ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรารถนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรารถนา*, -ปรารถนา-

ปรารถนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรารถนา (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง
ปรารถนาดี (v.) wish well See also: have good wishes Syn. ตั้งใจดี, หวังดี
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
athirst(อะเธิร์สท) adj. มีความปรารถนามาก, กระหายน้ำ (eager, thirsty)
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
desiderate(ดิซิด'ดะเรท) vt. ปรารถนา,ต้องการมาก,, See also: desideration n.
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์, Syn. longing
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
hankeringn. ความอยากได้,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน., Syn. longing,craving
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
hone(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยายรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยาย vi. คร่ำครวญ,ปรารถนา, Syn. strop
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily,hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager ###A. satiated
intend(อินเทนดฺ') vt.,vi. ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา,มุ่งหมาย,มีความหมาย., See also: intender n., Syn. propose
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
longing(ลอง'กิง) adj. ยืดยาว,ไม่หยุดหย่อน,เฝ้าปรารถนา. n. ความต้องการ,ความปรารถนา., See also: longingness n. ดูlonging
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
optative(ออพเท'ทิฟว) adj. ประสงค์,ปรารถนา. n. รูปประโยคประสงค์,
pant(แพนท) vi.,n. หายใจลึกและเร็ว,ปรารถนา
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desirous(adj) เป็นที่พึงปรารถนา,เป็นที่ต้องการ
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
fulfil(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
intend(vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
realization(n) การทำให้สำเร็จ,การทำให้เป็นจริง,การสำนึก,ความสมปรารถนา
require(vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfy(vt) ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ,ทำให้หนำใจ,ทำให้สมปรารถนา
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน
wishful(adj) ประสงค์,ปรารถนา,นึกอยาก
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persona non grataบุคคลไม่พึงปรารถนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ache (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
crave (vt.) ปรารถนา See also: ต้องการ Syn. desire, covet, need
crave (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ
desire (vt.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์ Syn. demand, ask for, require Ops. hate, dislike, loathe
fancy (vt.) ปรารถนา See also: ต้องการ
fancy (sl.) ปรารถนา
itch (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ Syn. long, crave, yearn Ops. repulse, dislike
long (vi.) ปรารถนา See also: อยากได้, รอคอย, ต้องการ Syn. yearn, desire, wish
thirst (vi.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ Syn. desire, want
whore after (phrv.) ปรารถนา See also: โหยหา, ต้องการ
wish (vt.) ปรารถนา See also: ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก Syn. covet, desire, want
wish for (phrv.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ
yearn (vi.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ
hanker after (phrv.) ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. hanker for
hanker for (phrv.) ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. hanker after
crave for (phrv.) ปรารถนาอย่างควบคุมไม่ได้ See also: กระหาย, อยากได้อย่างมาก
gasp for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก Syn. pant for
live for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก
live for the day when (idm.) ปรารถนาอย่างมาก
yearn for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก, กระหาย Syn. itch for, long for, sigh for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
I wish I had more time to readฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
I wish I'd gone with youฉันปรารถนาให้ตัวเองได้ไปกับคุณด้วย
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
I wish I could do something differentฉันปรารถนาให้ตนเองทำอะไรบางสิ่งที่แตกต่าง
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
What do you wish you'd done before you died?คุณปรารถนาจะทำอะไรให้เสร็จก่อนที่คุณจะตายหรือ?
Don't you wish to try something special?คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I have only one wish!ฉันมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้น
I just wish that I could be with him foreverฉันแค่ปรารถนาให้ได้อยู่กับเขาตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be joined to our other half.ปรารถนาจะพบอีกครึ่งหนึ่ง
Best wishes to Pastor Kang Jae-Sungปรารถนาดีอย่างยิ่งถึงบาทหลวง กาง แจ ชุง
Faraday, now 21, yearned to escape to a larger world.ปรารถนาที่จะหลบหนี ไปสู่โลกที่มีขนาดใหญ่ พักใหญ่ของเขามา
There we go.ปรารถนามัน และทำให้มันเกิดขึ้นจริง เป็นสองสิ่งที่ต่างกัน
Yearning for some friendship and human contact.ปรารถนามิตรภาพและสัมพันธ์ผู้คน
THE SECRET DESIRES OF SADISTIC SEAL KILLERS.ปรารถนาลึกลับของฆาตรกรจิตเภทต่อเนื่อง
He said someone stopped time.ปรารถนาว่าคุณเลือกหนทางที่แตกต่าง?
"hopes to have the sex life of Ricky Martin."ปรารถนาอยากมีชีวิตเซ็กส์\ สุดเหวี่ยงแบบริกกี้มาติน
The intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ
Wish my mother had that system.ปรารถนาให้แม่ของผมไมไ่ด้มีหลักการแบบนั้นด้วย
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
Anything your heart desiresอะไรที่หัวใจของคุณปรารถนา
Their secret longingความปรารถนาลับของพวกเขา
About a wish coming true, do you?เกี่ยวกับความปรารถนามา จริงคุณ?
I wish I may, I wish I might... have the wish I make tonight.ฉันหวังว่าฉันอาจฉันหวังว่าฉัน อาจจะ มีความปรารถนาฉันจะทำให้ คืนนี้
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน?
It is my wish. It's come true!มันเป็นความ ปรารถนาของฉัน มันเป็นจริง!
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
"Here I stand, the goddess of desire...♪ ฉันยื่นอยู่นี่ เทพียอดปรารถนา...
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้
Wishin' my gal was by my sideความปรารถนาในผู้หญิงของผมอยู่ใกล้ผม
I wish you guys would make up your mind.ผมปรารถนาว่าพวกคุณจะตัดสินใจได้
In every worthy wish of yours, I shall be your helpmate.ในทุกสิ่งที่เธอปรารถนา ฉันจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณ
You don't have to take care of me.ผมซื้อมาให้เพราะ คุณทำให้ผมสมปรารถนา
You seem a decent fellow. I hate to die.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่ปรารถนาที่จะตาย
And he desires to learn martial science too.และเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์การต่อสู้เกินไป
I wished this vacation would last foreverวันหยุดนี้ผมปรารถนาจะให้มันผ่านไป
You got your wish.คุณได้อย่างที่ปรารถนา
He sends you his best wishes... and "SSIA"... what's that?เขาส่งความปรารถนาดีมาด้วย แล้วก็ "SSIA"...
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
My hopes, my dreamsความปรารถนาของฉัน, ความฝันของฉัน
I would like so much to... reach out and touch you in your loneliness.ฉันปรารถนาที่จะ... ยื่นมือ สัมผัสเธอในความเปลี่ยวเหงา
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...

ปรารถนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
祈る[いのる, inoru] Thai: ปรารถนา English: to wish
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรารถนา
Back to top