ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพันธ์*, -ประพันธ์-

ประพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพันธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
coauthor {coauthoredn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
coauthors}n. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
colloquy(คอล'ละควี) n. การสนทนาแลกเปลี่ยน,บทประพันธ์สนทนา, Syn. conference
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
melodist(เมล'ละดิสทฺ) n. นักประพันธ์เพลง,นักร้อง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
omnibus(ออม'นะบัส) n. รถโดยสาร,รถยนต์โดยสาร,รวมบทประพันธ์,หนังสือรวมเรื่องจิปาถะ pl. omnibuses
opus(โอ'พัส) n. บทประพันธ์ pl. opuses,opera, Syn. literary work
pantomimist(แพน'ทะไมมิสทฺ) n. ผู้แสดงละครใบ้,ผู้ประพันธ์ละครใบ้
pasquinaden. บทประพันธ์เสียดส'vt. เหน็บแนม
penman(เพน'เมิน) n. ผู้คัดสำเนา,ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้ปลอมแปลง, Syn. writer
penmanship(เพน'เมินชิพ) n.ศิลปะในการเขียนหรือคัดตัวหนังสือ,ลายมือ,การประพันธ์, Syn. handwriting,writing,longhand
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
plagiarise(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
plagiarize(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser,plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
posthumous(โพส'ชะเมิส) adj. หลังมรณกรรมของผู้ประพันธ์,หลังมรณกรรมของบิดา
proser(โพร'เซอะ) n. นักร้อยแก้ว,ผู้ประพันธ์ร้อยแก้ว,ผู้พูดเป็นร้อยแก้ว
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
composition(n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ
indite(vt) เขียน,แต่ง,ประพันธ์
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
poet(n) กวี,ผู้ประพันธ์
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorผู้ประพันธ์, ผู้แต่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำหมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
author (vt.) ประพันธ์ See also: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน Syn. compose, produce, pen
indite (vt.) ประพันธ์ See also: เขียนกลอน, แต่งกลอน Syn. compose, write
orchestrate (vt.) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate (vi.) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
anthologize (n.) ทำการรวบรวมบทประพันธ์
anthology (n.) การรวบรวมบทประพันธ์ของหลายนักเขียน
erotica (n.) ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ Syn. pornography
euphuism (n.) การประพันธ์แบบหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่มีการใช้โวหารแบบต่างๆ มากเกินไป
letters (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings
literary (adj.) เกี่ยวกับการประพันธ์
literary production (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
literature (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ Syn. literary production
literature (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings, letters
local colour (n.) รายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ของท้องถิ่นในเรื่องที่นักประพันธ์จะต้องรู้เพื่อเพิ่มความสมจริง
measure (n.) จังหวะ (ของคำประพันธ์) Syn. rhythm, meter
musical composition (n.) บทประพันธ์เพลง See also: เพลง Syn. song
opus (n.) ผลงานการประพันธ์
orchestrator (n.) ผู้ประพันธ์
Othello (n.) ตัวละครเอกในบทประพันธ์แนวโศกนาฎกรรมของเช็กสเปียร์
piece (n.) บทประพันธ์เพลง See also: เพลง Syn. musical composition, song
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
P.j.o'rourke wrote, cleanliness becomes more important when godliness is unlikely.พี เจ โอรูค ประพันธ์ ความสะอาดเอี่ยม กลายเป็น สิ่งสำคัญที่สุด เมื่อประกายแวววาวไม่น่าชอบใจ
He's on his own trip. Every one of these guys is composing, they're rearranging, they're writing. Then they're playing the melody.ทุกคนกำลังแต่ง เรียบเรียง ประพันธ์ แล้วก็เล่นมันออกมา
Written by our own Eddie Zimmerhoff.ประพันธ์โดย Eddie Zimmerhoff.
Directed by Huh Inmooประพันธ์โดย Huh Inmoo
It adds a certain mystique to one's reputation.เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องให้ดูลึกลับ... สำหรับนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้
And it's author, Mr. Mann ...และผู้ประพันธ์ คุณแมนน์...
And that's why right-thinking school boards all across the country ... having been banning this man's S-H-l-T ... since 1969.และด้วยสาเหตุนี้ คณะกรรมการของโรงเรียน... ทั่วประเทศสั่งห้าม งานประพันธ์สวะของชายคนนี้ ตั้งแต่ปี 1969
Published, on this occasion, under sole authorship.ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์
I want to be a professor of medieval literature.ฉันอยากเป็นครูสอนบทประพันธ์ยุคกลาง
Poets don't sign petitions. They sign poems.นักเขียน ไม่เขียนคำร้อง เขาเขียนบทประพันธ์
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่!
Yes! And a poem is a petition. Thank you, but I'm not gaga yet.บทประพันธ์ก็คือคำร้องด้วย ขอบใจ แต่ป๊าก็ยังไม่ได้บ้าขนาด...
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์
Three weeks since the disappearance of author Anna Rivers.3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่การหายตัวไป ของนักประพันธ์ แอนนา ริเวอร์ส
Now, as you know, each year... one senior Tall Oaks composer is awarded... a full scholarship to the prestigious Robards Conservatory.อย่างที่รู้ๆกัน ในแต่ละปี ที่หนึ่งของการประพันธ์เพลงก็คือรางวัลทอลโอ๊ค จะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนดนตรีโรบาร์ต
Literary Newcomer's Prize(รางวัลนักประพันธ์รุ่นเยาว์)
Hey, even Mr. Literature is hereพ่อนักประพันธ์ก็มาด้วยรึ
You sure he's safe with that literary has-been?ฝากเด็กไว้กับเจ้านักประพันธ์นั้น จะดีเหรอ
Hey, Mr. Literature, sorry Everything's A-OK nowไง พ่อนักประพันธ์ เรียบร้อยแล้วล่ะ
That Mr. Literature, he stole your work!ว่าถูกนายนักประพันธ์นั่นขโมยเรื่องไป
Say that again, you literary has-been!กล้าดีก็พูดมาอีกทีซิ เจ้านักประพันธ์ตกอับ
I'M GONNA ENROLL IN A WRITING CLASS.ชั้นจะต้องไปเข้าเรียนการประพันธ์
Kawabata Yasunari [Japanese novelist 1899-1972]คาวามาตะ นาริยาซุ -( นักประพันธ์1899-1972)
When the poet looks into the river he sees the reflection of the sky in it.เมื่อผู้ประพันธ์มองลงไปที่แม่น้ำ เขามองเห็นภาพสะท้อนของท้องฟ้า
So, the poet says...ผู้ประพันธ์บอกว่า...
The song "Darshan Do Ghanshyam" was written by which famous Indian poet?เพลง ดาร์ชาน โด กันชาม ถูกประพันธ์โดยนักกวีชาวอินเดียชื่อดังผู้ใด
Odd literary references, mathematical proofs.บทประพันธ์แปลกๆ ที่อ้างถึงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
Thomas fuller wrote,โธมัส ฟุลเลอร์ ประพันธ์ไว้
Roman poet phaedrus wrote,กวีโรมัน เฟรุส ประพันธ์ไว้ว่า
Author Harlan Ellison wrote, the minute people fall in love, they become liars.ฮาร์ลาน เอลลิสัน ผู้ประพันธ์ เคยเขียนไว้ ณ นาทีที่คนเราตกหลุมรัก นาทีนั้น พวกเขาก็กลายเป็นคนโกหก
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์
Schumann wanted to kill himself because he became mentally unsound.ชูมานน์*เองก็เคยคิดฆ่าตัวตายจากการกลายเป็นคนวิกลจริต *นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน
Vivaldi died in a poverty village.วิวาลดี* เองยังต้องตายในหมู่บ้านที่ไร้ญาติขาดมิตร *นักประพันธ์คนตรีชาวอิตาลี
That's already become a cliche.ซึ่งกลายมาเป็นถ้อยคำที่นักประพันธ์ชอบใช้จนเกลื่อน
Some know Shakespeare. Some are mothers.บ้างก็นักประพันธ์ บางคนเป็นแม่
I want Mozart's personal piano Where he composed "Magic Flute", he's gonna get it for me?ฉันต้องการเล่นเปียโนให้เหมือนโมซารท ที่เค้าประพันธ์เพลง เมจิคฟรุท เขาจะทำมันให้ผมจริงหรือ
Roman author publilius syrus.นักประพันธ์ชาวโรมัน ปูบลิเลียส ไซรัส
There are many composers you should learn.มีนักประพันธ์อีกหลายคนที่เธอต้องเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพันธ์
Back to top