note down carefully the things she learned, the things she did right and the things she did wrong during her training time.บันทึกสิ่งที่หล่อนได้เรียน สิ่งที่หล่อนทำถูกและผิด ในระหว่างการฝึกฝน
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ
Maybe someone whose training you had begun but never finished.ใครสักคนที่ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เริ่ม แม้จะไม่จบ
To be trained by the Grand Master himself.เพื่อที่จะได้รับการฝึกฝนจากท่านประมุขเิอง
You are not Big Momma, okay?คุณไม่ใช่บิ๊กมาม่า คุณเป็น จนท.ที่ฝึกฝนมาดี
Ever since I trained at West Lakeการที่ข้าได้ไปฝึกฝนอยู่ในที่อากาศดีๆอย่างแถบชนบท
Keep that gun trained on me, boy.เก็บปืนนั้นที่ฝึกฝนบนฉัน เด็ก
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝึกฝน
Back to top