ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทูต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทูต*, -ทูต-

ทูต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทูต (n.) ambassador See also: diplomat, envoy, representative, minister Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา
ทูตสวรรค์ (n.) angel
ทูตสันถวไมตรี (n.) goodwill ambassador
ทูต (n.) ambassador See also: diplomat, envoy, representative, minister Syn. นักการทูต, ราชทูต
ทูตานุทูต (n.) diplomat See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps Syn. ตัวแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
diplomacy(ดิพโพล'มะซี) n. การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
diplomatic agentn. ทูต
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.
envoy(เอน'วอย) n. พูด,ตัวแทน,ผู้แทน,อุปทูต, Syn. agent
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
legate(เลก'กิท) n. ทูต,ทูตขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูต,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูตขององค์สันตะปาปา, See also: legationary adj.
legation(ลีเก'เชิน) n. ทูต,คณะทูต,สถานทูต
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
princedom(พรินซฺ'เดิม) n. ตำแหน่งเจ้าชาย,เขตปกครองของเจ้าชาย,ลำดับเทพยดาหรือทูตสวรรค์, Syn. principalities
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine
seraph(เซอ'รัฟ) n. ทูตสวรรค์ที่มี6ปีกที่บินอยู่เหนือบัลลังก์ของพระเจ้า (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด pl. saraphs,seraphim
seraphic(ซิแรฟ'ฟิค) adj. เหมือนทูตสวรรค์,สวยงามและมีความสุขเหมือนทูตสวรรค์., See also: seraphically adv. seraphicalness n.
seraphical(ซิแรฟ'ฟิค) adj. เหมือนทูตสวรรค์,สวยงามและมีความสุขเหมือนทูตสวรรค์., See also: seraphically adv. seraphicalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูต
consulate(n) สถานกงสุล,สถานทูต
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ
envoy(n) อุปทูต,ทูต,ผู้แทน
legate(n) ทูต,ผู้แทน
legation(n) สถานทูต,คณะทูต
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
minister(n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
nuncio(n) ทูตของสันตะปาปา
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accredit๑. ส่งทูตไปประจำ๒. รับทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ambassadorเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
big stick diplomacyการทูตแบบใช้แสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co rps, diplomatic; corps diplomatique (Fr.)คณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coercive diplomacyการทูตแบบบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corps diplomatique (Fr.); corps, diplomaticคณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomacyการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
envoyผู้แทนทางการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gunboat diplomacyการทูตแบบใช้นาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in extremisระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legationสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moribundในขั้นตรีทูต, ร่อแร่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuncioเอกอัครสมณทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shirt-sleeve diplomacyการทูตอย่างไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Ambassadorเอกอัครราชทูต
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
amityสันถวไมตรี [การทูต]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
avulsionการเปลี่ยนทางเดินของลำน้ำอย่างฉับพลัน [การทูต]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
co-hostเจ้าภาพร่วม (ในกรณีเจ้าภาพมากกว่า 1 คน) [การทูต]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
compactความตกลงระหว่างประเทศ [การทูต]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
de factoโดยพฤตินัย [การทูต]
de jureโดยนิตินัย [การทูต]
Dean (of the Diplomatic Corps)คณบดีคณะทูต
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
delictละเมิด [การทูต]
Demarcheการยื่นหนังสือประท้วง [การทูต]
depositaryผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา [การทูต]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
embassyสถานเอกอัครราชทูต
enjoy privilegesใช้เอกสิทธิที่มีอยู่ [การทูต]
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diplomatist (n.) ทูต
envoy (n.) ทูต See also: ราชทูต, นักการทูต, รัฐทูต Syn. diplomat, emissary, representative
seraph (n.) ทูตสวรรค์ตามคัมภีร์ไบเบิล มี6ปีกและชอบบินบริเวณบังลังก์พระเจ้า Syn. angel, cherub
ambassador (n.) เอกอัครราชทูต See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
attache (n.) นักการทูต See also: ผู้ช่วยทูต
consular office (n.) สถานเอกอัครราชทูต
diplomacy (n.) การทูต See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต Syn. tact, address, savoir, faire Ops. tactlessness, crudeness
diplomat (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist, envoy representative
diplomatic (adj.) เกี่ยวกับการทูต See also: เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง Syn. polite, statesmanlike, wise Ops. direct, blunt
embassy (n.) คณะทูต See also: ราชทูต
embassy (n.) สถานเอกอัครราชทูต Syn. consular office
emissary (n.) นักการทูต See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ Syn. consul, envoy, representative
envoy representative (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist
Excellency (n.) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
faire (n.) การทูต See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต Syn. tact, address, savoir Ops. tactlessness, crudeness
hawk (n.) ผู้สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต See also: ผู้ใฝ่สงคราม
hawkish (adj.) ซึ่งชอบที่จะใช้นโยบายทางการทหารเข้าแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต See also: ซึ่งกระหายสงคราม Ops. dovish
internuncio (n.) อัครสมณทูตขององค์สันตะปาปา
legation (n.) คณะทูต
Michaelmas (n.) เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm an ambassador who looks out for everyone's health, too.เพราะตอนนี้ฉันเป็น ทูต สุขภาพของประเทศเรา ล่ะนะ คุณรู้ข่าวนี้รึยัง?
PROPERTY OF AMBASSADOR SPOCKทรัพย์สินของ ทูต สพอก
...and the waves of imperial diplomats entering the city.ทูตจากจักรวรรดิ ยังคงหลั่งไหลเข้ามา
All ambassadors have been recalled.ทูตทั้งหมดได้รับการเรียกคืน
The ambassador in Tbilisi found out. I thought I'd had it.ทูตที่ Tbilisi รู้เข้า ฉันนึกว่าจะโดนซะแล้ว
British Embassy, you're up next.ทูตประเทศอังกฤษ คุณเป็นคนต่อไปค่ะ
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน
The Archangels -- wanted me to debrief you after God left.ทูตสวรรค์-- ต้องการให้ฉันสอบถามคุณหลังจากที่พระเจ้าทิ้งไป
I still want to sit on it!ทูตอังกฤษเล่าให้ผมฟังว่า
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
Where's-a my ambassador? Hello, Spook.ไหนล่ะทูตของฉัน สวัสดี ไอ้เปรต
Mr. Ambassador, I understand what you want.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการ.
We should wait till the new ambassador comes.{\cHFFFFFF}เราควรจะรอจนกว่า ทูตใหม่มา
MacWhite has been named as ambassador.{\cHFFFFFF}MacWhite ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต
Mr. MacWhite, we are glad to have you say... why you think we should act favorably on your nomination as ambassador to Sarkhan.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite เรามี ดีใจที่มีคุณพูดว่า ... {\cHFFFFFF}ทำไมคุณคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ในเกณฑ์ดี รับการเสนอชื่อของคุณเป็นทูต Sarkhan
Is it your belief that all reporters are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ผู้สื่อข่าวทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นทูต?
No more than all ambassadors are qualified to be reporters.{\cHFFFFFF}ไม่เกินทูตทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นผู้สื่อข่าว
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
But... a new American ambassador is coming tomorrow,{\cHFFFFFF}แต่... {\cHFFFFFF}ทูตอเมริกันใหม่ จะมาในวันพรุ่งนี้
I'm Ambassador MacWhite. I've met the chiefs of section.{\cHFFFFFF}ฉันเอกอัครราชทูต MacWhite ฉันได้พบหัวหน้าส่วน
I'm sorry, Mr. Ambassador, but I didn't have time to change.{\cHFFFFFF}ฉันขอโทษนายเอกอัครราชทูต แต่ฉันไม่ได้มีเวลาที่จะเปลี่ยน
Mr. Ambassador?{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต?
Mr. Ambassador, nobody wants to wriggle out of a mistake.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตไม่มีใครต้องการ จะดิ้นออกจากความผิดพลาด
Uh, Mr. Ambassador, if I may?{\cHFFFFFF}เอ่อนายเอกอัครราชทูตถ้าผมอาจจะ?
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
Mr. Ambassador, as the man in charge of this embassy since Ambassador Sears left,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของ สถานทูตเอกอัครราชทูตนี้ตั้งแต่เซียซ้าย
The people in Washington, the people in my embassy.{\cHFFFFFF}คนที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน คนที่อยู่ในสถานทูตของฉัน
Ambassador MacWhite. I'd like to speak to Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับนายเกรนเจอร์
I'll fill you in at the embassy.{\cHFFFFFF}ฉันจะเติมคุณในที่สถานทูต
Ambassador MacWhite. Pleased to meet you.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ยินดีที่ได้พบคุณ.
Mr. Ambassador, I'd like you to meet the village head man.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมอยากให้คุณ ตอบสนองหัวมนุษย์หมู่บ้าน
I guess he knew you'd be here, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ที่นี่ นายเอกอัครราชทูต
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
You're a young man to be an ambassador.{\cHFFFFFF}คุณเป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง เพื่อเป็นทูต
Mr. Ambassador,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
For he is the harbinger of death."มันคือยมทูตเเห่งความตาย
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ...

ทูต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทูต
Back to top