ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดบัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดบัง*, -ปิดบัง-

ปิดบัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดบัง (v.) hide See also: conceal Syn. ปกปิด, ปิด Ops. เปิดเผย
English-Thai: HOPE Dictionary
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
defilade(ดิฟี'เลด) n. การป้องกันหรือปิดบัง. vt. ปิดบัง (ไม่ให้ถูกลูกปืนข้าศึกหรือไม่ให้ข้าศึกเห็น)
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
emboskvt. ซ่อน,ปิดบัง
enshroud(เอนชเราดฺ') vt. ปกคลุม,ปิดบัง
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
gloze(โกลซ) v.,n. อำพราง,ปิดบัง,พูดกลบเกลื่อน,สอพลอ,อธิบาย,ให้ข้อคิดเห็น.
harbor(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
harbour(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hoodwinkvt. หลอกลวง,โกง,ปิดบัง.
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscuration(ออบสคิวเร'เชิน) n. การปิดบัง,การทำให้คลุมเครือ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
overt(โอเวิร์ท') adj. เปิดเผย,ไม่ปิดบัง,ชัดเจน
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
English-Thai: Nontri Dictionary
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
gloze(vt) กลบเกลื่อน,ปิดบัง,อำพราง
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crypticถูกปิดบังหลบซ่อน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blindfold (vt.) ปิดบัง See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง Syn. blinker
cover (vt.) ปิดบัง See also: ซ่อนเร้น Syn. conceal, hide
dissimulate (vt.) ปิดบัง See also: อำพราง, แกล้งทำ Syn. dissemble
dissimulate (vi.) ปิดบัง See also: อำพราง, แกล้งทำ Syn. dissemble
enshroud (vt.) ปิดบัง See also: ทำให้คลุมเครือ Syn. conceal, cover, obscure
hold back (phrv.) ปิดบัง See also: เก็บเป็นความลับ Syn. keep back, keep from
hold out on (phrv.) ปิดบัง See also: ไม่บอกให้รู้, เก็บเป็นความลับ
obscure (vt.) ปิดบัง See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน Syn. hide, conceal Ops. reveal
pocket (vt.) ปิดบัง See also: อดกลั้น, ข่มความรู้สึก Syn. conceal, suppress
visor (vt.) ปิดบัง
whitewash (vt.) ปิดบังข้อเท็จจริง See also: อำพรางความจริง Syn. conceal, cover up
disguise with (phrv.) ปิดบังด้วย See also: ซ่อนเร้นด้วย
cover-up (n.) การปิดบัง See also: การปกปิด
dissimulation (n.) การปิดบัง See also: การอำพราง, การแกล้งทำ
obliterate (vt.) ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย Syn. erase, expunge Ops. restore
sluice (n.) ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง See also: ประตูระบายน้ำ Syn. conduit, floodgate, watergate
whitewash (n.) สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewasher (n.) ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sick of lying and covering and ruining people's lives.ฉันไม่อยากโกหก ปิดบัง และทำลายชีวิตคนอื่นอีกแล้ว
There's always gonna be this.ปิดบังความลับ ส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน
Holding back on me about Amanda, God knows what else.ปิดบังฉันเกี่ยวกับอแมนด้า พระเจ้ารู้สิ่งอื่น
No more hiding now.ปิดบังต่อไปไม่ได้อีกแล้วล่ะ
Concealing ourselves for fear of losing the ones we love...ปิดบังตัวเราจากความกลัว ที่ต้องสูญเสียคนที่เรารัก...
Hide a thing from you, like some.ปิดบังอะไรจากคุณ เหมือนใครบางคน
Is there... something you're not telling me—ปิดบังอะไรฉันหรือเปล่า?
♪ You find anything good? ♪ปิดบังอะไรบางอย่าง ถูกใจอะไรไหม เธอสะสมอาวุธเยอะดีนะ
Something to hide, Humphrey?ปิดบังอะไรไว้เหรอ ฮัมฟรีย์
Put up walls and then remember where I've put them.ปิดบังเรื่องต่าง ๆ และต้องคอยจำว่าฉันปิดบังอะไรไว้บ้าง
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่
Rebecca held out on both of us. She had cancer.รีเบคคาปิดบังเราทั้งคู่ หล่อนเป็นมะเร็ง
You always said you could tell me anything.ลูกเคยบอกพ่อว่า จะไม่มีอะไรปิดบังพ่อ
Tank shells, they need that. Tanks shells, ja.คุณต้องปิดบังอะไรผม...
He lied on the autopsy. And now we find out about the detective.Dr Nemman ปิดบังหลักฐาน บางอย่างตั้งแต่เริ่ม
We've already fooled around together.เราต่างปิดบังกันมาตลอด
So he must hide it by wearing a mask.ดังนั้นเขาปิดบังโดยการสวมหน้ากาก
My mask had been replaced by a mask of another sort... and so I supposed I was keeping the vow I made to hide my face.หน้ากากของผม ถูกแทนที่ด้วยหน้ากากอีกอย่างหนึ่ง และผมก็ยังรักษาสัญญาที่ว่า จะปิดบังใบหน้าของผม
To hide her humiliation, she took off the mask and left me forever.พื่อปิดบังความอับอายของเธอ เธอแย่งหน้ากากผมไปแล้วจากผมไปตลอดกาล
We have nothing to hide, Mr. Trent.เราไม่มีอะไรต้องปิดบัง คุณเทรนท์
Since I assume you also have nothing to hide...ผมจ้างคุณเข้ามาทำงาน ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรคุณ
What if they were worried he'd let a secret slip out?พวกเขากำลังปิดบังอะไรอยู่รึ?
You tell me now that she was in London all those months? And you concealed it from me?นายมาบอกฉันตอนนี้ว่าหล่อนอยู่ในลอนดอน เมื่อหลายเดือนก่อนงั้นเหรอ นายปิดบังฉันงั้นเหรอ
There's like some hidden agenda or something going on.มันเหมือนกับการกระทำบางอย่างที่ต้องปิดบัง / หรือมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น
It´s about disguise.มันเกี่ยวกับการปิดบัง
I'm not hiding anything.ผมไม่ได้ปิดบังอะไรคุณสักหน่อย เด็กสาวคนนั้นไม่มีจริงด้วยซ้ำ
Swear you'll never hide anything from me.สาบานสิว่าจะไม่ปิดบังอะไรฉัน
You've never hidden anything from me before...เธอไม่เคยปิดบังอะไรฉันเลยนะ ฉันอาจจะมองไม่เห็นแต่แรก
Why didn't you tell me about her if there's nothing to hide?แล้วทำไมไม่เคยเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังเลย ถ้าไม่มีอะไรปิดบังฉันอยู่?
Lt Cadei was received by my client and she makes no secret about having had for him certain feelings.ลูกความของผมต้อนรับร้อยโทคาเดที่บ้าน เธอไม่ได้ปิดบังว่ามีความรู้สึกดีๆให้เขา
You're hiding something from me.คุณกำลังปิดบังบางอย่าง
What is it you think I'm hiding?คุณคิดว่าผมปิดบังอะไรล่ะ ?
Did your father really think he could hide you here forever?นี่พ่อของนายคิดจริงๆ หรือว่า จะปิดบังความผิดของนายได้ไว้ตลอดไป?
I didn't want to get too far along on going out and be hiding something.ฉันไม่อยากให้มันนานไปกว่านี้ และไม่อยากปิดบังอะไร
You don't believe in withholding, do you?คุณไม่ชอบปิดบังใช่มั้ย
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
Presumably Colin hasn't told you because he is blocking it out.ดูเหมือนคอลินจะไม่เล่าให้คุณฟัง เพราะเขาต้องการปิดบังมันเอาไว้
Do you suppose Lila is hiding a boyfriend from us?คิดว่าไลล่ากำลังปิดบังแฟนของเธอจากเราหรือเปล่า
The only person who runs is somebody who's got something to hide.คนที่คิดจะหนี คือคนที่มีอะไรต้องปิดบัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดบัง
Back to top