ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้มีอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้มีอำนาจ*, -ผู้มีอำนาจ-

ผู้มีอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีอำนาจ (n.) authoritarian See also: autocrat, despot, tyrant, dictator
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (n.) person in authority
English-Thai: HOPE Dictionary
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
patrichiann. ขุนนาง,ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ,ผู้ดี., See also: hood. n.
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
superman(ซู'เพอแมน) n. ผู้มีอำนาจและความสามารถเหนือมนุษย์
triumvirate(ไทรอัม'วิเรท) n. ระบบผู้มีอำนาจสามคน,ต กลุ่มสามคน,ร่างที่ประกอบด้วยสามองค์
English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand-pickedผู้ที่ได้รับเลือกสรร (โดยผู้มีอำนาจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorityอำนาจความรับผิดชอบ, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
authority (n.) ผู้มีอำนาจ See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ Syn. officials, officialdom
mogul (n.) ผู้มีอำนาจ See also: บุคคลสำคัญ, ผู้มั่งคั่ง Syn. dictator, personage, magnate, czar
mover (n.) ผู้มีอำนาจ See also: ผู้มีอิทธิพล
officials (n.) ผู้มีอำนาจ See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ Syn. officialdom
power (n.) ผู้มีอำนาจ See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ Syn. boss, the higher-ups
the higher-ups (n.) ผู้มีอำนาจ See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ Syn. boss
top dog (sl.) ผู้มีอำนาจ
potentate (n.) ผู้มีอำนาจมาก See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง Syn. monarch, sovereign
sovereign (n.) ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ See also: กษัตริย์ Syn. autocrat, monarch, supreme ruler
supreme ruler (n.) ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ See also: กษัตริย์ Syn. autocrat, monarch
absolute ruler (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot
autocrat (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot, absolute ruler
plutocrat (n.) ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย Syn. aristocrat
overlord (n.) ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น Syn. dictator, king, potentate
backroom (n.) ห้องประชุมผู้มีอำนาจเบื้องหลัง
inform against (phrv.) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ See also: รายงานให้รู้ Syn. grass on, peach on, rat on, shit on, tell of, tell on
inform on (phrv.) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ See also: รายงานให้รู้ Syn. inform against
lobby for (phrv.) พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฏหมาย
lord (n.) เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว Syn. master, chief, ruler
reign of terror (n.) ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then by the power vested in me by the one true Vampire Authority, whose wisdom and justice we hold sacred,ด้วยอำนาจแห่งข้า ผู้มีอำนาจ หนึ่งเดียวในแวมไพร์ทั้งปวง ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและ ความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์
To the authority? Well, that won't be happening.ผู้มีอำนาจ มันจะไม่เกิดขึ้น
The powers that be, felt that he knew just a little bit too much.ผู้มีอำนาจ รู้สึกว่าเขารู้มากเกินไปแล้ว
The one with the power to vanish the Dark Lord marches.ผู้มีอำนาจจะปราบเจ้าแห่งศาสตร์มืด ใกล้เข้ามาแล้ว
The Authority will review your statement against the, frankly, strong possibility that I've lost an entire night's worth of air time promoting the VRA in order to listen to a load of bullshit.ผู้มีอำนาจจะพิจารณา คำแถลงของคุณ อย่างตรงไปตรงมา ความน่าจะเป็นไปได้ นั่นมันทำให้ฉันเสียเวลาทั้งคืน
The Authority will never stand for it...ผู้มีอำนาจจะไม่ยึดมั่น...
The Muslim authority won't allow us to dig there.ผู้มีอำนาจชาวมุสลิมไม่ให้เราขุดที่นั่น
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม
The Authority has named me the new Sheriff of Area 5.ผู้มีอำนาจลงนามให้ฉันเ ป็นนายอำเภอเขต 5
The powerful have always preyed on the powerless.ผู้มีอำนาจสมัยไหนก็ขูดเลือดทั้งนั้น
The authorities had to be called on multiple occasions.ผู้มีอำนาจสั่งไปด้วยหลายเหตุผล
More power players or cover-ups?ผู้มีอำนาจหรือปกปิดหลักฐาน?
Let everyone see that Hideyoshi has died...ผู้มีอำนาจเหนือทุกคน
The Authority has named me the new Sheriff of Area Five.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้ฉัน เป็นนายอำเภอคนใหม่ของเขต 5
So you're an authority in that area?ดังนั้นคุณผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่?
I'm on the job, you big nabobเป็นงานของฉัน ท่านผู้มีอำนาจ ท่านไม่เคยมีเพื่อน ไม่เคยมีเพื่อน
It's just a story, doctor. Or maybe I really am omnipotent.มันเป็นแค่นิยาย คุณหมอ หรือ บางที ฉันเป็นผู้มีอำนาจจริงๆ
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย
Reveal your true identity to no one but your lord.เผยชื่อเสียงที่แท้จริงของเจ้า เพราะเจ้าคือ ผู้มีอำนาจ
I want to speak to someone in charge.ฉันต้องการพูด กับผู้มีอำนาจ
But remember that even when those who move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone.บิดาอาจอ้างสิทธิบุตร. แต่จำไว้ว่า ไม่ว่าคนที่สั่งเจ้า จะเป็น กษัตริย์ หรือ ผู้มีอำนาจ, แต่จิตวิญญาณของเจ้า เป็นของเจ้าเอง.
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว
And on the other an ancient group of despots..อีก ฝ่ายอยู่ข้างผู้มีอำนาจแต่โบราณ
He certainly is an autocrat. We might be slaves of Kira.ตอนนี้เค้าเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด เราก็กลายเป็นทาสของคิระ
I am the one with the power in these hands.ข้าคือผู้มีอำนาจในร่างนี้
Well, luckily, Glappy was sleeping, so Matchie goes straight to Candy Castle where he becomes King Candy, who can turn everyone into sweets with a wave of his royal gum ball staff.โชคดี เจ้าแกล้บปี้กำลังหลับ ดังนั้น มัชชี่ ตรงเข้าไปในปราสาทลูกกวาด ที่ซึ่งเขากลายเป็นราชาลูกกวาด ผู้มีอำนาจเสกใครก็ได้ให้เป็นขนม
Operating on favors, political leanings, posturing.จัดการกองหนุน โน้มน้าวผู้มีอำนาจ นั่งวางมาด
We'll turn that person over to police and let the authorities handle it.เราจะส่งตัวคนๆนั้นให้ตร. ให้ผู้มีอำนาจจัดการไป
How to keep the government going in case the line of succession were terminated.เพื่อให้รัฐบาลดำเนินต่อไป ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ ถูกทำลาย
I've already talked to local authorities.ผมได้คุยกับ ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นแล้ว
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
Can I; I need to speak to somebody in authority;ให้ฉัน ให้ฉันคุยกับผู้มีอำนาจได้ไหม
"Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me?""มือนั่นใช้มือของพระเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ ชี้นิ้วมาที่ฉันใช่มั้ย?"
Authorities are now feeling, by the sheer number of incidents being reported, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.ตอนนี้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่า จากการที่มีเหตุการณ์จำนวนมากถูกรายงานเข้ามา ความเป็นไปได้ที่การเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายลดลง
I knew you were rotten from the beginning, so I want you to walk me through this and if you can't, I'm gonna call the authorities.ฉันรู้ว่านายมันเลวตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นนายจะต้องอธิบายสิ่งนี้ให้ได้ทั้งหมด ถ้าไม่ละก็ ฉันจะรายงานผู้มีอำนาจ
Ishida Mitsunari?ต่างก็ปีนป่ายขึ้นมาจนเป็นผู้มีอำนาจ
There are still very powerful people involved in this conspiracy that were not named in Dubaku's drive.ยังมีผู้มีอำนาจ เกียวข้องกับการสมคบคิดนี้ ที่เรายังไม่รู้ ที่คอยช่วยดูบากุ
Captain, I need to speak to the other heads of state immediately.กัปตัน ผมอยากคุยกับ ผู้มีอำนาจคนอื่น
They're powerful men,พวกเค้าเป็นผู้มีอำนาจ
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้มีอำนาจ
Back to top