ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นี้*, -นี้-

นี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นี้ (det.) here See also: this place
นี่เอง (pron.) just this Syn. นี่แหละ
นี้แหละ (det.) this Ops. นั้นแหละ
นี่แหละ (pron.) this/these Syn. นี่เอง
นี่แหละ (det.) That´s it See also: !, this, here Syn. นี่เอง
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
ad hoc(แอด ฮอค') สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้น,เกี่ยวกับสิ่งนี้, Syn. for this
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
amharic(แอมฮา' ริค, อามฮา' ริค) n. ภาษาราชการของเอธิโอเปีย. -adj. เกี่ยวกับภาษานี้
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debt(n) หนี้สิน,หนี้
debtor(n) ลูกหนี้
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง
hereof(adv) เกี่ยวกับสิ่งนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้,บนนี้
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
hereby(adv) โดยนัยนี้,โดยวิธีนี้,ด้วยประการฉะนี้
herein(adv) ในที่นี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
heretofore(adv) แต่ก่อน,ก่อนนี้,จนบัดนี้
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
herewith(adv) พร้อมกันนี้,กับสิ่งนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognovit actionem (L.)หนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู confession of judgment และ judgment by confession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debtหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debtorลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereinafterซึ่งต่อไปใน...นี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
I owe you (IOU)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
insolvencyความไม่สามารถชำระหนี้, ความมีหนี้สินล้นพ้นตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
IOU (I owe you)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal tenderเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moratoriumการผ่อนเวลา (ชำระหนี้) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-payment riskภัยจากหนี้สูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
novationการแปลงหนี้ใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation๑. พันธกรณี, ข้อผูกพัน๒. หนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obligorลูกหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup coilขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential debtหนี้ที่มีบุริมสิทธิ [ดู deferred debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provable debts in bankruptcyหนี้ที่อาจพิสูจน์ได้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Adenoma, Basophilเนื้องอกของต่อมใต้สมอง; อะดีโนมา, บาโซฟิล; อะดีโนมา, เนี้องอกเบโซฟิล [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
the one (pron.) นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) Syn. this one, that
this (pron.) นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) Syn. the one, this one, that
this one (pron.) นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) Syn. the one, that
talk of the devil (idm.) นี่ไงคนที่พูดถึง Syn. speak of
actual (adj.) ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ See also: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ Syn. present, concrete
ad hoc (adj.) สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยเฉพาะ
ahead (adv.) ก่อนหน้านี้
ahead (adj.) ก่อนหน้านี้
amortise (vt.) หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize (vt.) หักกลบลบล้าง (หนี้)
anchor (n.) ที่ยึดเหนี่ยว See also: เครื่องยึดเหนี่ยว Syn. support, hold, fastener
anymore (adv.) ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ) See also: อีกต่อไป Syn. now, nowadays
as follows (adv.) ดังต่อไปนี้ See also: ดังนี้
as yet (idm.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้, ตอนนี้, จนถึงตอนนี้
as yet (idm.) จนถึงเดี๋ยวนี้ See also: จนถึงปัจจุบัน
at once (adv.) ในเวลาอันใกล้นี้ See also: ในไม่ช้า Syn. instantly, immediately, soon
at present (idm.) ขณะนี้ See also: ปัจจุบันนี้
at the present time (idm.) ปัจจุบันนี้ See also: ขณะนี้
at this moment (adv.) ตอนนี้ See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ Syn. now
at this stage (idm.) ขณะนี้ See also: ปัจจุบันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a meeting soonฉันมีประชุมเร็วๆ นี้
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
Do the best you canทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
This is insanity!นี่มันบ้าบอไปแล้ว
This is my chanceนี่คือโอกาสของฉัน
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
This is where you belongนี่คือที่ของคุณ
This might be a good opportunity for…นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ...
This is insaneนี่มันเสียสติแล้ว
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
This is identical to the copy you sent me?นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
This is too much learningนี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
This is going to be toughนี่คงจะลำบาก/อึด นะ
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
How long do you intend to do nothing?นี่เธอตั้งใจจะไม่ทำอะไรไปอีกนานแค่ไหน
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น
The old man felt very tired, and he knew that the night would come soon... ... and he tried to think of other things.ชายชรารู้สึกเหนื่อยมาก และเขารู้ว่าคืนนี้จะมาเร็ว ๆ นี้ และเขาพยายามที่จะคิดว่าของ สิ่งอื่น ๆ
He did not know the name of Rigel, but he saw it... ... and knew soon they would be out, and he would have all his distant friends.เขาไม่ทราบชื่อของ รีเกล ที่ แต่เขาเห็นมันและรู้ว่าเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะออกไปและเขาจะมี
He will start circling soon, then I must start working on him. "เขาจะเริ่มต้นวงเร็ว ๆ นี้ แล้วฉันจะต้องเริ่มต้นการ ทำงานกับเขา
"I must get him alongside this time, " the old man thought.ฉันจะต้องได้รับเขาข้างในเวลา นี้ คนที่คิดเก่า
Deong, if this doesn't begin to sink in pretty soon, this country...{\cHFFFFFF}Deong ถ้านี้ไม่ได้เริ่มต้น จะจมลงไปในสวยเร็ว ๆ นี้ {\cHFFFFFF}ประเทศนี้ ...
See you soon. Punjit, nice to see you.{\cHFFFFFF}แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ Punjit ดีที่จะเห็นคุณ
Here's where l keep the best ones.เอ้อ นี่ ตรงนี้มีปืนเยี่ยมๆ
We're going into Germany soon.เรากำลังจะเข้าสู่เยอรมนีเร็ว ๆ นี้ เมื่อเราได้รับการบ้านของฮุนที่
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้
Coast Guard, this is the Orca. Do you read me?ยามชายฝั่ง นี่ ออร์ก้า ได้ยินผมมั้ย
Coast Guard, this is the Orca. Do you...ยามชายฝั่ง นี่ ออร์ก้าได้ยิน...
They've been fighting like this since they came home from school.พวกเขาได้รับ การต่อสู้ Iike นี้ ตั้งแต่ พวกเขา กลับมาจากโรงเรียน
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
Lester, this is Will. I'm right on his tail.เลสเตอร์ นี้ วิล ผมจะบนหางของมัน
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย
You see, John... we haven't changed places.คุณจะเห็นจอห์น ... เรายังไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ นี้ ...
Ahh, so, Mr. Curious, you've discovered the herring.อ๊ะ นี่ พ่อคนช่างสงสัย ลูกได้ค้นพบ เฮริ่ง
Oh, come on. What are you crying for?โอ นี่ นายจะร้องไห้ทำไมกัน
Leave the guy alone. How long can he stay there? Look.- นี่ ผมอยากให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้
Half-hour.นี่จอช บาสกิ้น นี่ ดีเร็กนะ
You started this damn war, now you have to deal with it!แกเริ่มสงครามบ้าๆ นี่ แกก็ต้องจัดการกับมัน
There are four towers, four guards, here, here, here and here.มีหอคอย 4 แห่ง ยาม 4 คน นี่ นี่ นี่ แล้วก็นี่
He pulls me in, starts asking questions. You know, this and that.มันเข้ามาถามคำถาม แบบว่า โน่น นี่ นั่น ไปเรื่อย
In case of emergency, the exits are here, here, here, here,here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่
I can't do that kind of time. I don't belong in that kind of environment.ถ้าจับได้เมื่อไหร่นะ ชั้นจะไปฆ่ามันเอง นี่ กายึน ไปไหนนะ
We're talking $1 00 shoes here.คุณลุงมาเหรอ นี่ ทำไมนายไปไหนไม่บอกสักคำล่ะ
I'm George Milton. This here's Lennie Small.ฉันจอร์จ มิลตัน นี่ เลนนี่ สมอลล์
Our Father who art in Calgary, bobsled be Thy name.พระบิดาพวกเรามาอยู่ที่ คาลการี่ นี้ เพื่อบ๊อบสเลด...
Come on, come on. This way, lads.มาในมาใน ทาง, นี้ lads
I'll be out and home soon. Sure I'm only visiting here myself.ฉันจะหมดและบ้านเร็ว ๆ นี้ แน่นอนฉันก็แค่ไปที่นี่ตัว?
This alibi for Gerry Conlon... was taken by Mr Dixon... one month after Gerry Conlon was arrested.ข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon นี้ ... ถ่ายโดยนาย Dixon ... หนึ่งเดือนหลังจาก Gerry Conlon ถูกจับกุม
Stand aside. Coming through.ยืนอยู่ข้างๆ นี่ เดินผ่านไป
I'm selling limited-edition prints. 20 dollars.ฉันขายภาพถ่าย ที่มีจำนวนจำกัด นี่ 20 ดอลล่าร์
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า
It's about the end to everything... and it starts here in this place... with an evil that returns and takes over Hobb's End... piece by piece, starting with the children.มันกล่าวถึงจุดจบของทุกๆสิ่ง มันเริ่มต้นที่ ฮ็อบบ์'ส เอ็นด์ นี่ โดยปีศาจที่คืนชีพจะเข้ามาครอบครอง ฮ็อบบ์'ส เอ็นด์

นี่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นี้
Back to top