ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

practise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *practise*, -practise-

practise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
practise (vi.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practise (vt.) ฝึกซ้อม See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร Syn. drill, exercise, review, train
practise (vt.) ทำตามหลักทางศาสนา
practise (n.) การฝึกซ้อม See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด Syn. drill, exercise, rehearsal
practise (n.) การกระทำตามหลักศาสนา
practise (n.) วิธีปฏิบัติ See also: ภารกิจ
practise (n.) กิจวัตร See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise what you preach (idm.) ทำอย่างที่มักสอนคนอื่นๆ See also: ทำให้ได้อย่างที่บอกคนอื่นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
practise(แพรค'ทิส) vt.,vi. =practice, See also: practiser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
practise(vt) ฝึกหัด,ปฏิบัติ,ใช้,กระทำ,ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
practise industrial artsการประกอบศิลปะอุตสาหกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าวัด (v.) go to temple to practise Buddhist teaching
เข้าวัดเข้าวา (v.) go to temple to practise Buddhist teaching Syn. เข้าวัด
ฝึก (v.) practise See also: exercise, train, drill Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน
บำเพ็ญพรต (v.) practise Buddhist teaching
ฝึกสอน (v.) practise teaching Syn. สอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน.
Put the balls away, and you practise your lay-up.แล้วก็อธิษฐาน นายจะไปถึงบ้านวันพฤหัส
If you wish to practise the art of fiction, to be the equal of a masculine author, experience is vital.ถ้าคุณอยากจะแต่งนิยาย ให้ได้เทียบเท่าผู้ชายล่ะก็ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ
I've had practise dancing in my previous wedding.ผมเคยฝึกเต้นรำเมื่อตอนแต่งงานครั้งก่อนๆแล้ว
Here, practise doing two things at once.อ้อ หัดทำ 2 อย่างพร้อมกันดูบ้าง
You want to practise magic with the king's hunting for sorcerers?เธอจะมาลองใช้เวทย์มนต์ตอนที่พระราชากำลังตามล่าพ่อมดเนี่ยนะ?
Okay, I guess I practise a lot on the back of my hand.โอเคก็ได้ ฉันซ้อมกับ หลังมือฉันบ่อยๆ
There are those who still practise it.ยังคงมีคนฝึกฝนเวทย์มนต์อยู่
This is what fuels your hatred for those who practise magic.สิ่งนี้กระตุ้นท่านให้ชิงชัง ผู้ใช้เวทย์มนต์
Those who practise magic will stop at nothing to destroy us.การใช้เวทย์มนต์ต้องหมดไป ไม่เช่นนั้นมันจะทำลายเรา
It is once again clear to me that those who practise magic are evil and dangerous.มันเป็นอีกครั้งที่ข้าคิดว่า ผู้คนที่ใช้เวทย์มนต์ ชั่วร้ายและเป็นอันตราย.
Those who practise magic will seek to exploit Arthur's inexperience.ผู้ใช้เวทมนตร์จะพยายามหาทางที่จะแสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของอาร์เธอร์

practise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, 对刺 / 對刺] bayonet practise in pairs
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
炼字[liàn zì, ㄌㄧㄢˋ ㄗˋ, 炼字 / 煉字] calligraphy practise; to search for the right word
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 作法] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi
熟习[shú xí, ㄕㄨˊ ㄒㄧˊ, 熟习 / 熟習] to understand profoundly; well-versed; skillful; practised; to have the knack

practise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パターンプラクティス[, pata-npurakuteisu] (n) pattern practice; pattern practise
プラクティス[, purakuteisu] (n) practice; practise
会計実務[かいけいじつむ, kaikeijitsumu] (n) accounting practice; accounting practise
即身仏[そくしんぶつ, sokushinbutsu] (n) monks who practise austerity to the point of death and mummification
奸計;姦計[かんけい, kankei] (n) trick; evil design; sharp practice; sharp practise
練習試合[れんしゅうじあい, renshuujiai] (n) (See スクリメージ) practice game; practise game; practice match; practise match; scrimmage; workout
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise)
フィールディング[, fi-rudeingu] (n) fielding (practice, practise)
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
仕来たり;仕来り;為来り[しきたり, shikitari] (n) custom; conventional practice; conventional practise; mores; ordinance
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
医療過誤[いりょうかご, iryoukago] (n) medical malpractice; medical malpractise
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise)
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P)
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise)
復習う;温習う[さらう, sarau] (v5u,vt) (also written as 浚う) to review; to rehearse; to practise; to practice
復習える[さらえる, saraeru] (v1,vt) to review; to rehearse; to practise; to practice
悪習慣[あくしゅうかん, akushuukan] (n) bad habit; evil practices; evil practises
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar
慣行[かんこう, kankou] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event; (P)
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
町医者[まちいしゃ, machiisha] (n) (1) physician in private practice (practise); (2) (arch) town doctor; doctor who served the the townspeople (as opposed to the emperor, a daimyo, etc.)
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
習わし;慣わし[ならわし, narawashi] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event
薬食い[くすりぐい, kusurigui] (n) winter-time practice of eating meat of animals such as boar and deer to ward off cold (practise)
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises)
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P)

practise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāth) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.) FR: pratiquer la méditation
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching ; teach FR:
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt ph) EN: practise spoken English FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:
จงกรม[v.] (jongkrom) EN: practise a walking meditation ; walk back and forth ; walk up and down ; excercise while walking FR:
คัดลายมือ[v.] (khatlāimeū) EN: practice penmanship ; practise the art of writing by hand FR:
คัดไทย[X] (khatthai) EN: practice Thai penmanship ; practise the art of writing Thai by hand FR:
ขูดเลือด[v.] (khūtleūat) EN: practise usury ; overcharge FR:
ขูดเลือดขูดเนื้อ[v.] (khūtleūatkh) EN: practise usury ; overcharge FR:
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: perform ; carry out ; practise FR: exercer ; pratiquer ; accomplir
ประกอบอาชีพแพทย์[v. exp.] (prakøp āchī) EN: work as a doctor ; practise medicine FR: exercer la profession de médecin ; pratiquer la médecine
ประลอง[v.] (praløng) EN: test ; practise ; exercise FR: essayer ; tester ; éprouver
เรียน[v.] (rīen) EN: learn ; study ; practise ; take lessons ; take a course (in) FR: étudier ; apprendre ; faire des études ; assimiler ; se former à/aux
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise FR:
ทศบารมี[n.] (thotsabāram) EN: the ten perfections ; the ten principal virtues practised by a Bodhisatta FR:

practise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion
Schießübung {f}target practise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า practise
Back to top