ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอมแปลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอมแปลง*, -ปลอมแปลง-

ปลอมแปลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอมแปลง (v.) counterfeit See also: sham Syn. ปลอม
English-Thai: HOPE Dictionary
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
penman(เพน'เมิน) n. ผู้คัดสำเนา,ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้ปลอมแปลง, Syn. writer
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real,sincere
English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
fake(n) การกุเรื่องขึ้น,การอุปโลกน์,การปลอมแปลง,การหลอกหลวง
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
imitator(n) ผู้เลียนแบบ,คนเอาอย่าง,ผู้ปลอมแปลง
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
sham(adj) เทียม,หลอก,เก๊,เสแสร้ง,ปลอมแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colourableที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]
Scripless systemระบบไร้ใบหุ้นระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพย์ เป็นวิธีการระบุความมีอยู่ในครอบครองซึ่งหลักทรัพย์ โดยการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิต้องมีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกายภาพซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยลดความสูญหาย การถูกทำลาย และการปลอมแปลงของใบหุ้น นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการส่งมอบหลักทรัพย์หลังการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการส่งมอบหรือรับมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันทางบัญชีเท่านั้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cook (vt.) ปลอมแปลง
counterfeit (vt.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
counterfeit (vi.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
fake (vt.) ปลอมแปลง See also: ทำเทียม Syn. feign, copy, clone, simulate
forge (vi.) ปลอมแปลง See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge (vt.) ปลอมแปลง See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ Syn. counterfeit, duplicate, fake
wangle (vt.) ปลอมแปลงบัญชีหรือข้อมูล Syn. falsify, fiddle
doctor (vt.) ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
counterfeit (n.) ของปลอมแปลง See also: เงินปลอม Syn. forgery, imitation
counterfeit (adj.) ซึ่งปลอมแปลง
disguise (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว Syn. quise, mask, pretense, camouflage
fakery (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา Syn. prestense
falsification (n.) การปลอมแปลง Syn. counterfeit, imitation
forgery (n.) การปลอมแปลง Syn. counterfeit, falsification, imitation
forgery (n.) สิ่งที่ปลอมแปลง
prestense (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา Syn. fakery
quise (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว Syn. mask, pretense, camouflage
sham (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา Syn. fakery, prestense
suppositious (adj.) ซึ่งปลอมแปลง See also: ซึ่งแอบอ้าง Syn. counterfeit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I manipulated, lied, forged, stole.ฉันเป่าหู โกหก ปลอมแปลง ขโมย
That's a forgery. And you can't prove that.ปลอมแปลง แต่นายก็พิสูจน์ไม่ได้
I thought you gave up on actingปลอมแปลงการศึกษาระดับสูง
Is that a permanent full-time job? Why do you care?ปลอมแปลงเอกสารของสถาบัน
Set up a charter in Lodi.ปลอมแปลงใบอนุญาติเช่าโลไดขึ้นมา
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
No, they don't got my address.ไม่ พวกเขาไม่มีที่อยู่ของผม ผมปลอมแปลงมันขึ้นมาใหม่
No, they're forgeries.ไม่ได้ มันเป็นเอกสารปลอมแปลงค่ะ
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน...
After brother Young-Po disguised his soldiers as GyehRu soldiers, they attacked brother Dae-So.หลังจากที่เสด็จพี่ยองโพปลอมแปลงทหารของเขาเป็นทหารของเครุ พวกเขาโจมตีเสด็จพี่แดโซ
Today he's got Yohan to forge a note. What's next?วันนี้เพิ่งให้โยฮานปลอมแปลงใบลา แล้วต่อไปล่ะ
Nick has an excellent memory for faces.นิคเขาเป็นอัจฉริยะ ปลอมแปลงเก่ง
General, is the agency asking us to commit fraud?ท่านนายพล, นี่ทางราชการกำลัง ขอให้เราปลอมแปลงสัญญางั้นเหรอ?
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ
Forgery of the highest standard, but a forgery.เป็นการปลอมแปลงที่เหมือนมากๆ แต่ยังไงก็เป็นการปลอมแปลงอยู่ดี
And whoever commissioned it pressured my firm to doctor the results.ใครสักคนกดดันบริษัทผม ให้ปลอมแปลงผลนั่น
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง
Did ultima national resources doctor the results of a scientific study that you yourself had conducted?UNR ปลอมแปลงผลทดสอบนั่นใช่หรือไม่? คุณทำมันด้วยตัวเองใช่หรือไม่
Unr doctored nothing.UNRไม่ได้ปลอมแปลงอะไรเลย
Mina knew about this?ผมบอกไปว่าทั้งสามอันต่างปลอมแปลง
I'm not sure.เรามีผลชันสูตรที่ปลอมแปลงขึ้นมา มีอีกมากเท่าไหร่
Nick, phone line's clear. Nobody has been tampering,นิค สายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครปลอมแปลงได้
And trust me, if there's fake IDs and weapons something big's about to go down.เชื่อฉันสิ ถ้ามีอาวุธและบัตรประจำตัวที่ปลอมแปลงขึ้น ย่อมมีบางสิ่งที่ใหญ่โตกำลังจะล้มลง
Well, insurance fraud is a serious crime. - Ah, but I never filed an insurance claim.การปลอมแปลงประกันภัยเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะ แต่ฉันไม่เคยเดินเรื่องเคลมประกันภัย
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา
It's a cloned card. It's gotta be a cloned card.มันเป็นบัตรปลอมแปลง ต้องเป็นบัตรปลอมอีกใบ
These disguises are the bomb!การปลอมแปลงนี่ห่วยชะมัด
Whoever doctored This recording is likely In the government itself.ใครก็ตามที่ปลอมแปลงบันทึกนี่ เป็นไปได้ที่จะอยู่ในรัฐบาล
Since frost faked his death in 1990, there is not one record--not one sighting of this guy.อันเนื่องจากฟรอสท์ ปลอมแปลงวันตายของเขา ในปี 1990 เลยไม่มีเอกสารบันทึก หรือใครพบเห็นชายคนนี้เลย ไม่พบเลย
You know what you might not find so funny, Mercedes, is that tampering with an automobile's exhaust is a felony.รู้มั้ยว่าเธอไม่ควรทำเป็นเล่นไปนะ เมอร์เซดีส การปลอมแปลงท่อไอเสียรถยนต์ เป็นความผิดมหันต์
He was convicted of bond forgery, and as you can see in those files, he was suspected of doing a hell of a lot of other things.เขาต้องโทษปลอมแปลงพันธบัตร อย่างที่คุณเห็นในแฟ้มพวกนั้น เขาต้องสงสัยว่าก่อคดี อีกเยอะแยะ
For something else, used his network as part of his spoofing.เพื่ออย่างอื่น ใช้เน็ตเวิร์คของเขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลอมแปลงของเขา
I'm going to introduce you to a forger friend of mine,ฉันจะแนะนำเธอให้รู้จักกับ เพื่อนนักปลอมแปลงของฉัน
Did you find the contract?คุณเจอเอกสารปลอมแปลงชื่อนั่นหรือยัง?
But... He knows that mom forged the affidavit about ben.แต่ เขารู้ว่าแม่ปลอมแปลงคำให้การเรื่องเบน
Sources say that Lily Humphrey could be facing up to ten years in prison for forgery and obstruction of justice...แหล่งข่าวบอกว่า ลิลลี่ ฮัมฟรีย์ อาจจะติดคุกสิบปี สำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
The society queen allegedly forged her daughter's signature on an affidavit that sent an innocent man to jail for almost three years.เจ้าแม่สังคม ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงลายเซนของลูกสาว หนังสือรับรอง
Before my ex-boyfriend Pablo was arrested for forging church relics, he accused me of only being attracted to a certain kind of guy.ก่อนที่ Pablo แฟนเก่าฉันจะถูกจับกุม ฐานปลอมแปลงศิลปวัตถุของโบสถ์ เขาหาว่าฉันชอบได้ก็เฉพาะ
That's right.ในการสืบสวนว่าหลักฐานมีการปลอมแปลงหรือไม่ อย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอมแปลง
Back to top