ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blinker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blinker*, -blinker-

blinker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blinker (n.) ผู้กระพริบตา
blinker (n.) สัญญาณบอกเหตุ
blinkered (adj.) ซึ่งมีใจคับแคบ Syn. narrow-minded
English-Thai: HOPE Dictionary
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now he's stopping at every stop sign. He's using his blinker at every turn.แต่ตอนนี้เขาหยุดทุก ๆ ป้ายให้หยุด เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง
I had my blinker on about five minutes, and this no-good, clearly bald but trying to hide it with a bandana loser swooped right in.แค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว แต่การที่ไอ้หมอนั่นพยายามเบี่ยงเบนประเด็นความผิด ทั้งที่มันขับปาดหน้าฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
Will you please turn on the bloody blinker when you move in, for god sake!พี่ช่วยบอกผมก่อนฆ่าได้ไหม บ้าเอ๊ย
Did you just put your blinker on?นี่นายเปิดไฟเลี้ยวเหรอ?
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ...
This guy didn't even think about using his blinker.ไอ้่หมอนี้ไม่เคยรู้จักใช้ สัญญาณไฟกระพริบ
This fantasia... was conjured in your blinkered mind.สิ่งเพ้อฝันนี้ ได้ปลุกจิตใจของคุณ
Tell me this thing about the blinker?มันยังไงกับไฟเลี้ยวนะ

blinker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, 眼罩] blinkers (on horse)

blinker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
ブリンカー[, burinka-] (n) blinker(s) (e.g. on a horse)
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside

blinker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
betriebsblind {adj}professionally blinkered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blinker
Back to top