ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นฤมิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นฤมิต*, -นฤมิต-

นฤมิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นฤมิต (v.) build See also: create, form, manufacture, erect, construct, frame, raise, rear, make Syn. สร้าง, แปลง, ทำ, เนรมิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นฤมิต
Back to top